Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Xây dựng Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ theo Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ

  R
  vipremmber245 remmber245 is offline (4 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. UBND TỈNH X
  SỞ NỘI VỤ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: /QĐ-SNV
  X, ngày tháng năm 2013
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
  của Sở Nội vụ tỉnh X

  GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH X
  Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu; Căn cứ Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu; Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức; Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh X về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh X; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ,
  QUY CHẾ
  Công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh X
  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- SNV ngày tháng năm 2013
  của Sở Nội vụ tỉnh X)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
  1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại Văn phòng, Thanh tra và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ (cơ quan Sở).
  2. Đối tượng điều chỉnh của quy chế là công tác văn thư và lưu trữ của cơ quan Sở:
  ------------------------------------------------------------------
  Điều 25. Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Sở Nội vụ
  1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ:
  Có trách nhiệm hàng năm chỉ đạo xây dựng Danh mục hồ sơ của Sở Nội vụ; chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
  2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng
  a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc;

  b) Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại đơn vị mình.
  3. Trách nhiệm của công chức
  a) Công chức có trách nhiệm lập hồ sơ công việc được phân công theo dõi, giải quyết;
  b) Giao nộp hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn và đúng thủ tục quy định.

  4. Trách nhiệm của công chức văn thư, lưu trữ
  Công chức văn thư, lưu trữ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị và công chức lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Sở Nội vụ theo đúng quy định của Nhà nước.
  .
  Điều 41. Tổ chức thực hiện
  1. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế này đến toàn thể công chức của đơn vị. Tất cả công chức Sở Nội Vụ và các đơn vị phải nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế này.
  2. Căn cứ những nội dung được quy định tại Quy chế này, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở có văn bản quy định cụ thể việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại đơn vị mình.
  3. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Sở để trình Lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, giải quyết./.


  Trả lời · 26-06-2013 lúc 22:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  R
  vipremmber245 remmber245 is offline (4 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 920 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  R
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã gửi
  4
  Tài liệu đã bán
  22
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  898664
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)