Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

  cá sấu cá sấu is offline (107 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  51
 5. Công cụ
 6. Tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh
  Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

  I-PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài
  Dân chủ là một vấn đề có tính thời đại và thời sự sâu sắc, nhất là trong sự phát triển của xã hội hiện đại ngày nay. Dân chủ là tiêu chuẩn cơ bản, để đánh giá sự tiến bộ của mọi thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân, nó có vai trò tác động to lớn đối với sự phát triển của con người và xã hội.
  Tư tưởng dân chủ chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thấm nhuần sâu sắc bản chất giai cấp công nhân và tinh thần thời đại, vừa thể hiện đặc sắc những giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời tiếp thu một cách sáng tạo những tinh hoa của giá trị dân chủ nhân loại.

  2. Tính cấp thiết của đề tài
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng vấn đề dân chủ, thấy được tầm quan trọng của nó trong đời sống xã hội và coi dân chủ là mục đích chính trị trực tiếp của cách mạng. Đời sống xã hội cần đến dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động của nó, trước hết là trong chính trị và kinh tế. Đây là hai bộ phận quan trọng của hình thái kinh tế - xã hội. Sự phát triển của kinh tế tùy thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó không thể thiếu vai trò của dân chủ đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh, mà hạt nhân là lợi ích của các chủ thể kinh tế. Cũng như vậy, dân chủ trong chính trị nhằm thúc đẩy chính trị phát triển. Chính trị là những hoạt động liên quan đến lợi ích của các giai cấp, đảng phái, dân tộc, quốc gia, mà vấn đề quan trọng nhất của nó là tổ chức chính quyền Nhà nước. Cho nên, thiếu dân chủ trong chính trị tất sẽ dẫn đến chính trị độc tài, chuyên quyền, sẽ đi ngược lại xu thế phát triển của thời đại.
  Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ được kiến giải một cách giản dị, dễ hiểu. Người không định nghĩa dân chủ theo kiểu hàn lâm, bác học nhưng lại phản ánh được chiều sâu giá trị lý luận của nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn đạt giản dị định nghĩa khái niệm dân chủ: Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ. Đây được xem là một định nghĩa kinh điển về dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh - một định nghĩa ngắn gọn, nhưng lại bao quát đầy đủ nhất, sâu sắc nhất bản chất của dân chủ. Định nghĩa này đã nhấn mạnh chủ thể chân chính của chế độ mới là nhân dân. Họ trở thành người chủ của đất nước.
  Dân là chủ đã khẳng định rõ ràng địa vị người chủ trong chế độ chính trị, trong xã hội và Nhà nước thuộc về người dân. Dân là chủ đối lập với nô lệ, thần dân hay thảo dân trong chế độ phong kiến cũng như thân phận nô lệ trong tình cảnh bị bọn thực dân thống trị.

  3. Phạm vi đề tài
  Dân là chủ còn biểu hiện vị thế xã hội, tính tích cực chính trị và địa vị pháp lý của người dân.
  Nhưng nếu dân chủ chỉ dừng lại ở chỗ Dân là chủ thì chưa hoàn thiện mà còn là Dân làm chủ. Làm chủ phản ánh năng lực thực thi dân chủ của người dân. Năng lực đó được biểu hiện ở trình độ văn hóa, bản lĩnh, ý thức, trách nhiệm. . . ; đó là nội hàm của năng lực dân chủ, thể hiện hành vi làm chủ. Chính địa vị người chủ và năng lực làm chủ đã khái quát đầy đủ nhất trong nhận thức về dân chủ của tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm chủ nó là hành động của dân, biểu hiện năng lực thực hành dân chủ, thước đo về trình độ phát triển ý thức dân chủ của dân với tư cách là chủ thể quyền lực, thực hiện sự ủy quyền chân chính của mình vào thể chế chính trị và thể chế Nhà nước.
  Địa vị và năng lực đó biểu hiện ra trong sự vận động của chính trị đó là: “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. . . Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Như vậy, dân là chủ thể gốc của quyền lực và Nhà nước là chủ thể đại diện cho dân. Nhà nước là một vật thể mà dân là chủ sở hữu, là chủ thể ủy quyền, Nhà nước thực hiện sự ủy quyền của dân.
  Thực hiện sự kết hợp và thống nhất năng lực và địa vị của người chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất của Nhà nước dân chủ, chế độ dân chủ là gì. Người viết: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Và: “Nước ta là nước dân chủ, mọi người có quyền làm, có quyền nói”. Hay như: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là chủ” và “Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân”, “Chính quyền dân chủ có nghĩa chính là quyền do người dân làm chủ”.

  4. Phương pháp thực hiện

  Dựa trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mac – Lenin và bản thân các quan điểm có giá trị phương pháp luận của Hồ Chí Minh.
  Áp dụng kiến thức từ các phép biện chứng của triết học để phân tích thực tế. Áp dụng các cặp pham trù của triết học như: nguyên nhân-kết quả, cái chung-cái riêng, tất nhiên-ngẫu nhiên để phân tích đề tài.
  Vận dụng sự hiểu biết cá nhân và tham khảo các tài liệu.

  5. Kết quả thực hiện đề tài
  Phân tích được vai trò của dân chủ trong xã hội.
  Đưa ra những lí luận thực tế về dân chủ. Giúp mọi người hiểu thêm vè dân chủ ở nước ta hiện nay.
  Đưa ra các giải pháp để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt tiêu cực.
  Trả lời · 31-12-2010 lúc 11:18
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  cá sấu cá sấu is offline (107 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 7,998 Mua 51 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  222
  Tài liệu đã gửi
  107
  Tài liệu đã bán
  1651
  Tài liệu đã mua
  103
  Mã số thành viên
  40767
  Tài khoản thưởng
  1000 đ
 8. cá sấu · Thành Viên Tích Cực · 222 bài gởi
  MỤC LỤC

  I. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  2. Tính cấp thiết của đề tài
  3. Phạm vi đề tài
  4. Phương pháp thực hiện
  5. Kết quả thực hiện đề tài
  II. PHẦN NỘI DUNG
  1. Các quan điểm lí luận liên quan đến dân chủ
  1.1. Quan điểm của chủ nghĩa mác-lênin về dân chủ:
  1.2. Những quan điểm mới về dân chủ
  1.2.1. Quan điểm của Thế Giới
  1.2.2. Quan điểm mới của Đảng
  1.3. Quan niệm Hồ Chí Minh về dân chủ
  2. Thực trạng của dân chủ:
  2.1. Khái lược lịch sử của vấn đề Dân chủ
  2.2. Mặt tích cực
  2.4. Nguyên nhân:
  2.4.1. Nguyên nhân tích cực:
  2.3. Mặt tiêu cực:
  2.4.2. Nguyên nhân tiêu cực:
  2.5. Giải pháp
  3. Kết luận, kiến nghị:
  3.1 Kết luận
  3.2 Kiến Nghị
  Trả lời · 31-12-2010 lúc 11:19 #2
 9. Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  222
  Tài liệu đã gửi
  107
  Tài liệu đã bán
  1651
  Tài liệu đã mua
  103
  Mã số thành viên
  40767
  Tài khoản thưởng
  1000 đ
 10. cá sấu · Thành Viên Tích Cực · 222 bài gởi
  PHẦN PHỤ LỤC

  Tư liệu tham khảo:
  ãGiáo trình Tư tương Hồ Chí Minh- NXB:Bộ giáo dục và đào tạo
  ãĐề cương bài giảng môn Tư tường Hồ Chí Minh- NXB:trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
  Các trang web:
  ãwww.tuoitre.vn
  ãwww.vietnam.net
  ãwww.laodong.com.vn
  ãwww.nhandan.com.vn
  ãwww.chinhphu.com.vn
  Trả lời · 31-12-2010 lúc 11:20 #3
 11. Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  222
  Tài liệu đã gửi
  107
  Tài liệu đã bán
  1651
  Tài liệu đã mua
  103
  Mã số thành viên
  40767
  Tài khoản thưởng
  1000 đ
 12. P
  phongtha_vkskh · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 14-03-2013 lúc 16:14 #4
 13. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  925598
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. C
  choicophieu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 04-04-2013 lúc 09:44 #5
 15. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  952508
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  đồngthixen · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 00:09 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1021816
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)