Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Vai trò gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Hà Giang hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Gia đình là tế bào của xã hội, nơi cuội nguồn sinh ra và lớn lên, nơi trẻ em được chăm lo về thể chất trí tuệ, đạo đức và nhân cách để hòa nhập với cộng đồng xã hội. Trong một chế độ xã hội nhất định tuy gia đình không phải là thiết chế duy nhất có vai trò trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhưng chúng ta cũng khẳng định rằng: Gia đình là môi trường đầu tiên và có tầm quan trọng quyết định việc hình thành nhân cách của trẻ ảnh hưởng lâu dài và toàn diện với mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời, nhà trường, xã hội là nền tảng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em rất quan trọng, song vai trò của nó chỉ có thể được phát huy có hiệu quả khi lấy bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở gia đình làm nền tảng.
  Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một sự nghiệp lớn lao và hệ trọng. Với tầm nhìn xa trông rộng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công chăm sóc vun trồng thế hệ mầm non của đất nước. Người nói: “Ngày nay các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới”. Người đặt niềm tin vào lớp trẻ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” [22, tr.33].
  Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chiến lược phát triển con người được đặc biệt coi trọng, trong đó ưu tiên cho trẻ em chiếm vị trí hàng đầu. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước hành động quốc gia về quyền trẻ em. Ngay sau đó, chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em được thông qua, khẳng định việc dành ưu tiên cho trẻ em các các quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí và phát triển văn hóa.
  Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn tập trung mọi nỗ lực, huy động nhiều nguồn lực trong đó có sự giúp đỡ quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng về trẻ em, như sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục đặc biệt là các đối tượng thiệt thòi vùng sâu, vùng xa; đồng thời thường xuyên giám sát việc thực hiện xây dựng bổ sung luật pháp cho phù hợp với việc bảo vệ quyền trẻ em, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay dưới sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hóa nhanh, hội nhập và giao lưu rộng cũng đã du nhập vào những văn hóa phẩm độc hại đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò chức năng của gia đình đặc biệt là các gia đình nghèo, đến phụ nữ và trẻ em khó khăn, thường không đủ điều kiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái của mình theo ý muốn.
  Hà Giang là một tỉnh miền núi, trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều với 22 dân tộc anh em, địa bàn đi lại khó khăn. Do đó công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn nhiều hạn chế, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số chịu thiệt thòi hơn trong các lĩnh vực đời sống xã hội, tình trạng lao động nặng nhọc ngay từ khi còn bé. Điều đó đã ảnh hưởng đến quyền học tập, vui chơi giải trí và phát triển thể chất của các em.
  Do đó tôi chọn đề tài: “Vai trò gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Hà Giang hiện nay” với hy vọng đề tài này sẽ góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao nhận thức xã hội vào việc dành cho trẻ em có những điều kiện tốt nhất để phát triển.

  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  Vấn đề gia đình cũng như vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, từ lâu đã được các nhà giáo dục, Tâm lý học, xã hội nghiên cứu.
  Tiêu biểu là một số công trình của Pêtrecnhicôva: “Giáo dục trong gia đình Mác”, Nxb thanh niên, Hà nội.1977; A. Macarencô: “Nói chuyện về giáo dục Gia đình” Nxb Kim Đồng, Hà Nội.1978 ; I.A Pêtecnhicôva, “Dạy con yêu lao động”, Nxb phụ nữ, Hà Nội.1980.
  Các công trình này đã đề cập một số khía cạnh về giáo dục trẻ em trong môi trường gia đình. A. Macarencô nhấn mạnh: Giáo dục trẻ em phải được bắt đầu từ thời thơ ấu và từ gia đình. Nếu tuổi thơ không được gia đình giáo dục ngay từ đầu, thì công việc giáo dục sẽ tốn kém rất nhiều về công sức không chỉ của gia đình mà còn của xã hội. Theo I.A Pêsecnhicôva: Muốn con cái lớn lên khỏe mạnh, vui tươi yêu đời và cống hiến được nhiều cho xã hội, thì lúc còn nhỏ phải được giáo dục về lao động (lao động học tập, lao động gia đình và lao động xã hội ), bởi con người được hình thành, trước hết phải trải qua quá trình lao động.
  Tháng 12/1989, Đại hội đồng liên hiệp quốc đã thông qua “Công ước quốc tế về quyền trẻ em”. Nội dung của công ước quy định từng vấn đề cụ thể liên quan đến toàn bộ cuộc sống tinh thần và vật chất của trẻ em. Người thực hiện Công ước này là toàn thể nhân loại, trong đó có đề cập đến trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
  Ở Việt Nam ngay từ đầu Cách mạng tháng Tám - 1945, Bác Hồ và Đảng ta đã rất quan tâm đến vấn đề gia đình và trẻ em, đã có nhiều văn bản bài viết, bài phát biểu về gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. ủy Ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam “Một số văn kiện của Đảng và nhà nước về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em”. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.1996 và “Chương trình hành động quốc gia về trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010” Nxb Văn hóa phẩm, Hà Nội.2002; TS Vũ Văn Cương (tuyển chọn), “Hồ Chí Minh về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em” Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.1997; Nguyễn Văn Minh (sưu tầm, tuyển chọn), “Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em” Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.1997; Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, “Luật giáo dục”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.1998. Tất cả các bài viết, các văn bản trên đã tạo điều kiện tốt về mặt pháp lý để đáp ứng đầy đủ các quyền của trẻ em, và ngăn chặn sự xâm hại đối với trẻ em, tạo môi trường nhận thức và pháp lý tốt nhất để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

  Trong những năm gần đây, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này như: “Tìm hiểu tâm lý trẻ em” do Nguyễn Khắc Viện chủ biên, Nxb Kim Đồng, Hà Nội. 1993 ; “Gia đình và vấn đề giáo dục gia đình” do GS Lê Thi (chủ biên) Nxb KHXH, Hà Nội.1994 ; “Gia đình Việt Nam với chức năng xã hội hóa” của TS Lê Ngọc Văn - Nxb Giáo dục, Hà Nội. 1996; “ Vai trò gia đình trong sự hình thành nhân cách con người Việt Nam” của GS Lê Thi (chủ biên) - Nxb Phụ nữ, Hà Nội.1997.
  Các bài viết này đã cung cấp cho các bậc cha mẹ những hiểu biết về gia đình trang bị những kiến thức khoa học để nuôi dạy con cái thành những công dân tốt có ích cho xã hội với những nội dung chăm sóc gia đình hết sức cơ bản: Đức, trí, thể, mỹ và lao động.
  Dưới góc độ chuyên ngành, cũng có một số luận văn, luận án nghiên cứu các vấn đề Gia đình, Phụ nữ; Gia đình - Giáo dục gia đình: Luận văn Th.s của Phan Thanh Hùng: “Sự biến đổi chức năng gia đình trong kinh tế thị trường hiện nay” Hà Nội.1996; Luận văn Th.s Phạm Thị Xuân “Gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở nước ta hiện nay” Hà Nội.2004; Luận án T.s của Đặng Thị Linh, “Vấn đề phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp” Hà Nội. 1997; Luận án T.s của Nghiêm Sỹ Liêm “Vai trò của Gia đình Việt Nam hiện nay trong việc giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay” H. 2001; Luận án TS của Dương Thị Minh “Gia đình Việt Nam vai trò người phụ nữ hiện nay” Hà Nội. 2003; Luận văn tốt nghiệp Đại học chính trị khóa I của Đồng Minh Lại “Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng con người mới ở tỉnh Bình Thuận hiện nay” Hà Nội. 2001.
  Các công trình này góp phần làm rõ thêm về mặt lý luận cũng như thực tiễn về vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách của con người. Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện thực tiễn ở tỉnh Hà Giang vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn nhiều hạn chế. Tôi thấy rằng việc làm rõ vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở tỉnh Hà Giang hiện nay là một vấn đề bức xúc, không trùng lặp với các luận văn, luận án sau đại học và các công trình nghiên cứu đã được công bố.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  * Mục đích:
  Trả lời · 05-01-2011 lúc 16:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 1,673 Mua 4 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của luận văn
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  6. Đóng góp mới của Luận văn
  7. Kết cấu của luận văn

  CHƯƠNG I. GIA ĐÌNH VỚI VIỆC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM
  1.1. GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM
  1.1.1. Gia đình và chức năng của gia đình
  1.1.2. Trẻ em trong gia đình và trong phát triển xã hội
  1.1.2.1. Trẻ em
  1.1.2.2. Trẻ em trong gia đình và trong sự phát triển của xã hội Việt Nam
  1.1.2.3. Trẻ em được cả thế giới quan tâm
  1.2. VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
  1.2.1. Những nội dung cơ bản của việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình
  1.2.2. Vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
  1.2.3. Vai trò của ông bà với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
  1.2.4.Vai trò của anh chị đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
  1.2.5. Vai trò của dòng họ đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
  1.2.6. Vai trò của gia đình trong quan hệ với nhà trường, xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
  Kết luận chương 1

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM CỦA GIA ĐÌNH Ở HÀ GIANG HIỆN NAY

  2.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH Ở HÀ GIANG HIỆN NAY
  2.1.1. Những yếu tố nội tại
  2.1.2. Sự tác động của chính sách pháp luật của Nhà nước đến vai trò gia đình trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Hà Giang
  2.1.3. Những yếu tố của thời đại
  2.2. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH Ở HÀ GIANG HIỆN NAY
  2.2.1. Những thành tựu của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình ở Hà Giang hiện nay
  2.2.1.1. Chăm sóc sức khỏe, bảo vệ thân thể
  2.2.2. Những hạn chế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình và một số nguyên nhân
  2.2.2.1. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em
  2.2.2.2. Về giáo dục, vui chơi, giải trí
  2.2.2.3. Về bảo vệ nhân phẩm, tính mạng thân thể
  Kết luận chương 2

  CHƯƠNG III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM TRONG CÁC GIA ĐÌNH Ở HÀ GIANG

  3.1. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN
  3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM Ở HÀ GIANG HIỆN NAY
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 05-01-2011 lúc 16:33 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  huynhngocvhhn · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 09-01-2013 lúc 22:16 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  865253
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nguythithao · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 27-01-2013 lúc 17:14 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  443529
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. M
  mechaboo · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 15-03-2013 lúc 21:10 #5
 15. M
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  28
  Mã số thành viên
  382072
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)