Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Thuận Thành

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU
  Theo quan điểm của các nhà xã hội học hiện nay thì “thế giới phẳng” đang kéo tất cả các quốc gia trên thế giới đi vào một luật chơi chung. Quốc gia nào tuột ra khỏi vòng quay ấy thì sẽ rơi vào tình trạng tụt hậu, kém phát triển và có hàng ngàn nguy cơ khác. Thế giới đang nỗ lực cải cách, các quốc gia cải cách và Việt Nam cũng đang tiến nhanh trên con đường ấy. Đã qua đi những bước chân gian nan trong giai đoạn đầu của cuộc cải cách hành chính, bộ mặt của nền công vụ nước ta đã có nhiều thay đổi mởi mẻ mà vấn đề giải quyết thủ tục hành chính luôn là vấn đề nóng hổi, thực tiễn nhất của xã hội.
  Là một sinh viên học viện Hành Chính lần đầu tiên bước chân đi thực tập đầy những bỡ ngỡ và hồi hộp đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều qua 2 tháng được cùng làm việc với các cô chú trong bộ phận một cửa của văn phòng UBND huyện Thuận Thành. Hơi thở của cuộc cải cách hành chính mà cụ thể là cải cách về thủ tục hành chính từ những kiến thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường nay đã khiến em cảm nhận thật rõ ràng trong quá trình thực tập tại cơ quan quê nhà.
  Nhờ có sự hướng dẫn, chỉ bảo tâm huyết của cô giáo Lê Thị Hương và tạo điều kiện hết sức thuận lợi của quý cơ quan cùng những tình cảm, giúp đỡ, chỉ dẫn của các cô, các chú tại văn phòng một cửa em đã lựa chọn “Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Thuận Thành” làm đề tài cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  PHẦN I. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI UBND HUYỆN THUẬN THÀNH 6
  I. BÁO CÁO TỔNG QUAN 6
  1. Thời gian thực tập: 6
  2. Địa điểm thực tập: 6
  3. Nội dung thực tập: 6
  4. Kế hoạch thực tập: 6
  II. TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH 7
  1. Khái quát đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội. 7
  1.1 Đặc điểm tự nhiên: 7
  1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội: 8
  2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Thuận Thành. 9
  2.1 Vị trí và chức năng của UBND huyện Thuận Thành trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước: 9
  2.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành. 10
  2.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng UBND huyện Thuận Thành. 10
  PHẦN II. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 13
  THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH 13
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” 13
  I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH. 13
  1. Khái niệm cải cách hành chính. 13
  2. Nội dung của cải cách hành chính: 14
  II. CƠ CHẾ “ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG”: 14
  1. Khái niệm và mô hình cơ chế “ một cửa, một cửa liên thông”. 14
  2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”: 15
  3. Các cơ quan áp dụng: 16
  4. Tính ưu việt của mô hình cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” so với mô hình cơ chế “ một cửa, một dấu” trước đây. 16
  5. Vai trò, ý nghĩa của cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”: 17
  CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH 19
  I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND HUYỆN THUẬN THÀNH. 19
  1. Biện pháp tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”: 19
  1.1.Công tác chỉ đạo, tuyên truyền. 19
  1.2. Công tác tập huấn và chuẩn bị 19
  1.3. Xây dựng quy chế làm việc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một cửa mở rộng" trên tất cả các lĩnh vực. 20
  1.4. Kiện toàn hành chính bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ. 20
  2.Quy trình thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”: 20
  2.1. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 20
  2.2. Tại phòng ban chuyên môn: 21
  2.3. Trình ký: 21
  3.Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành. 22
  3.1. Về tổ chức và trách nhiệm của Tổ tiếp nhận và trả kết quả. 22
  3.2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp nhận và trả kết quả. 23
  3.3. Mối quan hệ giữa tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện với lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã. 23
  II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND HUYỆN THUẬN THÀNH. 25
  1. Thuận lợi trong quá trình thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”: 25
  2. Khó khăn: 26
  III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND HUYỆN THUẬN THÀNH. 27
  1Những thành tựu trong quá trình thực hiện. 27
  1.1. Trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân: 27
  1.2. Từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban nhân huyện Thuận Thành. 29
  1.3. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân các xã và giữa các phòng ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện. 30
  1.4. Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. 30
  2. Những tồn tại, hạn chế khi thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại UBND huyện Thuận Thành. 30
  2.1. Trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân: 30
  2.2. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính: 31

  2.3. Xuất phát từ đội ngũ cán bộ , công chức: 31
  2.4. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính: 31
  2.5. Công tác tuyên truyền: 32
  3. Nguyên nhân của những hạn chế: 32
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH. 34
  I. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 34
  1. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành: 34
  2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 34
  3. Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân tại Ủy ban nhân dân các cấp: 34
  3.1. Áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công: 34
  3.2. Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. 35
  3.3. Tiếp tục đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính. 35
  4. Đẩy mạnh hoạt động phân công, phân cấp: 36
  5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền: 36
  II. KIẾN NGHỊ: 37
  1. Đối với Chính phủ. 37
  1.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: 37
  1.2. Chính sách tiền lương: 37
  1.3. Tăng biên chế hợp lý: 37
  1.4. Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ kinh phí; 38
  2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành. 38
  3. Đối với học viện Hành Chính: 38
  KẾT LUẬN 39
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
  Trả lời · 22-05-2012 lúc 21:46
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 894 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21236
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  12170 đ
 8. P
  phamnghia.clevu@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 09-05-2013 lúc 22:43 #2
 9. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  967661
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)