Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TLT033 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  8
 4. Thông tin
  12
 5. Công cụ
 6. Mở đầu

  Trong thời đại xã hội nào, những ngơười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ngơười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ngơười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dươ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên cơưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đơường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tươ bản sang chủ nghĩa xã hội.
  Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn.
  Trơước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô, nhiều ngơười đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội.
  Trong giai đoạn mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tơư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu cực . thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đơược đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn.
  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học, do đó nó đã đơược C.Mác - Ph.Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong trong quá trình phát triển của lịch sử thế giới. Xét trên phơương diện lịch sử, những nhận định và lý luận của các ông về giai cấp công nhân có tác dụng to lớn và đúng đắn.Còn đối với nơước ta, vấn đề trên đươợc Đảng ta rất chú trọng. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc, mà đây còn là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên.
  Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hươởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác . mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới.
  Nhơư vậy, vấn đề đặt ra là: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phương diện lý luận và thực tiễn, nó đơược thể hiện ra sao? Và để củng cố và tăng cươờng sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp gì?


  Đề tài: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội
  Trả lời · 04-08-2009 lúc 11:34
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 4,389 Mua 12 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41437
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  Đề tài: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nội dung, điều kiện khách quan quy định. Trên phương diện lý luận và thực tiễn nó được thể hiện và để củng cố tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  CHƯƠNG I : LUẬN CỨ LÝ LUẬN

  I. Khái niệm giai cấp công nhân
  II. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  1. Nội dung
  2. Những điều kiện khách quan
  2.2.1. Về địa vị kinh tế xã hội
  2.2.2. Về đặc điểm chính trị, xã hội
  III. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  CHƯƠNG II
  CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI VIỆC HOÀN THÀNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
  CHƯƠNG III
  LUẬN CỨ THỰC TIỄN
  KẾT LUẬN

  MỤC LỤC
  Trả lời · 28-12-2010 lúc 16:24 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)