Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm Optisystem

  bookforshare bookforshare is offline (1,701 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  15
 3. Chia sẻ
  22
 4. Thông tin
  32
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  MỤC LỤC . 1
  Danh mục hình vẽ . 4
  LỜI NÓI ĐẦU . 7
  CHưƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM 8
  1.1. Giới thiệu chung 8
  1.2. Sơ đồ khối tổng quát . 8
  1.3 Phân loại hệ thống WDM . 9
  1.4 Các phần tử cơ bản trong hệ thống WDM . 10
  1.4.1 Bộ phát quang 10
  1.4.2 Bộ thu quang 12
  1.4.3 Sợi quang . 13
  1.4.4. Bộ tách / ghép bước song: ( OMUX/ODEMUX) . 14
  1.4.5. Bộ xen / rẽ bước sóng: ( OADM) 15
  1.4.6. Bộ nối chéo quang: (OXC) 17
  1.4.7. Bộ khuếch đại quang: (OA - Optical Amplifier): . 18
  1.4.8. Bộ chuyển đổi bước song . 19
  1.5. Các tham số cơ bản của gép kênh quang theo bước sóng . 20
  1.5.1 Suy hao xen . 20
  1.5.2. Xuyên kênh 20
  1.5.3. Độ rộng kênh 22
  1.5.4. Ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến 23
  1.6. Cấu trúc mạng truyền tải quang . 24
  1.6.1. Cấu trúc mạng Ring . 24
  1.6.2. Cấu trúc mạng Mesh 24
  1.6.3. Cấu trúc mạng hình sao . 25
  1.6.4. Cấu trúc mạng Mesh và Ring hai lớp 26
  1.7 ưu nhược điểm của hệ thống WDM . 27
  1.8 Bộ khuếch đại quang EDFA 27
  1.8.1 Các cấu trúc EDFA . 27

  1.8.2 Lý thuyết khuếch đại trong EDFA 29
  1.8.3 Yêu cầu đối với nguồn bơm 31
  1.8.4 Phổ khuếch đại . 33
  1.8.5. Các tính chất của EDFA 34
  1.8.6. Nhiễu trong bộ khuếch đại . 36
  1.8.7 Ưu khuyết điểm của EDFA 38
  CHưƠNG II – MÔ PHỎNG TUYẾN THÔNG TIN QUANG WDM BẰNG PHẦN
  MỀM OPTISYSTEM . 39
  2.1. Tổng quan về phần mềm Optisystem . 39
  2.1.1. Lợi ích 39
  2.1.2. Ứng dụng . 40
  2.2. Đặc điểm và chức năng 40
  2.2.1. Cấu tạo thư viện (Component Library) 40
  2.2.2. Tích hợp với các công cụ phần mềm Optiwave 41
  2.2.3. Các công cụ hiển thị 42
  2.3. Tóm tắt hướng dẫn sử dụng phần mềm optisystem . 42
  2.3.1. Yêu cầu chung . 42
  2.3.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm optisystem 45
  2.3.3 Tạo một dự án mới 50
  2.3.4. Hiển thị và thay đổi tham số của các phần tử trong dự án . 52
  2.3.5. Chạy mô phỏng 58
  2.4. Mô hình mô phỏng . 66
  2.4.1 Yêu cầu thiết kế . 66
  2.4.2 Mô phỏng theo phương án thiết kế . 68
  2.4.2.1 Tuyến phát quang: chọn cửa sổ truyền 1550nm EDFA ở băng C . 68
  2.4.2.2 Tuyến truyền dẫn quang . 71
  2.4.4.3 Tuyến thu của hệ thống WDM 74
  2.4.3 Kết quả mô phỏng theo yêu cầu thiết kế 75
  2.4.4. Kết quả mô phỏng thay đổi các tham số để đạt BER=10
  -12
  79
  Tài Liệu Tham Khảo 83

  Danh mục hình vẽ
  Hình 1.1: Sơ đồ chức năng hệ thống WDM 6
  Hình 1.2: Hệ thống ghép bước sóng đơn hướng và song hướng 6
  Hình 1.3 : Sơ đồ bộ điều chế ngoài . 8
  Hình 1.4 : Sơ đồ khối bên thu 9
  Hình 1.5 : Cấu trúc tổng quát sợi quang . 10
  Hình 1.6. Sơ đồ khối bộ ghép/ tách kênh bước sóng . 11
  Hình 1.7 Cấu trúc song song . 12
  Hình 1.8 : Cấu trúc song song theo băng 12
  Hình 1.9 : Cấu trúc nối tiếp . 13
  Hình 1.10 : Cấu trúc xen rớt theo băng sóng 13
  Hình 1.11 : Sơ đồ kết nối OXC 14
  Hình 1.12 : Khuếch đại quang OLA 15
  Hình 1.13: Xuyên kênh ở bộ giải ghép 18
  Hình 1.14: Xuyên kênh ở bộ ghép hỗn hợp . 18
  Hình 1.15 : Cấu trúc mạng Ring . 21
  Hình 1.16 : Cấu trúc mạng Mesh 21
  Hình 1.17 : Cấu trúc mạng hình sao đơn 22
  Hình 1.18: Cấu trúc mạng hình sao kép . 22
  Hình 1.19 : Cấu trúc mạng hình Ring hai lớp . 23
  Hình 1.20: Cấu trúc tổng quát của một bộ khuếch đại EDFA 24

  Hình 1.21: Mặt cắt ngang của một loại sợi quang pha ion Erbium . 25
  Hình 1.22: Giản đồ phân bố năng lượng của ion Er3+ trong sợi silica 26

  Hình 1.23 Phổ hấp thụ 27
  Hình 1.24: Quá trình khuếch đại tín hiệu . 28
  Hình 1.25: Cấu hình bộ khuếch đại EDFA được bơm kép [11]. 30
  Hình 1.26 Cấu hình của một bộ khuếch băng L 31
  Hình 1.27: Đồ thị biểu diễn công suất ra bão hoà. 33

  Hình 1.28 (a) Hệ số nhiễu FN và (b) Độ lợi của EDFA . 34
  Hình 2.1: Thành phần trình diễn . 42
  Hình 2.2: Thư viện các phần tử . 42
  Hình 2.3: Giao diện thư viện . 44
  Hình 2.4. Giao diện người sử dụng . 44
  Hình 2.5: Project Browser . 45
  Hình 2.6: Description 45
  Hình 2.7: Status bar . 46
  Hình 2.8: Menu bar . 46
  Hình 2.9: Pan window . 46
  Hình 2.10: Tool bars . 47
  Hình2.11. Cửa số Project layout . 47
  Hình 2.12. Đặt phần tử vào Main layout . 48
  Hình 2.13: Kích hoạt kết nối tự động 48
  Hình 2.14:Hủy bỏ chế độ kết nối tự động . 48
  Hình 2.15 :màn hình Parameters . 49
  Hình 2.16 :Chọn trường thay đổi tốc độ bít 50
  Hình 2.17 : Nhập tốc độ bít muốn thay đổi 51
  Hình2.18 : Thiết lập cửa sổ thời gian thực . 52
  Hình 2.19 : Thay đổi công suất phát quang 53
  Hình 2.20: Giao diện màn hình chạy mô phỏng . 55
  Hình 2.21 : Chạy chương trình 56
  Hình 2.22: Đo tỉ số BER của kênh 57
  Hình 2.23 : Kết quả mô phỏng . 58

  Hình 2.24: Thiết lập tham số quyét . 59
  Hình 2.25: Chuyển đổi số lần quét. . 60

  Hình 2.26: Hộp thoại chuyển sang chế độ quét cho tham số . 61
  Hình 2.27: Chọn chế độ của tham số . 61
  Hình 2.28:. Các bước để hiển thị kết quả mô phỏng quét tham số . 63
  Hình 2.29: Thiết lập tham số toàn cục 65
  Hình 2.30: Nguồn Laser phát CW Laser . 66
  Hình 2.31: Bộ tạo xung RZ 66
  Hình 2.32. Bộ tạo chuỗi bít . 66
  Hình 2.33: Bộ điều chế Mach-Zehnder . 67
  Hình 2.34: Bộ ghép kênh MUX 4×1. . 67
  Hình 2.35: Tuyến phát quang 68
  Hình 2.36. Tuyến truyền dẫn quang 68
  Hình 2.37. Bộ lặp 69
  Hình 2.38. Thông số sợi bù tán sắc DCF 70
  Hình 2.39. Tuyến thu WDM . 71
  Hình 2.40. Thiết bị đo BER . 71
  Hình 2.41. Tuyến WDM thiết kế theo yêu cầu 72
  Hình 2.42. Quang phổ tín hiệu phát 73
  Hình 2.43. Quang phổ tín hiệu đầu thu kênh thứ 3. . 73
  Hình 2.44. Tổng công suất phát 74
  Hình 2.45. Công suất thu của kênh 4. . 74
  Hình 2.46. Hiển thị mắt quang . 75
  Hình 2.47. BER của kênh thứ nhất là 10
  LỜI NÓI ĐẦU
  Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung và kỹ
  thuật viễn thông nói riêng. Nhu cầu dịch vụ viễn thông phát triển rất nhanh tạo ra áp
  lực ngày càng cao đối với tăng dung lượng thông tin. Cùng với sự phát triển của kỹ
  thuật chuyển mạch, kỹ thuật truyền dẫn cũng không ngừng đạt được những thành tựu
  to lớn, đặc biệt là kỹ thuật truyền dẫn trên môi trường cáp sợi quang. Tương lai cáp sợi
  quang được sử dụng rộng rãi trên mạng viễn thông và được coi như là một môi trường
  truyền dẫn lý tưởng mà không có một môi trường truyền dẫn nào có thể thay thế được.
  Các hệ thống thông tin quang với ưu điểm băng thông rộng, cự ly xa, không ảnh
  hưởng của nhiễu và khả năng bảo mật cao ,phù hợp với các tuyến thông tin xuyên lục
  địa đường trục và có tiềm năng to lớn trong việc thực hiện các chức năng của mạng
  nội hạt với các cấu trúc linh hoạt và đáp ứng mọi loại hình dịch vụ hiện tại và tương
  lai. Ta có thể thấy mạng thông tin quang hiện nay vẫn còn một số hạn chế về chất
  lượng truyền dẫn do băng thông còn hẹp, khoảng cách truyền dẫn ngắn, vì thế yêu cầu
  đặt ra là phải tăng chất lượng cũng như cự ly đường truyền cho chế độ thông tin quang
  hiện nay. Giải pháp được đưa ra ở đây là công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM,
  nó cho phép ghép nhiều bước sóng trên cùng một sợi quang do đó có thể tăng dung
  lượng đường truyền mà không cần tăng thêm sợi quang.
  Với bài toán: “xây dựng phương án thiết kế hệ thống thông tin quang WDM có
  sử dụng khuếch đại quang EDFA.” Nhóm em xin trình bày tổng quan về hệ thống
  thông tin quang WDM có sử dụng khuếch đại EDFA , xây dựng mô hình mô phỏng hệ
  thống thông tin quang WDM theo phương án đã thiết kế.
  Trả lời · 10-04-2012 lúc 17:58
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bookforshare bookforshare is offline (1,701 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 3,860 Mua 32 Bình luận 15

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1,764
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  3307
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  254375
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  trungnd1 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 14-01-2013 lúc 14:10 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  714567
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hieudam12 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfect [Mình có viết dòng này bao giờ đâu]

  Nhưng cảm ơn vì nội dung tài liệu
  Trả lời · 22-02-2013 lúc 14:07 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  901846
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hoanghn77 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 05-03-2013 lúc 08:56 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913809
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. M
  minhhanghou · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 13-03-2013 lúc 17:06 #5
 15. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  924815
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  ngocthuy.telecom · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 13-04-2013 lúc 16:15 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  334041
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. B
  Bhongdt · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 03-05-2013 lúc 04:59 #7
 19. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  983153
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. L
  langlieu88 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 09-06-2013 lúc 18:53 #8
 21. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1013874
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. T
  thanhtam24689 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 04-09-2013 lúc 08:48 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1054059
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. N
  nguyenxuanviet1402 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 09-11-2013 lúc 20:45 #10
 25. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1069891
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  mo phong he thong cab quang

  phần mềm mô phỏng hệ thống mạng cáp quang

  phần mềm mô phỏng hệ thống thông tin quang

  thiết kế hệ thống cáp quang bằng phần mềm optiwave

  thiet ke tuyen quang da kenh wdm bang mo hinh optisystem

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)