Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục THCS

  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 1
  DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ 1
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6
  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 7
  PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG 11
  I- Thông tin chung của nhà trường: 11
  1- Điểm trường: 11
  2- Thông tin chung về lớp học và học sinh: 12
  3. Thông tin về nhân sự: 15
  4. Danh sách cán bộ quản lý: 17
  II. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính: 18
  1. Cơ sở vật chất, thư viện: 18
  2. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 20
  PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 21
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ 21
  1. Giới thiệu khái quát về nhà trường: 21
  2. Các thành tích nổi bật của tập thể và cá nhân. 22
  3. Mục đích lý do tự đánh giá. 22
  4. Quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá. 22
  II. TỰ ĐÁNH GIÁ 23
  Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển nhà trường trung học cơ sở. 23
  Tiêu chí 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại luật Giáo dục và được công bố công khai. 23
  Tiêu chí 2: Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung và điều chỉnh. 24
  Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường. 26
  Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 26
  Tiêu chí 2: Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 27
  Tiêu chí 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định hiện hành khác. 28
  Tiêu chí 4: Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Hiệu trưởng. 29
  Tiêu chí 5: Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định. 29
  Tiêu chí 6: Tổ văn phòng của nhà trường (Tổ quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. 30
  Tiêu chí 7: Hiệu trưởng có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy và học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại chương trình giáo dục trung học cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 31
  Tiêu chí 8: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) 33
  Tiêu chí 9: Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 34
  Tiêu chí 10: Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 35
  Tiêu chí 11: Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên. 36
  Tiêu chí 12: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định khác. 37
  Tiêu chí 13: Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy định hiện hành. 38
  Tiêu chí 14: Công tác thông tin của nhà trường phục vụ tốt các hoạt động giáo dục. 39
  Tiêu chí 15: Nhà trường thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các quy định hiện hành. 40
  Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 41
  Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 41
  Tiêu chí 2: Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác. 42
  Tiêu chí 3: Các giáo viên của nhà trường phụ trách công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 44
  Tiêu chí 4: Nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm của tổ văn phòng (nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) đạt các yêu cầu theo quy định và được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hiện hành. 46
  Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành. 47
  Tiêu chí 6: Nội bộ nhà trường đoàn kết, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật trong 4 năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước. 48
  Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục. 49
  Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ GD-ĐT và các cơ quan có thẩm quyền. 49
  Tiêu chí 2: Mỗi năm học, nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp. 51
  Tiêu chí 3: Sử dụng thiết bị trong dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên thực hiện kế hoạch của nhà trường. 52
  Tiêu chí 4: Mỗi năm học, nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường hoặc theo quy định của phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục và đào tạo và bộ giáo dục và đào tạo. 53
  Tiêu chí 5: Giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 55
  Tiêu chí 6: Hoạt động giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém đạt hiệu quả theo kế hoạch của nhà trường, theo quy định của phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo, Bộ giáo dục và đào tạo. 56
  Tiêu chí 7: Hoạt động giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường, địa phương theo kế hoạch của nhà trường theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo và quy định khác của cấp có thẩm quyền. 57
  Tiêu chí 8: Nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và các quy định khác của các cấp có thẩm quyền. 58
  Tiêu chí 9: Nhà trường thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. 59

  Tiêu chí 10: Hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và cấp có thẩm quyền. 61
  Tiêu chí 11- Hàng năm nhà trường thực hiện tốt chủ đề năm học và các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. 62
  Tiêu chí 12- Học sinh được giáo dục về kỹ năng sống thông qua học tập trong các chương trình chính khoá và rèn luyện trong các hoạt động xã hội theo kế hoạch của nhà trường, theo quy định của Phòng, Sở và Bộ GD-ĐT. 63
  Tiêu chuẩn 5: Tài chính cơ sở vật chất 66
  Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch quản lý tài chính theo quy định và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục. 66
  Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường và xây dựng được môi trường xanh, sạch đẹp theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo 68
  Tiêu chí 3: Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học bộ môn trong đó có phòng máy tính kết nối Internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định của Bộ GD và ĐT. 69
  Tiêu chí 4: Thư viện của nhà trường đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. 71
  Tiêu chí 5: Nhà trường có đủ thiết bị, giáo dục đồ dùng dạy học và quản lý sử dụng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 72
  Tiêu chí 6: Khu sân chơi, bãi tập, khu để xe khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định của Bộ Giáo dục - đào tạo và các quy định khác. 73
  Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường gia đình và xã hội 74
  Tiêu chí 1- Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm hoạt động theo quy định; Nhà trường phối hợp hiệu quả với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để nâng cao chất lượng giáo dục. 74
  Tiêu chí 2: Nhà trường phối hợp có hiệu quả với tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trương, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các hoạt động giáo dục. 76
  Tiêu chuẩn 7: Đánh giá xếp loại học lực của học sinh 77
  Tiêu chí 1: Kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp THCS. 77
  Tiêu chí 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của các khối lớp trong nhà trường được đánh giá qua từng năm học như sau: 78
  Tiêu chí 3: Kết quả về hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh trong trường. 80
  Tiêu chí 4: Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường, quy định của Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT. 81
  III. KẾT LUẬN 82
  1. Những điểm mạnh: 82
  2. Những tồn tại: 83
  3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: 83
  4. Kiến nghị của nhà trường: 84
  Trả lời · 06-03-2011 lúc 19:22
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 6,198 Mua 9 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  3,162
  Tài liệu đã gửi
  3129
  Tài liệu đã bán
  4765
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  130130
  Tài khoản thưởng
  1440 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)