Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TTHCM006 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  34
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

  MỤC LỤC

  PHẦN I: NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

  PHẦN II: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

  1. Quyền cơ bản của một Dân tộc
  2. Quan hệ giữa Dân tộc và giai cấp trong tư tưởng của Bác
  3. Quan điểm về mối quan hệ giữa Dân tộc Việt Nam với các Dân tộc khác trên thế giới
  4. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi triệt để phải đi theo con đường cách mạng vô sản
  5. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo
  6. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam phải thực hiện bằng con đường bạo lực cách mạng

  2. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc

  PHẦN III: Ý NGHĨA VÀ VIỆC VẬN DUNG TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GP DÂN TỘC
  1. Thấm nhuần, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố tinh thần to lớn của toàn Đảng, toàn dõn, toàn quõn trong xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc
  3. Vận dụng có hiệu quả phương pháp giáo dục, học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục tư tưởng của Người
  Trả lời · 01-11-2010 lúc 00:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 10,336 Mua 34 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  PHẦN I: NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

  Có thể nói, bốn nguồn gốc chính yếu (Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Tinh hoa văn hoá nhân loại; Chủ nghĩa Mác – Lênin; và Nhân tố chủ quan, bản thân con người Hồ Chí Minh) hình thành nên tư tưởng của Hồ Chủ Tịch cũng chính là những nguồn gốc hình thành nên tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ có sự biểu hiện của nó trong các giai đoạn, các vấn đề khác nhau là khác nhau thôi.
  K.Marx, F. Engghen, V.I.Lênin Hồ Chí Minh là những vĩ nhân, có chung một mục tiêu, lý tưởng là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng chế độ xã hội mang bản chất nhân đạo cao cả, một chế độ xã hội tốt đẹp.
  Xuất phát từ điều kiện chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh châu Âu đầu thế kỉ XIX, K.Mã và F.Ăngghen đã vạch ra con đường cách mạng tất yếu là đi từ giải phóng giai cấp đến giải phóng nhân loại. Cuối thế kỉ XIX, trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, Lênin đã chỉ ra con đường từ giả phóng giai cấp đến giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại. Đầu thế kỉ XX, sinh ra trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến, chủ nghĩa thực dân đang bành chướng mạnh mẽ, Hồ Chí Minh lại xuấy phát từ giải phóng gdân tộc đến giải phóng giai cấp và giải phóng nhân laọi. Từ đó ở người đã hình thành nên tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  Trước hết, phải nói rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc có nguồn gốc từ sự nhạn thức sâu sắc lý luận Mác – Lênin. K.Mác và Lênin cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hện bằng con đường cách mạng vô sản, do giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới và cách mạng đó phải được thực hiện bằng con đường bạo lực. Bạo lực cách mạng là quy luật phổ biến của cách mạgn vô sản. như vậy, lý luận của Mác – Lênin đã chỉ rõ ở các nước thuộc địa và phu thuộc, vấn đề đánh đổ đế quốc giành độc lập dân tộc là tất yếu, phải giải phóng các dân tộc bị áp bức để tiến lên giải phóng con người, xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
  Thứ hai, tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải póng dân tộc còn xuất phát từ sự tìm hiểu các cuộc cách mạng trên thế giới. Qua tìm hiểu, Hồ Chí Minh thấy rõ các cuộc cách mạng trên thế giới đều không triệt để, ở đó, người lao động vẫn bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ở đó còn đang muốn tìm kiếm một cuộc cách mạng khác. Hồ Chí Minh đã khẳng định; chỉ có con đường cách mạng vô sản là cái cần thiết cho dân tộc ta, là con đường giải phóng nhân dân ta. Sau nà, khi tổng kết về con đường giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã nói một cách rõ ràng hơn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
  Nguồn gốc thứ ba là bắt nguồn từ thời đại: Trong thời đại ngày nay, giai cấp công nhân là giai cấp trung tâm lãnh đạo cách mạng, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga đã mở ra thời đại mới và đang là ánh sáng soi đường cho các dân tộc bi áp bức đi theo. Chính sự thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga đã tác động mạnh mẽ tới tư tưởng của Người về cách mạng giải phóng dân tộc. Người cho rằng cách mạng muốn giành thắng lợi phải đi theo cách mạng tháng mười. Cách mạng tháng mười là cuộc cách mạng sâu sắc và triệt để nhất mà cách mạng các nước thuộc điạ phải đi theo và học tập nếu muốn giành thắng lợi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mình.
  Nguồn gốc cuối cùng đó là sự nhận thức sâu sắc, nắm rõ tình hình đất nước ta của Người. Ở Việt Nam giai cấp công nhân la giai cấp tiên phong nhất của xã hội, là giai cấp cách mạng nhất trong tất cả các giai cấp. Cho nên, giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạgn Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, giai cấp côgn nhân đã khẳng định vị trí lánh đạo trung tâm của mình. Từ sự nhận thức rõ vai trò của giai cấp công nhân, Bác nói: “Với lý luận tiên phong và kinh nghiệm của phong trào cộng sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.
  Có thể nói, chính sự vận dụng một các sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và cách mạng Việt Nam, cùng với sự nhận thức sâu sắc và nắm bắt rõ nét tình hình đất nước đã tác động mạnh mẽ và ảnh hươngr sau sắc đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, một trong những tư tưởng lớn của người mãi mãi soi sáng cho đường đi của cách mạng Việt Nam.
  Trả lời · 01-11-2010 lúc 00:09 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  been_boy · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  gui cho minh tai lieu voi minh dang can gap?
  Trả lời · 12-05-2011 lúc 00:09 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  291330
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. C
  cauh0ctr0kute_pepe · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 14-05-2014 lúc 16:47 #4
 13. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1147118
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)