Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Sơ cấp lý luận chính trị

  TÀI LIỆU Sơ cấp lý luận chính trị

  vipthumen88 (78 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Bài 1
  KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (5 tiết)
  I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  2. Bối cảnh trong nước
  II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
  1. Hội nghị thành lập Đảng
  2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị dầu tiên của Đảng
  III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  1. Đại hội đại biểu lần thứ nhất (28 đến 31-3-1935)
  2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (11 đến 19-02-1951)
  3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba (05 đến 10-9-1960)
  4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư (14 đến 20-12-1976)
  5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (27 đến 31-3-1982)
  6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (15 đến 18-12-1986)
  7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy ( 24 đến 27-6-1991)
  8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám (28-6 đến 01-7-1996)
  9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín (19 đến 22-4-2001)
  10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười (18 đến 25-4-2006)
  Bài 2
  ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN (5 tiết)
  I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939
  1. Trong những năm 1930 -1935
  2. Trong những năm 1936 -1939
  II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945
  1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
  2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
  Bài 3
  ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC (5 tiết)
  I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
  1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
  2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
  3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
  II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỰC HIỆN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)
  1. Đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1954-1964
  2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1965 - 1975
  3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
  Bài 4
  ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA (5 tiết)

  I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
  1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
  2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá
  2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hóa
  3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
  4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  Bài 5
  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHU NGHĨA (5 tiết)
  I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
  2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
  II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
  1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
  2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  Bài 6
  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN (5 tiết)

  I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC ĐỔI MỚI
  1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
  2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  II. ĐƯỜNG LỐI PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  1. Quá trình hình thành đường lối phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị
  2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
  3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  Bài 7
  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI (5 tiết)
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA
  1. Thời kỳ trước đổi mới
  2. Trong thời kỳ đổi mới
  II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
  1. Thời kỳ trước đổi mới
  2. Trong thời kỳ đổi mới
  Bài 8
  ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (5 tiết)
  I. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH
  1. Tình hình quốc tế, trong nước và những tác động tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh
  2. Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  II. ĐƯỜNG LỐI MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  1. Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới
  2. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mớiTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 12-02-2011 lúc 09:36
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  vipthumen88 (78 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  Xem 4,683 Mua 6 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  95
  Tài liệu đã gửi
  78
  Tài liệu đã bán
  360
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  40569
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. A
  akitavn · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi Trích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 14-08-2013 lúc 10:21 #2
 9. A
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1043098
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nguyenvanlocly201191 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng muaTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 27-10-2013 lúc 17:51 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1085871
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tranhuuhung1977 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo đượcTrích từ: http://www.kilobooks.com
  Trả lời · 17-11-2013 lúc 21:06 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1097163
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

tài liệu sơ cấp lý luận chính trị

tai lieu so cap chinh tri

sach so cap ly luan chinh tri

bài giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị tai lieu so cap ly luan chinh tri giao trinh so cap ly luan chinh tri giáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trị giao trinh so cap chinh tri2013 tai lieu hoc so cap ly luan chinh tri tai lieu thi so cap chinh tri tài liệu sơ cấp lý luận chính trị 2013 cau hoi va tra loi on thi so cap chinh tri tai lieu so cap chinh tri moi nhat de cuong lop so cap chinh tri giao an so cap ly luan chinh tri sơ cấpchính trị 2013: tài liệu tai lieu so cap ly luan TÀI LIỆU chương trình sơ cấp lý luận chính trị 2013

Từ khóa (tags) của tài liệu này

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •