Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

  bookforshare bookforshare is offline (1,701 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  8
 4. Thông tin
  13
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  A. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Lý do chọn đề tài 3
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Đối tượng nghiên cứu .3
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu .4

  B. NỘI DUNG
  I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 5
  II. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN 5
  1. Vai trò của thanh niên đối với xã hội .5
  2. Vai trò của giáo dục 7
  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục Thanh niên .8
  4. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên 14
  5. Phương pháp Giáo dục thanh niên trong Tư tưởng Hồ Chí Minh .16

  C. KẾT LUẬN .18


  A. ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài
  Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ra đời, một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với công tác thanh niên. Vì thế công tác giáo dục thanh niên là vô cùng quan trọng, và bản thân là một sinh viên em thấy việc tìm hiểu về những chủ trương của nhà nước về giáo dục thanh niên, và những vấn đề liên quan là rất bổ ích, vì thế em xin chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên để có thể hiểu thêm về thanh niên trong tư tưởng của Bác, hiểu thêm về Bác, và sự quan tâm của Bác đối với thanh niên, và thanh niên cần có những phẩm chất gì, cần chuẩn bị gì để có thể là lực lượng nồng cốt của đất nước trong tương lai.
  2. Mục đích nghiên cứu

  Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và giáo dục thanh niên nói riêng rất rộng lớn và sâu sắc. Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí và khả năng cách mạng to lớn của thanh niên vẫn là đòi hỏi cấp thiết trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Trong thực tiễn cách mạng, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Chính vì vậy, việc giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các học viện, nhà trường trong xã hội nói chung, trong quân đội ta nói riêng có vai trò to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
  Nhận thức đúng đắn về đối tượng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một trong những điều kiện, yêu cầu cơ bản nhất để nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với việc xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp môn học này.
  Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là hệ thống tri thức mang tính qui luật về đối tượng, đòi hỏi phải có thời gian mới có điều kiện xác lập được một cách đầy đủ và chính xác. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh trong văn kiện, tác phẩm của Người mà còn được quán triệt trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta do Người đứng đầu, trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng mà Người để lại cho chúng ta. Những nội dung đó đều phải được xem là đối tượng nghiên cứu của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh .
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Trong những năm đầu thế kỷ 21, đất nước ta có cơ hội lớn và cả thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề nóng bỏng mà thực tiễn đang đặt ra; nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành một nhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của Ðảng, cần được toàn Ðảng thực hiện chặt chẽ, có chất lượng và hiệu quả.
  Với tinh thần và ý nghĩa đó, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới và nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã phát động tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðây là một sinh hoạt chính trị rộng lớn, rất quan trọng cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học, có hệ thống và sau này phải trở thành nền nếp thường xuyên trong hoạt động của Ðảng và trong đời sống xã hội ta.

  Trả lời · 12-05-2012 lúc 18:52
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bookforshare bookforshare is offline (1,701 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,664 Mua 13 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1,764
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  3309
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  254375
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. M
  minhdieu01 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 09:55 #2
 9. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  8
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  590002
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  tuankietnguyenvu · Thành Viên KiloBooks · 43 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 12-09-2013 lúc 14:43 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  43
  Tài liệu đã gửi
  8
  Tài liệu đã bán
  5
  Tài liệu đã mua
  45
  Mã số thành viên
  835806
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  trymrung · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 20-09-2013 lúc 09:56 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  461620
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. P
  pimhand · Thành Viên KiloBooks · hà nội · 37 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 19-11-2013 lúc 15:41 #5
 15. P
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  37
  Tài liệu đã gửi
  18
  Tài liệu đã bán
  80
  Tài liệu đã mua
  31
  Mã số thành viên
  729504
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. M
  maihuyen28121993 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên rất tuyệt. Cảm ơn nhiều!
  Trả lời · 09-07-2015 lúc 22:12 #6
 17. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1372842
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về thanh niên

tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về giáo dục thanh niên

tiểu luận tư tưởng hồ chí ming về giáo dục thanh niên Tiểu luận về Công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Mẫu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)