Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Tìm hiểu thực trạng xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay

  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1.Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi ngiên cứu . 2
  4. Dự kiến đóng góp của khóa luận . 2
  5. Phương pháp nghiên cứu . 2
  6. Kết cấu của khóa luận 3
  PHẦN NỘI DUNG .5
  Chương 1: Vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam và chính sách xóa đói,
  giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta 5
  1.1 Cơ sở lí luận về xóa đói, giảm nghèo . 5
  1.1.1 Đói nghèo – cách tiếp cận .5
  1.1.2 Tiêu chí đánh giá và chuẩn đói nghèo ở Việt Nam .9
  1.1.2.1 Tiêu chí đánh giá đói nghèo ở Việt Nam . 9
  1.1.2.2 Chuẩn đói nghèo ở Việt Nam .9
  1.1.3 Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xóa đói, giảm nghèo 11
  1.2 Khái quát tình hình thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của
  Đảng và Nhà nước ta . 14
  1.2.1 Quan điểm chỉ đạo và chính sách xóa đói, giảm nghèo của Đảng
  và Nhà nước ta 14
  1.2.2 Khái quát tình hình thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở
  Việt Nam 18
  1.2.2.1 Thành tưụ . 18
  1.2.2.2 Hạn chế .21
  Chương 2: Thực trạng xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới , tỉnh An
  Giang từ năm 2001 đến nay 24
  2.1 Sơ lược về vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới, tỉnh
  An Giang hiện nay 24
  2.1.1 Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên 24
  2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang .24
  2.2 Những thành tựu và hạn chế của việc thực hiện chính sách xóa đói,
  giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay . 26
  2.2.1 Khái quát tình hình hộ nghèo ở huyện Chợ Mới 26
  2.2.2 Một số chủ trương, chính sách xóa đói, giảm nghèo của Đảng,
  Nhà nước tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay.
  27
  2.2.2.1 Một số chủ trương xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh
  An Giang 27
  2.2.2.2 Các chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới,
  tỉnh An Giang . 31
  2.2.3 Những thành tựu và hạn chế của việc thực hiện chính sách xóa
  đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến
  nay 32
  2.2.3.1 Thành tựu 32
  2.2.3.2 Hạn chế 37
  2.3 Một số giải pháp góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách xóa đói,
  giảm nghèo của Đảng, Nhà nước tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 38
  2.3.1 Phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện chính sách xóa
  đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 38
  2.3.1.1 Phương hướng 38
  2.3.1.2 Mục tiêu giảm nghèo 39
  2.3.1.3 Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010 39
  2.3.1.4 Các giải pháp để thực hiện Chương trình giảm nghèo .39
  2.3.2 Một số giải pháp nhằm góp phần vào việc thực hiện tốt chính
  sách xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong
  thời gian sắp tới .41
  2.3.2.1 Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh việc
  tăng năng suất đất canh tác nông nghiệp để góp phần làm tăng nguồn
  thu nhập ổn định cho hộ nghèo đói 41
  2.3.2.2 Cung cấp vốn cho những hộ nghèo đói để họ có điều kiện tham
  gia vào các hoạt động sản xuất 42
  2.3.2.3 Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần phát huy vai
  trò kinh tế của phụ nữ ở nông thôn . 43
  PHẦN KẾT LUẬN 45
  Tài liệu tham khảo . 47
  Khóa luận tốt nghiệp Đại học sư phạm. SVTH:Nguyễn Ngọc Ánh
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài:
  Đói nghèo là một hiện tượng xã hội tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới.
  Nghèo khổ không chỉ là nỗi đau của toàn nhân loại mà còn hủy hoại tiềm năng
  con người, loại con người ra khỏi quá trình phát triển và kết cục là cảnh nghèo
  trở nên dai dẳng hơn. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện có
  khoảng trên 2 tỷ người đang chịu sống trong cảnh nghèo đói, trong đó có
  khoảng ½ tỷ người trong độ tuổi từ 15 - 24 đang phải sống ít hơn 2 USD mỗi
  ngày, thậm chí phải sống với mức chi tiêu dưới 1USD mỗi ngày. Việt Nam
  cũng không là một ngoại lệ, nhiều thập kỷ bị xâm lược buộc chúng ta phải
  chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Chiến tranh tàn phá, nền kinh tế bị đổ nát,
  một đất nước nghèo đói sau chiến tranh lại bị bao vây cấm vận bởi các thế lực
  thù địch. Bằng sự nỗ lực của cả nước, đứng đầu là sự lãnh đạo của Đảng và
  Nhà nước ta, ý chí quật cường của cả dân tộc và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, hơn
  20 năm qua nước ta đã làm giảm số hộ nghèo đói (theo tiêu chí quốc tế) từ gần
  60% xuống còn 19% năm 2006 [22]. Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, Việt
  Nam đã về đích trước 10 năm so với mục tiêu xóa đói nghèo trong thực hiện
  mục tiêu thiên niên kỷ.
  Tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng công tác xóa đói, giảm nghèo chưa
  thật sự vững chắc. Theo nhận định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn
  kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X thì: “Số hộ nghèo và tái nghèo ở một
  số vùng còn lớn, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. Đời sống nhân dân
  vùng sâu, vùng xa, vùng thường bị thiên tai còn nhiều khó khăn; nhiều vùng
  dân tộc thiểu số có tỉ lệ hộ nghèo cao hơn so với bình quân cả nước. Một số
  chính sách trợ giúp người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo chưa tổ chức thực
  hiện tốt”.[9; 173]
  Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách xóa
  đói, giảm nghèo. Đó là một trong những mục tiêu chiến lược của phát triển
  bền vững đất nước. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,
  Đảng ta đã khẳng định: xóa đói, giảm nghèo là một trong những giải pháp cơ
  bản để kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Đồng thời đẩy
  mạnh việc thực hiện xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chủ yếu
  để phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 mà Đảng Cộng
  sản Việt Nam đã nêu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.
  Trang 1
  Khóa luận tốt nghiệp Đại học sư phạm. SVTH:Nguyễn Ngọc Ánh
  Do đó, để thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
  Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo theo tinh thần của Đại hội đại biểu toàn
  quốc lần thứ IX và X, tỉnh An Giang nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng
  đã ra sức đẩy mạnh thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo và đạt được
  nhiều thành tựu đáng kể: năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo ở huyện là 8,66% đến năm
  2007 giảm xuống còn 6,95% ( tính theo chuẩn mới), Chợ Mới là một trong

  bốn huyện của tỉnh An Giang công bố là đã hoàn thành xong việc cấp nhà đại
  đoàn kết và xóa xong “nhà tre lá dột nát, nhà tạm bợ cho người nghèo”. Tuy
  nhiên, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại huyện chưa đáp ứng
  yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và xu thế toàn
  cầu hóa nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO đó là tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn
  khá cao. Vì vậy, mục tiêu phấn đấu của huyện là đến năm 2010 sẽ giảm tỉ lệ
  hộ nghèo xuống còn 3%. Để hoàn thành mục tiêu này và đồng thời đáp ứng
  được yêu cầu đổi mới của đất nước, đòi hỏi các cấp lãnh đạo ở huyện nhà Chợ
  Mới có những biện pháp cụ thể để khắc phục những mặt hạn chế và thực hiện
  có hiệu quả nhất chính sách xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
  Từ những lí do trên nên tôi chọn đề tài: “Tìm hiểu thực trạng xóa đói,
  giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay.” để làm
  khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Chính trị.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Tìm hiểu vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam và chính sách xóa
  đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
  - Tìm hiểu thực trạng và một số chủ trương, chính sách xóa đói, giảm
  nghèo của Đảng, Nhà nước tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  - Đề ra một số giải pháp góp phần thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm
  nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: thực trạng xóa đói, giảm nghèo.
  - Phạm vi nghiên cứu: thực trạng xóa đói, giảm nghèo tại địa phương
  huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay.
  4. Dự kiến đóng góp của khóa luận:
  - Khóa luận góp phần hệ thống hóa quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng
  ta về xóa đói, giảm nghèo ở Việt nam và chính sách xóa đói, giảm nghèo của
  Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
  - Kết quả nghiên cứu của khóa luận là nguồn tư liệu để các cấp ủy Đảng,
  chính quyền địa phương có thể tham khảo trong quá trình lãnh đạo, giải quyết
  Trang 2
  Khóa luận tốt nghiệp Đại học sư phạm. SVTH:Nguyễn Ngọc Ánh
  các vấn đề liên quan đến xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An
  Giang.
  - Có thể là tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên
  cứu về chính sách xã hội hiện nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Khóa luận sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan
  điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về xóa đói, giảm nghèo, kết hợp với
  phương pháp lịch sử và logic, phân tích, tổng hợp, đối chiếu, nghiên cứu thực
  tiễn.
  6. Kết cấu của khóa luận:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo khóa luận
  gồm hai chương:
  Trả lời · 22-01-2011 lúc 00:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,534 Mua 7 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,789
  Tài liệu đã gửi
  1752
  Tài liệu đã bán
  8298
  Tài liệu đã mua
  34
  Mã số thành viên
  79446
  Tài khoản thưởng
  40 đ
 8. V
  vuthanhtungtha · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 24-02-2013 lúc 10:01 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  876507
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. L
  lypig123 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 10-04-2013 lúc 13:33 #3
 11. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  959471
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. L
  lenhphuongtiep · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 11-05-2013 lúc 10:29 #4
 13. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  991559
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)