Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

  gnuh109 gnuh109 is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. THS BÙI VĂN HÙNG

  MỞ ĐẦU


  1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

  Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm là một bộ phận rất quan trọng trong lịch sử cấu
  thành nước ta. Chống ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc độc lập.

  Qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và 20 cuộc kháng chiến lớn, ta thấy, lịch sử
  đấu tranh chống ngoại xâm đã để lại một truyền thống quý báu anh hùng của dân tộc.
  Nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện sẽ góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc sâu xa
  của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, phát huy truyền
  thống anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại ngày nay.

  Truyền thống chống ngoại xâm là một vốn quý vô giá của dân tộc, là nguồn động
  viên tinh thần lớn lao, có tác dụng duy trì tư tưởng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đối
  với nhân dân ta. Việc đánh giặc cứu nước là rất quan trọng nhưng cũng rất bình thường
  đối với mọi người dân. Nhân dân ta nhận thức sâu sắc rằng: nước mất thì nhà tan, do đó,
  muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân thì không có cách nào khác là phải đấu tranh bảo vệ
  quyền lợi của dân tộc. Đấu tranh vì quyền lợi cá nhân nhưng không chỉ vì quyền lợi cá
  nhân mà còn vì nghĩa cả của dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh ấy, dù có gian khổ đến
  đâu nhưng cuối cùng vẫn thành công là nguồn cổ vũ lớn lao khiến nhân dân ta tin tưởng
  vào thắng lợi của cuộc đấu tranh dân tộc trước mắt.

  Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
  Việt Nam, tinh thần dựng nước và giữ nước của nhân dân ta được phát huy cao độ thành
  sức mạnh vật chất kỳ diệu chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng hung bạo và mạnh mẽ đến
  đâu.

  Nhân dân ta đang phấn khởi, tự hào bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự
  do và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất,
  dân giàu, nước mạnh, xã hội hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kỷ nguyên này là giai
  đoạn phát triển cao nhất, là sự kế tục trong thời đại mới lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng
  nước và giữ nước của dân tộc ta.

  Sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quy luật lịch sử.
  Chính truyền thống ấy, được phát huy đến một trình độ mới, dưới ánh sáng đường lối
  Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, là một nhân tố hàng đầu đem lại
  cho nhân dân ta sức mạnh kỳ diệu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ
  nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
  Vì vậy, tìm hiểu truyền thống, ôn lại quá khứ có thể giúp ta rút ra những bài học
  kinh nghiệm, không những thế, còn có thể giúp ta đánh giá đúng hơn những thắng lợi vĩ
  đại ngày nay. Và từ những đỉnh cao của thắng lợi ngày nay mà nhìn lại quá khứ thì càng
  có thể thấy rõ giá trị lớn lao truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc, thấy rõ hơn
  những quy luật giành thắng lợi của tổ tiên ta trong cuộc đấu tranh chống những thế lực
  phong kiến phương Bắc xâm lược. Làm được như vậy, chúng ta càng tăng thêm lòng tự
  hào dân tộc và nâng cao niềm tin tưởng ở tương lai, phát hiện những khả năng mới của
  nhân dân ta trong kỷ nguyên mới.

  Nghiên cứu vấn đề này cũng nhằm mục đích rút ra những bài học quý giá về nghệ
  thuật chiến lược, chiến dịch, chiến thuật mà cha ông ta đã tích luỹ qua ngàn đời. Chính
  những tri thức quân sự ấy đã góp phần xây dựng đường lối quân sự của Đảng ta.

  Vấn đề này cũng tác động sâu sắc đến nhiều mặt của lịch sử nước ta. Trong suốt
  chiều dài lịch sử của dân tộc, phần lớn thời gian dân tộc ta phải đương đầu với giặc
  ngoại xâm. Ngay từ thời đại đồng thau, khi phân hoá giai cấp chưa rõ rệt nhưng nhà
  nước đã ra đời, điều này được giải thích do yêu cầu chống ngoại xâm. Mặt khác, khi nền
  kinh tế còn chưa phát triển thì quốc gia thống nhất và chính quyền tập trung đã được xây
  dựng từ rất sớm. Vấn đề hình thành dân tộc Việt Nam cũng xuất phát từ yêu cầu tự vệ
  chống ngoại xâm. Tương quan giữa các giai cấp trong xã hội trong đó sự hoà hợp giai
  cấp luôn hiện rõ, chi phối khá nhiều đến sự phát triển của lịch sử dân tộc. Chính nó tạo

  ra yếu tố dân chủ rất sớm, là ý thức tự giác của quần chúng về sức mạnh của dân tộc.
  Phong tục tập quán với truyền thống tôn trọng những vị anh hùng dân tộc, nhiều làng xã
  tôn thờ họ là thành hoàng, hay tôn vinh là Thánh. Văn học nghệ thuật với những áng
  văn thơ hay nhất, bất hủ là những thiên cổ hùng văn ca ngợi truyền thống anh hùng của
  dân tộc. Nền nghệ thuật kiến trúc thường không khoa trương, không đồ sộ, thể hiện tâm
  lý tự bảo vệ, hạn chế giao tiếp với bên ngoài

  NỘI DUNG
  Chương I. Một số cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu trong lịch sử
  1. Các cuộc kháng chiến chống tần, triệu
  2. Những cuộc đấu tranh giành độc lập liên tục trong hơn ngàn năm bắc thuộc
  3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII

  Chương II. Tác dụng của những nhân tố lớn trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm
  1. Tác dụng của tinh thần yêu nước
  2. Tác dụng của khối đoàn kết toàn dân
  3. Vị trí của những yếu tố kinh tế và chính trị trong các cuộc đấu
  4. Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh

  Kết luận  CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE PDF + WORD
  Trả lời · 06-01-2012 lúc 18:57
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  gnuh109 gnuh109 is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 4,884 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  641
  Tài liệu đã gửi
  573
  Tài liệu đã bán
  1501
  Tài liệu đã mua
  51
  Mã số thành viên
  274480
  Tài khoản thưởng
  10 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comtruyen-thong-chong-giac-ngoai-xam-cua-dan-toc-viet-nam-183504

yeu nuoc chong ngoại xam la 1truyen thong quy bau cua dan toc VN. viet doan van c ket cau quy nap

viet mot doan van (10 - 12) cau ke ve anh hungchong giac ngoai xam

viet doan van co ket cau quy nap voi chu de chong giac ngoai sam yeu nuoc

doan van co cau ket la yeu nuoc chong giac ngoai xam la mot truyen thong quy bau cua dan toc viet nam

Viet doan van theo ket cau dien dich yeu nuoc chong giac ngoai xam la mot truyen thong quy bau cua dan toc viet nam

viet mot doan van quy nap co cau chu de yeu nuoc chong giac ngoai xam la mot truyen thong quy bau cua dan toc viet nam

tinh than chong giac ngoai xam

viet mot doan van dai ta mot anh hung chong ngoai xamcua lop3

tap lam van lop 3 ke ve anh hung chong ngoai xam

ke ve vi anh hung dan toc lop 3

nhung goi y ve bai van ke ve anh hung chong giac ngoai xam

ke ve nguoi anh hung chong ngoai xam lop 3

http:www.kilobooks.comthreads183504-truyen-thong-chong-giac-ngoai-xam-cua-dan-toc-viet-nam.html

lich su chong giac ngoai sam viet nam Lich su chong ngoai xam cua dan toc ta viet mot doan van ke ve mot anh hung chong ngoai xam ke vevi anh hung chong giac ngoai xam la ho chi minh viet doan van ngan ke ve mot anh hung chong ngoai xam lop 3 lich su chong ngoai xam bai tap lam van ke ve mot vi anh hung yeunuoc truyenthongquybau dantocvietnam tra doan van chong giac ngoai xam lop 3 viet văn ve anh hung chong giac ngoai xam ke ve nguoi anh hung chong giac ngoai xam lop 3

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)