Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 131 trang:
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 6 năm 1997) khẳng định, khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Bác Hồ nói rất giản dị rằng dân chủ là dân là chủ, dân làm chủ, là dân tin, dân muốn nói, muốn bàn việc nước và làm việc nước. Thực hành dân chủ là nhằm phát huy sức sáng tạo, lực lượng vật chất và tinh thần của nhân dân trong công cuộc kiến tạo xã hội mới ấm no, hạnh phúc. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Với tinh thần ấy, Đại hội IX của Đảng xác định lại một lần nữa vị trí, tầm quan trọng lâu dài và bức thiết của vấn đề dân chủ. Đại hội đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới là thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi. Tình trạng khiếu kiện, điểm nóng chính trị - xã hội còn xảy ra ở nhiều nơi làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và đời sống.
  Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 2 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 và Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan không chỉ nói lên tính cấp thiết của việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà còn đặt ra yêu cầu đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và trực tiếp quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn bó với quyền lợi và nghĩa vụ của họ, đồng thời phát huy dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương cơ sở.
  Trong nhiều trường trung học phổ thông (THPT) ở Hà Nội, việc thực hiệnQuy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30-CT/TW và Nghị định 71/1998 của Chínhphủ, Quyết định 04 của Bộ GD&ĐT đã bước đầu tạo ra không khí dân chủ trong các trường học, góp phần vào việc dạy tốt, học tốt. Tuy nhiên cũng giống như nhiều cơ quan, đơn vị thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác, vẫn còn có trường học triển khai chậm hoặc triển khai hình thức. Có trường do thiếu dân chủ dẫn đến gây mất đoàn kết, khiếu kiện. Điều đó ảnh hưởng không tốt tới chất lượng dạy và học, đến uy tín của ngành giáo dục đối với xã hội, đối với nhân dân.
  Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ giáo viên - công nhân viên (CBGV-CNV) trong các trường THPT ở Hà Nội, do đó, vẫn là một đòi hỏi, một yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đổi mới trong ngành GD&ĐT ở Hà Nội. Vì vậy đề tài " Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp" là nhằm góp sức vào việc nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết đó và theo hướng nghiên cứu của chuyên ngành Chính trị học.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Dân chủ, dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở là vấn đề được nhiều nhà khoa học, những người làm công tác lý luận quan tâm ở những góc độ, khía cạnh khác nhau. Đề tài "Thực hiện Quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiện nay" do TS. Nguyễn Văn Sáu - GS. Hồ Văn Thông đồng chủ trì. Có thể tìm hiểu khái quát về công trình nghiên cứu này qua cuốn sách cùng tên do Nxb Chính trị quốc gia ấn hành năm 2003. Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước về "Củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của nước ta hiện nay" do PGS.TS Hoàng Chí Bảo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm, nghiệm thu 2002. Đề tài "Hệ thống chính trị cấp cơ sở và dân chủ hóa đời sống xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta" - TS. Nguyễn QuốcPhẩm chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. Đề tài "Hệ thống chính trị cơ sở - Đặc điểm, xu hướng và giải pháp" của TS. Vũ Hoàng Công - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2002. "Quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của PGS. TS Dương Xuân Ngọc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. Các công trình nghiên cứu kể trên đã đi sâu nghiên cứu về việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung, ở cấp xã nói riêng. Ở đấy, các tác giả cũng chỉ raphương hướng và giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường. Tuy nhiên, ít có công trình nào nghiên cứu về thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan và nhất là chưa có công trình, bài viết nào đi sâu nghiên cứu Quy chế dânchủ ở cơ sở trong các trường THPT. Đề tài nghiên cứu này hy vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm cả về lý luận và thực tiễn vấn đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, mà ở đây là ở trường THPT trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích:
  Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội hiện nay, luận văn xác định một số giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ trong trường học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của ngành GD&ĐT Hà Nội hiện nay.
  Nhiệm vụ:
  Phân tích một số lý luận về dân chủ, dân chủ ở cơ sở và dân chủ trong trường học làm sáng tỏ sự cần thiết phải thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội hiện nay.
  Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội hiện nay, dự báo những vấn đề đặt ra trong xu hướng vận động của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học ở Hà Nội trong những năm tới.
  Nêu một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội qua khảo sát thực tế tại một số trường trong số 22 trường nội thành và 19 trường ngoại thành từ khi có Quy chế dân chủ ở cơ sở đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
  Luận văn thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổng kết trong các văn kiện của Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 29/CP và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường và trong hoạt động của cơ quan; Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các nhà trường và các công trình nghiên cứu có liên quan.
  Cơ sở thực tiễn của luận văn là thực trạng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội những năm qua và hiện nay.

  Phương pháp nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận mácxít; kết hợp lý luận với thực tiễn, sử dụng các phương pháp thống kê, điều tra xã hội học, so sánh chính trị học v.v .
  6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn
  Góp phần luận chứng căn cứ khoa học của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT.
  Nêu lên những yêu cầu mới về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
  Nêu một số giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT và trong ngành GD&ĐT Hà Nội.
  Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể cung cấp thêm những cơ sở khoa học nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội nói riêng, ở các trường THPT và ngành giáo dục nói chung trong giai đoạn hiện nay.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.
  Trả lời · 10-03-2011 lúc 00:43
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,502 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)