Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Thiết kế hệ thống thoát nước Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa (kèm bản vẽ)

  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH THỊ XÃ SẦM SƠN 5

  1.1. Điều kiện tự nhiên 5
  1.1.1. Vị trí địa lý. 5
  1.1.2. Đặc điểm khí hậu. 5
  1.1.3. Địa chất thuỷ văn. 5
  1.1.4.Địa chất công trình 5
  1.2. Hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội, dân số xây dựng và hiện trạng các hạ tầng kĩ thuật có liên quan 6
  1.2.1. Dân số thị xã Sầm Sơn 6
  1.2.2. Hiện trạng các hạ tầng kỹ thuật có liên quan 6
  1.2.3. Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường 7
  1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 8
  1.3.1. Ý nghĩa của đô thị. 8
  1.3.2. Tính chất và động lực phát triển. 8
  1.3.3. Cơ cấu sử dụng đất xây dựng. 9
  1.3.4. Các chỉ tiêu xây dựng đô thị . 10
  1.3.5 Các chỉ tiêu xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng. 10
  1.3.6. Định hướng tổ chức và phát triển không gian. 10
  1.4. Chọn hệ thống thoát nước và các phương án thoát nước. 11
  1.4.1. Cơ sở chọn hệ thống thoát nước. 11
  1.4.2. Phương hướng lựa chọn hệ thống thoát nước thị xã Sầm Sơn 11

  CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 13

  2.1. Các số liệu cơ bản 13
  2.1.1. Các loại tài liệu liên quan 13
  2.1.2. Tài liệu mật độ dân số 13
  2.1.3. Tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt 13
  2.1.4. Nước thải từ các công trình công cộng 13
  2.1.5. Nước thải công nghiệp 13
  2.2. Tính toán lưu lượng nước thải. 14
  2.2.1. Diện tích. 14
  2.2.2. Dân số tính toán 14
  2.2.3. Xác định lưu lượng nước thải sinh hoạt 15
  2.2.4. Xác định lưu lượng tập trung 16
  2.3. Tổng hợp lưu lượng nước thải toàn thành phố. 24
  2.3.1. Nước thải sinh hoạt khu dân cư 24
  2.3.2. Nước thải từ bệnh viện 24
  2.3.3. Nước thải từ trường học 24
  2.3.4. Nước thải từ khu công nghiệp 24
  2.3.5. Nước thải sinh hoạt của công nhân trong ca sản xuất của khu công nghiệp 24
  2.3.6. Nước tắm của công nhân trong các ca 25
  2.3.7. Biểu đồ dao động nước thải các giờ trong ngày đêm của thị xã Sầm Sơn 25
  2.4. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước thải. 28
  2.4.1. Nguyên tắc vạch tuyến 28
  2.4.2. Các phương án vạch tuyến mạng lưới thoát nước thị xã Sầm Sơn 28
  2.5. Xác định lưu lượng tính toán từng đoạn cống. 29
  2.5.1.Tính toán diện tích tiểu khu 29
  2.5.2. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống 30
  2.6. Xác định lưu lượng đơn vị. 31
  2.7. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước. 32
  2.7.1. Nguyên tắc tính toán 32
  2.7.2. Các công thức thuỷ lực 32
  2.7.3. Phương pháp tính toán thuỷ lực mạng lưới 33
  2.7.4. Xác định độ sâu chôn cống đầu tiên. 33
  2.7.5. Các bảng tính toán lưu lượng và tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước 35
  2.8. Khái toán kinh tế mạng lưới thoát nước thải. 49
  2.8.1. Phương án PA1 49
  2.8.2. Phương án PA2 53
  2.8.3.So sánh hai phương án 57

  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 58

  3.1. Lựa chọn hệ thống thoát nước mưa 58
  3.2. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa 58
  3.2.1. Nguyên tắc vạch tuyến 58
  3.2.2. Phương án thoát nước mưa khu đô thị Sầm Sơn 58
  3.2.3. Vạch tuyến thoát nước mưa 59
  3.3 Tính toán diện tích 59
  3.4. Xác định lưu lượng mưa tính toán 60
  3.4.1. Chọn chu kỳ tràn cống P 60
  3.4.2.Cường độ mưa tính toán 60
  3.4.3 .Xác định thời gian mưa tính toán 60
  3.4.4. Xác định hệ số dòng chảy  61
  3.4.5 Xác định hệ số mưa không đều. 62
  3.4.6. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa 62
  3.5. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước mưa 62
  3.5.1. Tính độ sâu chôn cống đầu tiên. 62
  3.5.2. Xác định lưu lượng tính toán cho các đoạn cống thoát nước mưa 63

  CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 66

  4.1. Các tài liệu cơ bản. 66
  4.1.1. Tài liệu về bản vẽ 66
  4.1.2. Tài liệu về nước thải 66
  4.1.3. Tài liệu nguồn tiếp nhận (sông Mã) 67
  4.2. Lựa chọn vị trí đặt trạm xử lý. 68
  4.3. Xác định các thông số tính toán trạm xử lý nước thải. 69
  4.3.1. Lưu lượng tính toán đặc trưng của nước thải. 69
  4.3.2. Xác định nồng độ chất bẩn của nước thải 69
  4.3.3. Dân số tính toán 72
  4.3.4. Mức độ cần thiết làm sạch nước thải 73
  4.4. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. 78
  4.4.1. Các thông số thiết kế 78
  4.4.2. Chọn phương pháp xử lý nước thải 78
  4.4.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ của trạm xử lý 80
  4.5. Thiết kế dây chuyền công nghệ & tính thuỷ lực - phương án 1. 83
  4.5.1. Ngăn tiếp nhận nước thải 83
  4.5.2. Mương dẫn nước thải 84
  4.5.3. Thiết kế song chắn rác 85
  4.5.4. Thiết kế bể lắng cát 88
  4.5.5. Tính toán sân phơi cát 92
  4.5.6. Thiết kế bể lắng ngang đợt 1 93
  4.5.7. Thiết kế bể lọc sinh học cao tải (BIOPHIN) 97
  4.5.8. Thiết kế bể lắng ngang đợt 2 102
  4.5.9. Thiết kế bể Mê tan. 105
  4.5.10. Tính toán trạm khử trùng nước thải (trạm Clorato) 109
  4.5.11. Tính toán máng trộn- Máng trộn vách ngăn đục lỗ 112
  4.5.12. Tính toán bể tiếp xúc ly tâm 113
  4.5.13. Thiết bị đo lưu lượng 115
  4.5.14. Tính toán thiết kế Máy ép bùn băng tải 115
  4.6. Thiết kế dây chuyền công nghệ&tính thuỷ lực – phương án 2 117
  4.6.1. Thiết kế ngăn tiếp nhận nước thải (giống như phương án PA1) 117
  4.6.2. Thiết kế mương dẫn nước thải (giống như phương án PA1) 117

  4.6.4. Thiết kế bể lắng cát (giống như phương án PA1) 117
  4.6.6. Thiết kế bể lắng ly tâm đợt 1 117
  4.6.7. Thiết kế bể Aeroten 120
  4.6.8. Thiết kế bể lắng ly tâm đợt 2. 125
  4.6.9. Thiết kế bể nén bùn 127
  4.6.10. Thiết kế bể Mê tan 129
  4.6.11. Thiết kế trạm khử trùng nước thải (giống phương án 1) 133
  4.6.12. Thiết kế máng trộn vách ngăn đục lỗ (giống phương án 1) 133
  4.6.13. Thiết kế bể tiếp xúc ly tâm (giống phương án 1) 133
  4.6.14. Thiết kế máng trộn parsan (giống phương án 1) 133
  4.6.15. Thiết kế sân phơi bùn 133
  4.7.1. Thuyết minh mặt bằng tổng thể trạm xử lý TXLNT. 134
  4.7.2. Thuyết minh cho mặt bằng của trạm xử lý 135
  4.8. Khái toán kinh tế trạm xử lý. 136
  4.8.1. Khái toán kinh tế trạm xử lý – Phương án PA1. 136
  4.8.2. Khái toán kinh tế trạm xử lý – Phương án PA2. 138
  4.8.3. So sánh hai phương án 140
  4.8.4. Lựa chọn phương án hệ thống thoát nước. 141

  CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẠM BƠM NƯỚC THẢI 142

  5.1. Các số liệu cơ bản để thiết kế trạm bơm 142
  5.2. Xác định lưu lượng của máy bơm 142
  5.3. Tính toán dung tích bể thu 143
  5.4. Xác định áp lực công tác của máy bơm. 145
  5.4.1. Xác định Hđh 146
  5.4.2. Xác định hđ 146
  5.5. Chọn máy bơm và thiết kế sơ bộ trạm bơm 146
  5.6. Tính toán kỹ thuật trạm bơm chính 149
  5.7. Tính toán các thiết bị trong trạm bơm. 152
  5.7.1. Ống thông hơi 152
  5.7.2. Ống thoát nước mưa 152
  5.7.3. Ống sục cặn 152
  5.7.4. Cống xả sự cố 152

  CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 153

  6.1. Bể Biophin cao tải. 153
  6.1.1. Kích thước cơ bản 153
  6.1.2 Tính toán hệ thống tưới phản lực 154
  6.2. Thiết kế sơ bộ bể lắng ngang đợt 1. 156

  KẾT LUẬN 158

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 159
  Trả lời · 06-04-2011 lúc 12:52
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 2,478 Mua 5 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  P
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,964
  Tài liệu đã gửi
  1746
  Tài liệu đã bán
  2192
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  128720
  Tài khoản thưởng
  620 đ
 8. L
  lieumangtk · 1 bài gởi
  đã gửi email 1 vs 1 Thiết kế hệ thống thoát nước Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa (kèm bản vẽ) mong sớm nhận được hồi âm từ bạn cảm ơn nhiều !!
  Thời gian gửi email : 2h50 PM ngày 23/6/2011
  Trả lời · 23-06-2011 lúc 14:48 #2
 9. L
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  311084
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  phuocduy86 · Thành Viên Tích Cực · 1,964 bài gởi
  Thanks bạn đã tải tài liệu!^-^
  Trả lời · 30-09-2011 lúc 16:54 #3
 11. P
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,964
  Tài liệu đã gửi
  1746
  Tài liệu đã bán
  2192
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  128720
  Tài khoản thưởng
  620 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)