Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả về hoạt động kinh doanh của VNPT

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Lý do chọn đề tài.
  Việt Nam đã và đang phát triển nền kinh tế thị trường, với các chính sách kinh tế mô và chiến lược tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức, khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt mang tính quốc tế nhằm giành giật khách hàng và mở rộng thị trường ngay trong nước cũng như thế giới. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp trong nước phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả để có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Doanh nghiệp muốn làm được như vậy cần phải đạt được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình, khi đó doanh nghiệp mới tồn tại trên thị trường và ngày càng phát triển.
  Đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, việc kinh doanh có hiệu quả không những tạo đà cho nền kinh tế phát triển, mà còn góp phần giữ vững định hướng nền kinh tế nước nhà. Phải luôn giữ vai trò tiên phong trong việc hội nhập kinh tế, hợp tác, kinh doanh có hiệu quả hơn.
  Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam(VNPT) là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông càng phát triển sẻ thúc đẩy được nền kinh tế phát triển theo. VNPT cung cấp rất nhiều dịch vụ ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, việc tạo ra dịch vụ đã khó nhưng để đưa chúng vào hoạt động kinh doanh lại còn khó hơn, khi mà trên thị trường ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Để cạnh tranh trong một thị trường cạnh tranh cao như vậy, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn được quan tâm, theo dõi khắt khe. Để làm sao kinh doanh có hiệu quả mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
  Qua quá trình đi thực tế ở VNPT, được nge báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của VNPT, chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của VNPT nên đã chọn tên đề tài: “Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả về hoạt động kinh doanh của VNPT” làm chuyên đề thực tập giáo trình của nhóm.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:

  Mục tiêu tổng quát là trên cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2007- 2009, đề xuất định hướng và các giải pháp giai đoạn 2010-2012.
  v Các mục tiêu cụ thể:

  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng HĐKD, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của VNPT qua 3 năm 2007 - 2009.
  - Đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của VNPT trong thời gian tới.
  3. Đối tượng nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: là các vấn đề liên quan đến hiệu quả HĐKD của VNPT
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về nội dung: Phân tích hoạt động kinh doanh, yếu tố vĩ mô, điểm mạnh - điểm yếu, những cơ hội và đe doạ của Công ty. Qua đó, đánh giá hiệu quả HĐKD của Công ty.
  + Về không gian: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của VNPT thông qua báo cáo của VNPT TT-HUẾ
  + Về thời gian: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian 2007-2009, định hướng và xây dựng giải pháp đề xuất cho các năm 2010 - 2012.
  Do thời gian tìm hiểu có hạn, năng lực và trình độ còn hạn chế, vì vậy chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Kính mong sự góp ý, giúp đỡ của các thầy, các cô để đề tài được hoàn thiện hơn.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Để đạt được các mục tiêu trên, trong quá trình thực hiện chuyên đề tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây:
  ü Phương pháp duy vật biện chứng
  ü Thu thập số liệu thứ cấp
  Để tìm hiểu tình hình kinh doanh của VNPT tôi tham khảo số liệu từ các nguồn khác nhau như internet, báo cáo của VNPT TT-HUẾ qua các năm 2007-2009. Ngoài ra, chuyên đề, luận văn cũng đã được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo và kế thừa một cách hợp lý trong quá trình thực hiên chuyên đề.
  ü Phân tích thống kê
  Trên cơ sở tài liệu đã được tổng hợp, vận dụng các phương pháp phân tích thống kê như số tương đối, số tuyệt đối, phương pháp so sánh, để phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm.
  MỤC LỤC
  PHẦN I. 1
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  3. Đối tượng nghiên cứu. 2
  4. Phương pháp nghiên cứu. 3
  PHẦN 2:. 4
  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 4
  1.1. Cơ sở lý luận. 4
  1.1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh. 4
  1.1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh. 4
  1.1.1.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách quan 5
  1.1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh 5
  1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản suất kinh doanh. 6
  1.1.2.1. Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. 7
  1.1.2.2. Những yếu tố thuộc môi trường vi mô. 8
  1.2. Cơ sở thực tiễn. 9
  1.2.1. Tình hình viễn thông thế giới 9
  1.2.2. Tình hình Viễn thông Việt Nam 11


  1.2.2.1. Tình hình viễn thông Việt Nam từ năm 1980 đến cuối năm 1995 111.2.2.2. Tình hình viễn thông Việt Nam từ 1996 đến nay. 11
  CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT). 12
  2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển. 12
  2.2 Chức năng và nhiệm vụ của VNPT 13
  2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của VNPT 14

  2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của VNPT . 14
  2.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh . 16
  CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 16
  3.1 Tình hình số lượng và doanh thu sử dụng thuê bao dịch vụ qua mạng thông tin liên lạc qua 2 năm 2008-2009 16
  3.1.1 Số lượng thuê bao dịch vụ của VNPT sử dụng qua 2 năm 16
  3.1.2 Doanh thu của bưu chính viễn thông qua 2 năm 2008-2009 . 18
  3.2 Tình hình sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông qua 3 năm (2007-2009) 20
  3.2.1 Số lượng sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông . 20
  3.2.2 Doanh thu của bưu chính viễn thông . 22
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 23
  4.1 Phướng hoạt động của công ty trong thởi gian tới . 23
  4.1.1 Cơ sở xây dựng định hướng . 23
  4.1.2 Định hướng phát triển cho công ty trong thời gian tới 24
  4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh . 25
  PHẦN 3: 26
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 26
  I. KẾT LUẬN 26
  II. KIẾN NGHỊ 27
  2.1 Đối với nhà nước 27
  2.2 Đối với tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam – VNPT . 27


  Trả lời · 09-09-2011 lúc 10:23
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 604 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)