Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Toàn văn Bộ luật Hình sự (Đã được chỉnh sửa, bổ sung bởi Luật số 37/2009/QH10) và các văn bản hướng dẫn, liên quan

  N
  vipnhipthoigian2002 nhipthoigian2002 is offline (3 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Cập nhật Bộ luật hình sự 1999 (Đã được sửa đổi bồ sung bởi Luật số 37/2009/QH12- Những quy định mới sẽ được chú ý bằng dấu *) và các văn bản hướng dẫn, liên quan.
  Thời gian cập nhật: 01/06/2011. Người viết chỉ cam kết các văn bản trên vẫn còn hiệu lực cho đến thời điểm cập nhật. Và người viết cập nhật tài liệu này với mục đích chuẩn bị cho kì thi sắp đến.

  Tài liệu bao gồm:
  DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

  STT VĂN BẢN
  1. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10
  2. LUẬT số: 37/2009/QH12
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  3. NGHỊ QUYẾT 33/2009/QH12VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  4. NGHỊ QUYẾT 32/1999/NQ-QH10 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  5. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ TƯ PHÁP-BỘ CÔNG AN SỐ 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 7 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ MỤC 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 32/1999/QH10 NGÀY 21THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA QUỐC HỘI
  6. NGHỊ QUYẾT Số: 01/2000/NQ-HĐTP CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2000/NQ-HĐTP NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN CHUNG CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
  7. NGHỊ QUYẾT 01/2007/NQ-HĐTP
  HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
  8. NGHỊ QUYẾT 02/2007/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NĂM “THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
  9. NGHỊ ĐỊNH Số: 60/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2000/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2000 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
  10. NGHỊ ĐỊNH Số: 61/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/2000/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2000 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ CHO HƯỞNG ÁN TREO
  11. NGHỊ QUYẾT Số: 01/2001/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU 139, 193, 194, 278, 279 VÀ 289 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
  12. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC CỦA BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XV "CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
  13. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP ĐỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XIV "CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
  14. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
  CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XXIII "CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

  15. NGHỊ QUYẾT Số: 02/2003/NQ-HĐTP CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2003/NQ-HĐTP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  16. NGHỊ QUYẾT Số: 01/2010/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 248 VÀ ĐIỀU 249 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  17. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
  SỐ 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP NGÀY 23/11/2004 CỦA BỘ CÔNG AN, TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI MUA, BÁN, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  18. NGHỊ QUYẾT Số: 01/2006/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  19. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XVIII “CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
  20. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  21. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI SẢN XUẤT, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP PHÁO NỔ VÀ THUỐC PHÁO
  22. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN VIỆC MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Trả lời · 09-06-2011 lúc 12:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  vipnhipthoigian2002 nhipthoigian2002 is offline (3 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 1,746 Mua 3 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  10
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  327921
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. P
  phamdieuhanh · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 04-10-2014 lúc 19:23 #2
 9. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  1226267
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nhipthoigian2002 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  cam on vi ban danh gia cao va tai lieu da giup ich duoc cho ban
  Trả lời · 08-10-2014 lúc 10:23 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  10
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  327921
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

toan van bo luat hinh su

toan van bo luat hinh su 2009

toàn văn bộ luật hình sự năm 2009

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)