Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc

  gnuh109 gnuh109 is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU .
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các
  vấn đề cơ bản của Cách mang Việt Nam từ Cách mang dân tộc dân chủ đến Cách
  Mạng xã hội chủ nghĩa ,là kết quả của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản
  của Chủ nghĩa Mác –Lê nin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam ,đồng thời
  là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng con người .
  Hệ thống nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm :
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc .
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề Đảng cộng sản Việt Nam với tư cách là người
  sáng lập và rèn luyện Đảng ta .
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân do dân và vì dân .
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc về đạo đức văn hóa ,về Chủ
  nghĩa Xá hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam về kinh tế về quân sự về
  phương pháp và phong cách .
  Vấn đề dân tộc tôn giáo và nhân quyền là những vấn đề nhạy cảm luôn được các
  thế lực thù địch lợi dụng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
  .Mặt khác do sự phát triển ,biến đổi tất yếu trong nội hàm của các vấn đề trên cũng
  đăt ra những nội dung mới về lý luận và thực tiễn trong việc nhận thức và giải quyết
  vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình hình mới .Đây là đòi hỏi có tính tất yếu cần được
  đầu tư nghiên cứu để cung cấp những luận cứ khoa học khách quan góp phần giải
  quyết hiệu quả hơn vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình hình phát triển hiện nay của đất
  nước .Từ lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin ,được Đảng ta,Chủ tịch Hồ Chí Minh và
  giới khoa học vận dụng vào Việt Nam,từ thực tiễn tình hình dân tộc và việc giải quyết
  vấn đề dân tộc ,thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong mấy chục năm qua
  ,việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nhân thức về vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình
  hình hiện nay là rất cần thiết .
  Vì vậy bài viết dưới đây xin được đề cập tới vấn đề : "Tư tưởng Hồ Chí Minh về
  vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc "

  NỘI DUNG .
  I. Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc .
  II. Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc .
  III. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay

  TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh –NXB Chính trị quốc gia .
  2. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học .
  3. Hồ Chí Minh –Những sự kiện-NXB Thông tin lý luận HN.
  4. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển CN Mac Lênin về Đảng cộng sản –NXB
  Chính trị quốc gia HN.
  5. Hồ Chí Minh –Giải phóng dân tộc và đổi mới –NXB Chính trị quốc gia HN.
  6. Kênh thông tin tư liệu : Wattpad.com.
  7. Trang điện tử của Ủy ban dân tộc : Ubdt.gov.vn.
  8. Bách khoa toàn thư Wikipedia.org.


  CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE PDF + WORD
  Trả lời · 08-08-2011 lúc 10:37
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  gnuh109 gnuh109 is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,610 Mua 4 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  641
  Tài liệu đã gửi
  573
  Tài liệu đã bán
  1501
  Tài liệu đã mua
  51
  Mã số thành viên
  274480
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 8. T
  tuan anh vu · Thành Viên KiloBooks · 40 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 01-01-2014 lúc 13:30 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  40
  Tài liệu đã mua
  42
  Mã số thành viên
  1016792
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)