Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930 – giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  15
 5. Công cụ
 6. LỜI NÓI ĐẦU
  Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hoá thế giới” (UNESCO – 1987), là “một trong một trăm nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ XX” (TIME – 2005). Người là người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam. Điếu văn của BCH TW Đảng Lao động Việt Nam – 1969 viết: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
  Hồ Chủ tịch đã để lại cho dân tộc và nhân loại một di sản đồ sộ, vô cùng quý báu. Đó là cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong kho tàng ấy, Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành “kim chỉ nam cho hành động” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đó là thứ vũ khí lý luận vô cùng sắc bén, là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam tiến về phía trước.
  Việc nghiên cứu về Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng đã được tiến hành từ mấy chục năm nay với sự góp mặt của đông đảo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong quá trình nghiên cứu ấy, các nhà lý luận một mặt làm rõ khái niệm, các nội dung cụ thể của Tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt khác còn chia sự hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh thành những giai đoạn khác nhau. Việc phân kỳ các giai đoạn như vậy để ta hiểu sâu sắc các mốc phát triển quan trọng, nắm được nội dung tư tưởng quan trọng của Người trong từng thời kỳ. Đó không phải sự phân chia đứt đoạn bởi Tư tưởng Hồ Chí Minh là một quá trình phát triển liên tục, nhất quán, có kế thừa, phát triển, loại bỏ những quan điểm không phù hợp, có những luận điểm tư tưởng của Người được hình thành, bổ sung suốt đời. Vì vậy, tiêu chí cơ bản để phân kỳ là dựa vào nội dung chuyển biến về mặt tư tưởng của Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ cụ thể chứ không phải dựa vào các mốc thời gian hoạt động của Người.
  Trên cơ sở phân tích trên, chúng ta có thể phân chia sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh thành năm thời kỳ như sau:
  1. Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi (trước năm 1911)
  2. Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911 – 1920)
  3. Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1920 – 1930)
  4. Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản (1930 – 1945)

  5. Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc (1945 – 1969)
  Trong 5 giai đoạn phát triển đó, giai đoạn từ 1920 đến 1930 giữ một vai trò đặc biệt quan trọng với 10 năm hoạt động sôi nổi nhất, quyết liệt nhất của Hồ Chí Minh. Bởi nếu nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh “là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam” thì giai đoạn này chính là giai đoạn hình thành những tư tưởng cơ bản đó.
  Việc nghiên cứu giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1920 – 1930 vì thế là yêu cầu tất yếu trong quá trình tìm hiểu về Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Đó chính là lý do cũng là nội dung của Tiểu luận này, với tiêu đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930 – giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam.
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 13:31
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 5,464 Mua 15 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1774
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. V
  VNvodjch · N.N.T.K · 1,790 bài gởi
  1. Lý do chọn đề tài
  Việc lựa chọn đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu học tập sâu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc – quá trình hình thành qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Chú trọng làm rõ thời kỳ 1920 – 1930.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Tiểu luận làm rõ những sự kiện chính trong quãng thời gian hoạt động 1920 – 1930 của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, qua đó chỉ ra những Tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh xuất hiện trong thời kỳ này, thấy được những thay đổi, phát triển trong những tư tưởng ấy so với những thời kỳ trước.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Về quãng thời gian nghiên cứu: từ năm 1920 đến hết năm 1930, mở đầu bằng mốc 1920 với sự kiện Bác tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, kết thúc là 1930 – Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.
  - Về không gian nghiên cứu: theo phạm vi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Trong đó: từ 1920 đến 1930 – Người sống và hoạt động tại Pháp, tại Liên Xô (1923 – 1924), Trung Quốc (1924 – 1927), Thái Lan (1928 – 1929), và thống nhất các tổ chức cộng sản ở Trung Quốc (1930).
  - Về tài liệu nghiên cứu: Tiểu luận dựa trên các loại tài liệu dưới đây:
  + Các công trình nghiên cứu về tiểu sử, tư tưởng, cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh.
  + Văn kiện Đảng, Lịch sử Đảng quãng thời gian 1920 – 1930 về việc ra đời của Đảng, Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
  + Các tác phẩm của Hồ Chí Minh: bài nói, phát biểu, kết luận, bài báo, đặc biệt các tác phẩm tập hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên (tập hợp trong Hồ Chí Minh toàn tập)
  + Tài liệu về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới có liên quan để hiểu bối cảnh ra đời và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
  4. Tóm tắt nội dung chính
  Phần I – Khảo sát những sự kiện chính ảnh hưởng đến sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn này.
  I.1 Bối cảnh trong nước và thế giới tác động đến việc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
  I.2 Những mốc sự kiện hoạt động chính của Hồ Chí Minh trong thời kỳ này ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng.
  Phần II – Những nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong giai đoạn này
  I – Hình thành tư tưởng về con đường cách mạng giải phóng dân tộc
  1. Mục tiêu
  2. Bản chất
  3. Phương pháp cách mạng
  4. Tập hợp lực lượng
  II – Hình thành tinh thần đoàn kết quốc tế, mối quan hệ cách mạng VN với cách mạng thế giới
  - Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa
  - Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức á đông
  III – Hình thành tư tưởng về Đảng cộng sản, đảng cầm quyền và cán bộ cách mạng
  1. Hội VNCM TN -> Đào tạo cán bộ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc”
  2. Đường kách mệnh
  3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
  IV – Ngoài ra, thời kỳ 1920 đến 1930, Hồ Chí Minh cũng tiếp tục phát triển tư tưởng yêu nước mở rộng mối hiểu biết về văn hoá, thế giới
  V – Những nội dung tư tưởng mà Người vận dụng sang tạo và phát triển CN Mác – Lênin trong thời kỳ này
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 13:31 #2
 9. V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1774
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  VNvodjch · N.N.T.K · 1,790 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh/Bộ Giáo dục và đào tạo. Nxb Chính trị Quốc gia, 2005
  2. CD – Rom Hồ Chí Minh toàn tập
  3. Hồ Chí Minh tiểu sử/Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nxb Lý luận chính trị, 2006
  4. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (tập1+ 2)/Viện Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị Quốc gia, 2007
  5. Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc/GS.Song Thành. Nxb Lý luận chính trị, 2005
  6. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch/Trần Dân Tiên. Nxb Trẻ, 2005
  7. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam/Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ biên. Nxb Chính trị Quốc gia, 1997
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 13:32 #3
 11. V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1774
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  maichaulove · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 19-04-2013 lúc 15:34 #4
 13. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  971466
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. 0
  0011002804483 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 19-04-2013 lúc 20:39 #5
 15. 0
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  972061
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

phan tich noi dung giai doan 1920-1930

tư tưởng hồ chí minh giai đoạn 1920 đến 1930

http:www.kilobooks.comtu-tuong-ho-chi-minh-hinh-thanh-trong-thoi-ky-1920-1930-giai-doan-hinh-thanh-tu-tuong-co-ban-ve-con-duong-cach-mang-viet-nam-46784

thoi ky 1920 den 1930 tu tuong HCM

tai sao nguoi ta chon cac nam 1911 1920 1930 1945 lam cac moc phan chia cac giai doan hinh thanh va phat trien tu tuong HCM

những tác phẩm văn học của hồ chí minh 1920-1930

Thơi ky 1920-1930 thoi ky hinh thanh

phân tích tư tưởng hồ chí minh giai đoạn 1911 đến 1920

http:www.kilobooks.comthreads46784-tu-tuong-ho-chi-minh-hinh-thanh-trong-thoi-ky-1920-1930-giai-doan-hinh-thanh-tu-tuong-co-ban-ve-con-duong-cach-mang-viet-nam.html

hoạt động của hcm trong giai đoạn 1920 đến 1930 thời kỳ 1920 1930 Qua trinh hinh thanh tu tuong ho chi minh giai doan 1920 1930 quá trình 1920-1930 của Hồ Chí Minh neu va phan tich noi dung co ban trong nhung tac pham cua hcm viet trong thoi gian 1920-1930 tư tương hcm 1920 - 1930 phan tich tac pham cua ho chi minh nhung nam 1920 den 1930 cac tac pham nguyen ai quoc viet tu nam 1920-1930 co may noi dung Hồ Chí Minh từ 1920-1930 phan tich tu tuong hcm tu1920-1930 quá trình hoạt động của hồ chí minh giai đoạn 1920-1930 nhung hoat dong cua chu tich Ho Chi Minh trong nhung nam 1920-1930 tai sao thoi ki 1920-1930 la quan trong nhat trong qua trinh hinh thanh tu tuong ho chi minh hoạt động của Bác HỒ 1920-1930 phân tích quá trình hình thành thời kỳ 1920 - 1930 hinh thành và phát triên tư tương hồ chí minh 1920_1930

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)