Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Tiểu luận: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  7
 3. Chia sẻ
  113
 4. Thông tin
  38
 5. Công cụ
 6. Giáo dục là quốc sách hàng đầu - Đây là quan điểm chỉ đạo trọng tâm của Đảng ta tại Nghị quyết T.Ư 8 Khóa XI, trong đó nhấn mạnh Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu , đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân, mục tiêu của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

  Để hiểu rõ quan điểm trên,trước hết chúng ta cần làm rõ các khái niệm liên quan. Dưới đây cách hiểu riêng của nhóm về ba khái niệm “giáo dục”, “chính sách giáo dục”, “quốc sách hàng đầu”.
  Giáo dục: không có một định nghĩa về giáo dục nhưng ai cũng có thể hiểu một cách đơn giản nhất giáo dục nghĩa là dạy và học. Xét trên góc độ lý luận, giáo dục là một bộ phận thuộc một chế định của Hiến pháp: “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ”. Giáo dục vừa là một lĩnh vực điều chỉnh gồm nhiều quan hệ xã hội của pháp luật, vừa là một nhóm các mục tiêu, yêu cầu mà nhà nước đặt ra để thực hiện.
  Chính sách giáo dục: Là các chính sách do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh lĩnh vực giáo dục và thực hiện những mục tiêu yêu cầu của giáo dục.
  Quốc sách hàng đầu: Là những chính sách trọng tâm có vai trò chính yếu của nhà nước, luôn dành dược sự ưu tiên hàng đầu, quan tâm đặc biệt của nhà nước, được thể hiện qua một loạt các chính sách, , các biện pháp và phạm vi thực hiện và nguồn ngân sách chi cho chính sách đó.
  1. GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU.
  1.1. Vai trò vị trí của giáo dục.

  Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vậy tại sao giáo dục đào tạo lại có tầm quan trọng đến chiến lược phát triển đất nước như vây?
  - Thứ nhất: Giáo dục đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển kinh tế.
  - Thứ hai: Giáo dục đào tạo góp phần ổn định chính trị xã hội.
  - Thứ ba: Và trên hết giáo dục đào tạo góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người.
  Không chỉ trong giai đoạn hiện nay vị trí tầm quan trọng của giáo dục mới được khẳng định mà tư tưởng này trải qua từng thời kỳ lịch sử đã được một dân tộc có truyền thống hiếu học đã dày công vun trồng và củng cố. Ở mọi thời đại giáo dục luôn luôn dành được sự quan tâm đặc biệt.
  - Năm 1075 Lý Nhân Tông mở khoa thi đầu tiên tuyển nhân tài, “Năm 1086 thi lấy người có văn học trong nước sung làm quan Hàn lâm viện”. Từ đó đến các triều đại tiếp theo Nhà Trần, nhà Hồ, nhà Lê, nhà Nguyễn .các khoa thi lần lượt được mở ra để tuyển dụng người tài, người có trí tuệ phục vụ cho nhân dân cho đất nước. Và Quốc Tử Giám trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam nơi vinh danh của những người thi cử đỗ đạt có đức có tài, đó là một minh chứng sống cho việc luôn luôn coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu của dân tộc ta.

  Giáo dục là quốc sách hàng đầu
  Giáo Dục Là Quốc Sách Hàng Đầu

  Sự nghiệp giáo dục – đào tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. “Nguồn tài nguyên và sự giàu có của một quốc gia không phải nằm trong lòng đất mà chính là nằm trong bản thân con người, trí tuệ con người”. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải đẩy mạnh phát triển giáo dục- đào tạo vì giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất vật chất xã hội cũng như xây dựng nền văn hoá .
  Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, hàm lượng trí tuệ khoa học kết tinh trong sản phẩm hàng hoá ngày càng tăng; tài năng trí tuệ, năng lực và bản lĩnh trong lao động sáng tạo của con người, không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tự phát, mà phải trải qua quá trình đào luyện công phu có hệ thống. Vì vậy giáo dục hiện nay được nhìn nhận không phải là yếu tố phi sản xuất mà là yếu tố bên trong cấu thành của nền sản xuất xã hội. Thực tiễn cho thấy rằng không có quốc gia nào muốn phát triển mà ít đầu tư cho giáo dục. Công cuộc chạy đua phát triển kinh tế của thế giới hiện nay là cuộc chạy đua về khoa học và công nghệ, chạy đua về phát triển giáo dục- đào tạo. Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đã nhấn mạnh: Thực sự coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư phát triển.
  Giáo dục- đào tạo không chỉ có vai trò quan trọng trên lĩnh vực sản xuất vật chất mà còn là cơ sở để hình thành nền văn hoá tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Giáo dục có tác động vô cùng to lớn trong việc truyền bá hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức pháp quyền và ý thức đạo đức, xây dựng nền văn hoá, văn học nghệ thuật, góp phần cơ bản vào việc hình thành lối sống mới, nhân cách mới của toàn bộ xã hội. Đảng ta đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng con người và thế hệ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ”
  Như vậy giáo dục- đào tạo có tác dụng to lớn đến toàn bộ đời sống vật chất và đời sống tinh thần của xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta.


  1.2 Sự ghi nhận về giáo dục đào tạo qua các bản Hiến pháp.

  Trong lịch sử phát triển loài người giáo dục luôn được coi là tài sản vô giá của mọi con người cũng như mọi dân tộc, nhân thức rõ điều đó Đảng và Nhà nước đã được ghi nhận một cách cụ thể, rõ ràng lần lượt qua các bản Hiến pháp.
  Trong hai bản hiến pháp đầu tiên thì giáo dục chưa được quy định trong một chế định riêng biệt nhưng đã được đề cập đến trong phần quyền và nghĩa vụ của người công dân.
  + Hiến pháp 1946:

  Các tài liệu liên quan :

  Thưc trạng nền giáo dục Việt Nam và một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay
  Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển

  Trả lời · 20-02-2011 lúc 00:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 39,406 Mua 38 Bình luận 7

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2008.
  2. Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2005.
  3. Hiến pháp Việt Nam năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992( sửa đổi năm 2001).
  4. Nền giáo dục đào tạo nước nhà thực trạng và giải pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 9/2007.Nguồn www.nhândân.com.vn.
  6. Cải cách giáo dục : tìm hướng giả quyết cho việc cải cách giáo dục trong cơ chế thị trường. Nguyễn Đăng Hưng. Chủ nhiện các chương trình Cao học Bỉ và Việt tại Đại học Bác Khoa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
  7. Mốt số suy nghĩ về công tác đào tạo và nghiên cứu của trường Đại học Luật Hà Nội. TS: Tưởng Duy Dương.(T 86-88)
  8. Một số suy nghĩ về việc học của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Phạm Xuân Sang sinh viên lớp C khóa 26 khoa Luật quốc tế.
  9. Bình luận khoa học hiến pháp Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1994.
  Trả lời · 27-05-2011 lúc 09:50 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. C
  chinhhlu · Thành Viên KiloBooks · 43 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 28-10-2013 lúc 16:44 #3
 11. C
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  43
  Tài liệu đã mua
  87
  Mã số thành viên
  423741
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. L
  Leduy70 · Thành Viên KiloBooks · 27 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 21-11-2013 lúc 20:46 #4
 13. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  27
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  1099497
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  laithidung95@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Trân trọng cảm ơn những người đã làm nên website này để tôi và mọi người có cơ hội tham khảo và học tập tốt hơn! Tôi hy vọng với nỗ lực của bản thân và những tài liệu bổ ích trên trang mình sẽ giúp tôi hoàn thiện vốn kiến thức của mình
  Trả lời · 14-10-2014 lúc 20:22 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1237808
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. B
  buithanhloan79 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 28-05-2015 lúc 14:31 #6
 17. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1356672
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  Huêthsc · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
  Trả lời · 02-08-2015 lúc 16:45 #7
 19. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2015
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1358540
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  tientien2015 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 27-08-2015 lúc 07:32 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1386297
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

giáo dục là quốc sách hàng đầu

http:www.kilobooks.comtieu-luan-giao-duc-la-quoc-sach-hang-dau-22767

tại sao nói giáo dục là quốc sách hàng đầu

tai sao noi giao duc la quoc sach hang dau

giao duc la quoc sach hang dau

vì sao giáo dục là quốc sách hàng đầu

phan tich quan diem giao duc la quoc sach hang dau

tại sao giáo dục là quốc sách hàng đầu

vì sao nói giáo dục là quốc sách hàng đầu

phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu Vi sao dang va nha nuoc ta xem giao duc dao tao la quoc sach hang dau Vi sao giao duc la quoc sach hang dau quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu http:www.kilobooks.comthreads22767-tieu-luan-giao-duc-la-quoc-sach-hang-dau.html quoc sach hang dau la gi tại sao giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu vì sao giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu tiểu luận giáo dục là quốc sách hàng đầu giao duc la quoc sach hang dau vi sao quốc sách hàng đầu là gì vì sao giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu tai sao giao duc la quoc sach hang dau vi sao noi giao duc la quoc sach hang dau phan tich giao duc la quoc sach hang dau Tai sao noi giao duc va dao tao la quoc sach hang dau

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

báo cáo chứng minh giáo dục là quốc sách chuyên đề dang ta cou giao duc qua quoc sach dục em hieu the nao ve quan diem la quoc sach hang dau gd la quoc sach hang dau giao duc la cot sach hang dau giao duc la quoc sach hang dau giao duc la quoc sach hang dau la gi giao duc la quoc sach hang dau phan tich giao duc la quoc sach hang dau vi sao giao duc va dao tao la quoc dach hang dau vi sao giáo hàng khai niem giao duc dao tao la quoc sach hang dau khai niem giao duc la quoc sach hang dau khai niem quan diem giao duc la quoc sach hang dau khai niem quoc sach hang dau khai niem quoc sach hang dau la gi khái niệm quốc sách hàng đầu là gì lam ro quan diem:giao duc la quoc sach hang dau luận án luận văn luận văn thạc sỹ luận văn tiến sỹ phan tich cau giao duc la quoc sach hang dau phan tich giao duc la quoc sach hang dau phan tich quan diem giao duc la quoc sach hang dau phat trien giao duc dao tao la quoc sach hang dau phat trien giao duc la quoc sach hang dau quan diem cua dang giao duc la quoc sach hang dau quan diem cua dang ve gd la quoc sanh hang dau quan diem giao duc dao tao la quoc sach hang dau quan diem giao duc la quoc sach hang dau quoc sach hang dau la gi sách Tai sao coi giáo dục la quoc sach hang dau tai sao giao duc dao tao la quoc sach hang dau tai sao giao duc duoc coi la quoc sach hang dau tai sao giao duc la quoc sach hang dau tai sao giao duc lai la quoc sach hang dau tai sao giao duc lai tro thanh quoc sach hang dau tai sao giao duc va dao tao la quoc sach hang dau tai sao noi giao duc la quoc sach hang dau tai sao phat trien giao duc la quoc sach hang dau tai xao giao duc la quyet sach hang dau tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thạc sỹ the nao la quoc sach hang dau thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiến sỹ tiểu tiểu luận tieu luan giao duc la quoc sach hang dau ts gd va dao tao la quoc sah hag dau vì sao giáo dục là quốc sách hàng đầu vi sao coi giao duc la quoc sach hang dau vi sao dang ta coi giao duc la quo vi sao giao duc dao tao la quoc sach hang dau Vi sao giao duc la quoc sach hang dau vi sao noi giao duc dao tao la quoc sach hang dau vi sao noi giao duc la quoc sach hang dau vi sao Đang ta xem giao duc dao tao la quoc sach visao phat trien Gd thuc su la quoc sach hang dau đầu đề án đồ án Vi sao giao duc va dao tao la quoc sach hang dau phan tich vi sao giao duc la quoc sach hang dau phan tich quan dien giao duc la quoc sach hang dau phan tich giao duc dao tao la quoc sach hang dau giáo dục là quốc sách hàng đầu quan diem giao duc dao tao la quoc sach hag dau tai sao dau tu cho giao duc la quoc sach hang dau phan tich phuong huong cua giao duc va dao tao quandiemcuaDang ve giaoduclaquocsachhangdau chung minh giao duc dao tao la quoc sach hang dau chung minh rang giao duc la quoc sach hang dau giáo dục là quóc sách hàng đầu giáo duc là quốc sách hàng đầu gd&đt là quốc sách hàng đầu Tai sao phai xem gd la quoc sach hang dau giao duc la quoc sach hang dau cua quoc gia Phan tich quan diem GD- ĐT la quoc sach hang dau Vi sao noi giao duc la cot sach hang dau Giáo dục là quốc sách hàng đầu Quốc sách hàng đầu là gì cai gi la quoc sach hang dau vi sao phat trien giao duc la quoc sach hang dau Giao duc la quoc sach hang dau la cau noi cua ai dang xem gd la quoc sach hang dau taj sao noi gjao duc la quoc sach hang dau tai sao giáo duc la quoc sách hang dau giáo dục là quốc sách hàng đầu kilobook giao duc dao tao la quoc sach hang dau Quan diem giao ducquoc sach hang dau phan tich giao duc la quoc sach hang đau thế nào là quốc sách hàng đầu tai sao noi giao duc dao la quoc sach hang dau Tai sao noi giao duc la noi dug hag dau tai sao ngay nay gdục dc coi hàg dau Quan diem viao duc la quoc sach hang dau vi sao giao duc duoc coi la quoc sach hang dau giáo dục là quốc sách guao duc la quoc sach hang dau giao.duc la quoc sach Phan tich noi dung quan diem giao duc la quoc sach co so cua quan diem giao duc la quoc sach hang dau phan tich giao duc là quoc sach hang dau giao duc la quoc sach hang dau cua quoc gja giáo dục la quốc sách hàng đầu giao duc la quoc sach quốc sách hàng đầu là gì quoc sach la gi Quoc sach hang dau giáo duc là quốc sách hàng đầu phhan tich giao duc la quoc sach hang dau giai thich giao duc la quoc sach hang dau Giai thich cau giao duc la qu giáo dục la quốc sách hàng đâu tai sao nol giao duc la quoc sach gd đao tao la quoc sach hang dau. tai sao noi giao duc la quốc sách hang dau giao duc la chinh sach hang dau tai sao noi:giao duc la quoc sach hang dau giáo dục là quốc sách hàng đầu vì thế nào là quốc sách hàng đầu vi sao giao duc phai la quoc sach hang dau quốc sách là gì tai sao noj giao duc la quoc sach hang dau tai sao giaoduc la quoc sach hang dau gjao duc la quoc sach giáo dục laˋ quốc sách hàng đầu vi sao gddt la quoc sach giaoducla quoc sachnnay vì sao giáo dục la quốc sách giáo dục là quốc sách thuc su coi giao duc la quoc sach hang dau quan diemgiao duc la quoc sach hang dau Chung minh giao duc la quoc sach hang dau giao duc laquoc sach hang dau tai sao noi giao duc la cot sach hang dau giao duc la quic sach hang dau cua viet nam quốc s giao duc la quoc sach hang dau hay chung minh giao duc la quoc sach hang dau

Xem các từ khóa (tags) khác