Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930 – giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  31
 4. Thông tin
  16
 5. Công cụ
 6. LỜI NÓI ĐẦU
  Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hoá thế giới” (UNESCO – 1987), là “một trong một trăm nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ XX” (TIME – 2005). Người là người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam. Điếu văn của BCH TW Đảng Lao động Việt Nam – 1969 viết: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
  Hồ Chủ tịch đã để lại cho dân tộc và nhân loại một di sản đồ sộ, vô cùng quý báu. Đó là cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong kho tàng ấy, Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành “kim chỉ nam cho hành động” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đó là thứ vũ khí lý luận vô cùng sắc bén, là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam tiến về phía trước.
  Việc nghiên cứu về Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng đã được tiến hành từ mấy chục năm nay với sự góp mặt của đông đảo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong quá trình nghiên cứu ấy, các nhà lý luận một mặt làm rõ khái niệm, các nội dung cụ thể của Tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt khác còn chia sự hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh thành những giai đoạn khác nhau. Việc phân kỳ các giai đoạn như vậy để ta hiểu sâu sắc các mốc phát triển quan trọng, nắm được nội dung tư tưởng quan trọng của Người trong từng thời kỳ. Đó không phải sự phân chia đứt đoạn bởi Tư tưởng Hồ Chí Minh là một quá trình phát triển liên tục, nhất quán, có kế thừa, phát triển, loại bỏ những quan điểm không phù hợp, có những luận điểm tư tưởng của Người được hình thành, bổ sung suốt đời. Vì vậy, tiêu chí cơ bản để phân kỳ là dựa vào nội dung chuyển biến về mặt tư tưởng của Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ cụ thể chứ không phải dựa vào các mốc thời gian hoạt động của Người.
  Trên cơ sở phân tích trên, chúng ta có thể phân chia sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh thành năm thời kỳ như sau:
  1. Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi (trước năm 1911)
  2. Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911 – 1920)
  3. Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1920 – 1930)
  4. Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản (1930 – 1945)

  5. Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc (1945 – 1969)
  Trong 5 giai đoạn phát triển đó, giai đoạn từ 1920 đến 1930 giữ một vai trò đặc biệt quan trọng với 10 năm hoạt động sôi nổi nhất, quyết liệt nhất của Hồ Chí Minh. Bởi nếu nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh “là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam” thì giai đoạn này chính là giai đoạn hình thành những tư tưởng cơ bản đó.
  Việc nghiên cứu giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1920 – 1930 vì thế là yêu cầu tất yếu trong quá trình tìm hiểu về Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Đó chính là lý do cũng là nội dung của Tiểu luận này, với tiêu đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930 – giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam.
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 13:31
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 12,151 Mua 16 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. V
  VNvodjch · N.N.T.K · 1,790 bài gởi
  1. Lý do chọn đề tài
  Việc lựa chọn đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu học tập sâu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc – quá trình hình thành qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Chú trọng làm rõ thời kỳ 1920 – 1930.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Tiểu luận làm rõ những sự kiện chính trong quãng thời gian hoạt động 1920 – 1930 của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, qua đó chỉ ra những Tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh xuất hiện trong thời kỳ này, thấy được những thay đổi, phát triển trong những tư tưởng ấy so với những thời kỳ trước.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Về quãng thời gian nghiên cứu: từ năm 1920 đến hết năm 1930, mở đầu bằng mốc 1920 với sự kiện Bác tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, kết thúc là 1930 – Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.
  - Về không gian nghiên cứu: theo phạm vi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Trong đó: từ 1920 đến 1930 – Người sống và hoạt động tại Pháp, tại Liên Xô (1923 – 1924), Trung Quốc (1924 – 1927), Thái Lan (1928 – 1929), và thống nhất các tổ chức cộng sản ở Trung Quốc (1930).
  - Về tài liệu nghiên cứu: Tiểu luận dựa trên các loại tài liệu dưới đây:
  + Các công trình nghiên cứu về tiểu sử, tư tưởng, cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh.
  + Văn kiện Đảng, Lịch sử Đảng quãng thời gian 1920 – 1930 về việc ra đời của Đảng, Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
  + Các tác phẩm của Hồ Chí Minh: bài nói, phát biểu, kết luận, bài báo, đặc biệt các tác phẩm tập hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên (tập hợp trong Hồ Chí Minh toàn tập)
  + Tài liệu về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới có liên quan để hiểu bối cảnh ra đời và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
  4. Tóm tắt nội dung chính
  Phần I – Khảo sát những sự kiện chính ảnh hưởng đến sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn này.
  I.1 Bối cảnh trong nước và thế giới tác động đến việc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
  I.2 Những mốc sự kiện hoạt động chính của Hồ Chí Minh trong thời kỳ này ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng.
  Phần II – Những nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong giai đoạn này
  I – Hình thành tư tưởng về con đường cách mạng giải phóng dân tộc
  1. Mục tiêu
  2. Bản chất
  3. Phương pháp cách mạng
  4. Tập hợp lực lượng
  II – Hình thành tinh thần đoàn kết quốc tế, mối quan hệ cách mạng VN với cách mạng thế giới
  - Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa
  - Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức á đông
  III – Hình thành tư tưởng về Đảng cộng sản, đảng cầm quyền và cán bộ cách mạng
  1. Hội VNCM TN -> Đào tạo cán bộ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc”
  2. Đường kách mệnh
  3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
  IV – Ngoài ra, thời kỳ 1920 đến 1930, Hồ Chí Minh cũng tiếp tục phát triển tư tưởng yêu nước mở rộng mối hiểu biết về văn hoá, thế giới
  V – Những nội dung tư tưởng mà Người vận dụng sang tạo và phát triển CN Mác – Lênin trong thời kỳ này
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 13:31 #2
 9. V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  VNvodjch · N.N.T.K · 1,790 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh/Bộ Giáo dục và đào tạo. Nxb Chính trị Quốc gia, 2005
  2. CD – Rom Hồ Chí Minh toàn tập
  3. Hồ Chí Minh tiểu sử/Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nxb Lý luận chính trị, 2006
  4. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (tập1+ 2)/Viện Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị Quốc gia, 2007
  5. Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc/GS.Song Thành. Nxb Lý luận chính trị, 2005
  6. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch/Trần Dân Tiên. Nxb Trẻ, 2005
  7. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam/Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ biên. Nxb Chính trị Quốc gia, 1997
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 13:32 #3
 11. V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  maichaulove · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 19-04-2013 lúc 15:34 #4
 13. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  971466
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. 0
  0011002804483 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 19-04-2013 lúc 20:39 #5
 15. 0
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  972061
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. Tuy Nguyen · Facebook User · 12 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 18-12-2014 lúc 10:13 #6
 17. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  1288287
  Tài khoản thưởng
  40 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comtu-tuong-ho-chi-minh-hinh-thanh-trong-thoi-ky-1920-1930-giai-doan-hinh-thanh-tu-tuong-co-ban-ve-con-duong-cach-mang-viet-nam-46784

tư tưởng hồ chí minh giai đoạn 1920 đến 1930

giai đoạn 1920 đến 1930 ho chi minh tu 1920 den 1930 phân tích đặc điểm nội dung của quá trình hình thành tư tưởng chí minh tronh giai đoạn 1920-1930 giai doan 1920 den 1930 tại sao nói giai đoạn 1920-1930 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định hình thành tư tưởng hồ chí minh phan tich noi dung giai doan 1920-1930 giai doan lich su truoc nam 1911 - 1920 co su kien gi noi bat tác phẩm tiêu biểu của hồ chí minh năm 1920 đến 1930 phan tich dac diem noi dung cua qua trinh hinh thanh tu tuong ho chi minh gia doan 1920-1930 tac phâm cua hcm giai đoan 19201930 1920-1930 giai đoạn hình thành cở bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng việt nam tư tưởng Hồ Chí Minh chia làm mấy giai đoạn cong lao cua ho chi minh trong nhung nam 1920 den nam 1930 tư tưởng hồ chí minh giai đoạn 1920-1930 cac hoat dong co ban trong giai doan 1921-1930 cua Tu tuong HCM diem sang tao trong hoat dong ho chi minh tu 1920-1930 diem sang tao trong hoat donh cua ho chi minh giai doan 1920-1930 Tu tuơng hcm 1920 1930 tu 1920 den 1930 tu tuong ho chi minh hinh thanh giai doan 1920 den 1930 ho chi minh phân tích đặc điểm nội dung của quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh giai đoạn 1920-1930 phân tích đặc điểm nội dung của quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ giai đoạn 1920 - 1930 ve cuoc doi ho chi minh giaivdaon 19201930

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

cách mạng việt nam con đường cách mạng giai đoạn hình thành thời kỳ 1920-1930 tư tưởng cơ bản tư tưởng hồ chí minh phan tich tu tuong hcm tu1920-1930 Thơi ky 1920-1930 thoi ky hinh thanh hoạt động của Bác HỒ 1920-1930 thoi ky 1920 den 1930 tu tuong HCM Chu tich ho chi minh tu 1920-1930 Hồ Chí Minh từ 1920-1930 phan tich noi dung giai doan 1920-1930 thời kỳ 1920 1930 quá trình 1920-1930 của Hồ Chí Minh tư tương hcm 1920 - 1930 NAQ t 1920- 1930 vai tro gd 1920 den 1930 vai tro giai doan 1920 den 1930 ho chi minh tu 1920 den 1930 chu tich ho chi minh 1920-1930 tác phẩm năm 1920 - 1930 Ho chi minh tu nam 1920 den 1930 liên xô từ 1920 đến 1930 Vi sao 1920-1930 goi la giai doan giao thoi 1920_1930 bac da lam gj noi dung cu the ve giai doan 1920-1930 cac tac pham van hoc viet nam giai doan 1920 1930 tim hieu ro ve tu tuong hô chi minh nam 1920-1930 giai đoạn 1920 đến 1930 1920 den 1945 ho chi minh bi bat vao tu may lan giai doan lich su dang tu 1930 den nay nhung bai viet cua hcm trong giai doan 1920_1930 ho chi minh giai doan 1920_1930 Tim hieu hoat dong cua Nguoi tu 1920-1930 bac Ho giai doan nam 1920-1930 nhung moc lich su trong tu tuong ho chi minh 1920 tư tưởng hồ chí minh hình thành cac hoat dong cua ho chi minh tu nam 1920 den 1930 giai doan quan trong hinh thanh nen tu tuong hcm cac moc.lich su trong giai doan 1920 den nam 1930 cac tac pham cua ho chi minh nam 1920-1930 các tác phẩm hcm năm 1920-1930 cac tac pham cua ho chiminh giai doan 1920-1930 cac tac pham van hoc cua ho chi minh nam 1920-1930 tieu su Ho Chi Minh sau nam 1920 tac phâm cua hcm giai đoan 19201930 cac tac pham cua ho chi minh giai doan 1920-1930 tu tuong hcm trong giai doan 1920_1930 cac tac pham cua ho chi minh thoi ki 1920-1930 cac tac pham cua ho chi minh thoi ki 1920 1930 cac tac pham cua Ho Chi Minh giai doan 1920 1930 thoi ky 1920 den 1930 cac tac pham ho chi minh sang tac nam 1920-1930 cong lao cua bac ho vs cach mang vn 1920_1930 những tác phẩm 1920-1930 của Bác phan tich giai doan 1920 1930 tu tuong ho chi minh hoat dong ho chi minh 1920-1930 nhung sang lap cua Ho Chi Minh nam 1920 den 1930 hcm 1920-1930 bac ho thoi ky 1920-1930 su kien 1920 den 1930 su kien noi cua nguyen ai quoc 1920-1930 1920-1930 hinh thanh tu tuong cach mang cua bac tu tuong ho chi minh gia doan nam1920 den1930 giai đoạn cách mạng 1920 1930 tai sao nam 1920 - 1930 hinh thanh giai đoạn lịch sử 1920 đến 1930 tu tuong ho chi minh giai doan 1929 den 1930 duong loi cmvn thoi ki 1920-1930 tai sao giai doan 1920-1930 hinh Cong lao cua Ho Chi Minh tu 1920 den 1930 hồ chí minh 1920-1930 tu tuong ho chi minh nam 1920 den 1930 cong lao cua hcm trong gd 1920 1930 ho chi minh giai doan 1920 den 1930 hoạt dộng của Hồ Chí Minh từ 1920 1930 1920-1930 bác hồ làm những công việc gì qua trinh van dong cua cmvn 1920 den 1930 việt nam từ 1920 đến 1930 Giai doan truoc 1930 cua tthcm Bac Ho nam 1920-1930 năm 1920-1930 có sự kiện gì nhung tac pham cua ho chi minh truoc nam 1930 su kien tieu bieu thoi ky 1945-1969 tu nam 1920_1930 giai doan hcm tu 1920 den 1930 tu 1920-1930 hcm da lam gi si kien noi bat thoi ki 1920 1930 thoi ki yeu nuoc nam 1911-1920 hoạt động cua bác hồ tu 1920-1930 Giai doan1920-1930 bac ho lam ji giai doan 1920-1930 bac ho lam gì giai doan 1920 den 1930 ve cuoc doi ho chi minh giaivdaon 19201930 Phan tich giai đoan 1920 của tu tuong hcm giai doan lich su tu 1920 den 1930 1920-1930 ho chi minh da thanh lap cac to bao nao 1920_1930 hcm da di toi dau Hổ Chí Minh giai đoạn 1920-1930 dang ta giai doan 1920-1930 tu 1920-1930 HCM da vjet nhung bao nao giai doan 1920 den 1930 cua bac ho giai doan hoat dong 1920 1930 giai doan 1920 den 1930 ho chi minh hoat dong thuc tien ho chi minh 1920 1930 lich su ho chi minh nam 1920 den 1930 hồ chí minh giai đoạn 1920-1930 tu tuong hcm nam 1920 - 1930 tu tuong hcm nam 1920 - 1930 thoi ky phap nguyễn ái quốc từ1920-1930 bac ho trong nhung nam 1920 1930 tu 1920 den 1930 tu tuong ho chi minh hinh thanh tu 1930 den 1969 tu tuong ho chi minh hinh thanh tiểu luận hcm giai doan 1930 phan tich giai đoan 1920-1930 Tư tuơng hô chi minh tư 1920 1930 Tu tuơng hcm 1920 1930 tieu su chu tich ho chi minh nam 1920-1930 neu cac hoat dong 1921-1930 ma Tt cua chu tich hcm tai sao noi 1930 tu tuong HCM hinh thanh co ban mau chuyen ve bac tu 1920 1930 tiểu luận hồ chí minh từ 1920_1930 1920 sự kiện về bác hồ phân tích giai đoạn 1921 đến 1930 hoat dong hcm 1920-1941 hồ chí minh từ 1920 đến 1930 tư tưởng hồ chí minh giai đoạn 1920-1930 1921 đến 1930 bác làm những gì y nghia 1921-1930 thời kỳ 1921-1930 tư tưởng hcm gđ 1921-1930 tom tat thoi ki 1921 - 1930 Hồ Chí Minh 1920 đến 1930 vì sao giai đoạn 1921-1930 qun trọng cac cau hoi ve lich su giai doan 1920-1969 hoạt động chính trị từ 1921-1930 thoi ky tu 1921 den 1930 ngan gon

Xem các từ khóa (tags) khác