Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Thiết kế cầu BTCT dự ứng lực chữ I căng sau (thuyết minh+bản vẽ)

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ 1
  CHƯƠNG I: SỐ LIỆU BAN ĐẦU
  I. Số liệu thiết kế 2
  II. Các nguyên tắc khi thiết kế cầu 2
  CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CẦU DẦM GIẢN ĐƠN DẦM THÉP LIÊN HỢP
  BÊ TÔNG CỐT THÉP 3
  I. Số liệu thiết kế 3
  II. Tính toán dầm chính 3
  II.1. Chọn sơ bộ tiết diên dầm chính 3
  II.2. Xác định đặc trưng hình học của tiết diện dầm thép 4
  II.3.Xác định các đặc trưng hình học của tiết diện dầm giữa liên hợp 5
  II.4.Xác định các đặc trưng hình học của tiết diện dầm biên liên hợp 7
  II.5.Tính hệ số phân bố ngang 10
  II.6.Tính nội lực cho dầm chính 11
  II.7.Kiểm toán sức kháng uốn của dầm thép 24
  II.8.Kiểm toán dầm ở trạng thái giới hạn cường độ 30
  CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CẦU DẦM GIẢN ĐƠN DỰ ỨNG LỰC CHỮ I
  CĂNG SAU 33 I.Sơ bộ chọn kích thước dầm chủ 33
  II.Xác định hệ số phân bố tải trọng ngang cho dầm chủ 34
  III.Tính toán nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 39
  IV.Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 42
  IV.1.Các mặt cắt đặc trưng 42 IV.2.Xác định phương trình đương ảnh hưởng tại các mặt cắt 43 IV.3.Tính nội lực tỉnh tãi tác dụng lên dầm 48
  IV.4.Tính nội lực hoạt tải tác dụng lên dầm 50
  IV.5.Tổ hợp nội lực do hoạt tải 53
  IV.6.Tổ hợp tải trọng theo các mặt cắt đặt trưng 55
  V.Kiểm toán dầm chính 59
  CHƯƠNG III: SO SÁNH LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN 67
  I. So sánh theo chỉ tiêu về kinh tế 67
  II. Chỉ tiêu về kỹ thuật 68
  III. Chỉ tiêu về khả năng khai thác 68
  IV. Chỉ tiêu về mặc thi công 68
  V. Chỉ tiêu về mặc khôi phục sữa chữa 69
  VI. Chỉ tiêu về mặc mỹ quan 69

  PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 70
  CHƯƠNG I:LAN CAN VÀ LỀ BỘ HÀNH 71
  I.Tính lan can 71
  I.1.Tính thanh lan can 71
  I.2. Tính cột lan can 72 II. Tính lề bộ hành 73
  II.1. Nội lực do tĩnh tải 74
  II.2. Nội lực do hoạt tải 74
  II.3. Tổ hợp nội lực 74
  II.4. tính thép chịu momen dương 15 II.5. tính thép chịu momen âm 76
  III. Tính toán bó vỉa 76
  III.1. Kiểm toán khả năng chịu lực va xe của bó vỉa 77
  III.2. Kiểm toán va xe 78
  CHƯƠNG II:BẢN MẶT CẦU 80
  I. Cấu tạo bản mặt cầu 80
  II. Sơ đồ tính 80
  III. Tính nội lực bản mặt cầu 80
  III.1. Nội lực tác dụng 80
  III.2.Nội lực trong bản 82 IV. Tính toán thép cho bản mặt cầu 89
  IV.1.Tính toán thép chịu momen dương 89
  IV.2. Tính toán thép chịu momen âm 90
  IV.3. Tính toán thép chịu momen âm cho phần hẫng 91
  IV.4. Tính toán thép phân bố dọc cầu 91
  V.Kiểm tra điều kiện chịu nứt bản 92
  V.1.Kiểm tra điều kiện chịu nứt của phần bản chịu momen âm 92
  V.2.Kiểm tra điều kiện chịu nứt của phần bản chịu momen dương 93
  CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN DẦM NGANG 95
  I. Giới thiệu và các giả thiết tính toán 95
  II. Tải trọng tác dụng lên dầm ngang 95
  II.1. Phản lực từ bản mặt cầu truyền xuống dầm ngang 95
  III . Nội lực trong dầm ngang 98
  III.1 . Momen 98
  III.2. Lực cắt 99
  IV .Thiết kế cốt thép cho dầm ngang 101
  IV.1. Tính toán thép chịu momen dương 101
  IV.2.Tính toán thép chịu momen âm 102
  V. Kiểm tra điều kiện chịu nứt dầm ngang 103
  V.1.Kiểm tra điều kiện chịu nứt của dầm chịu momen dương 103
  V.2. Kiểm tra điều kiện chịu nứt của dầm chịu momen âm 105
  VI. Thiết kế cốt đai và kiểm tra lực cắt 106
  CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN DẦM CHÍNH 110
  I. Sơ bộ chọn kích thước dầm chủ 110
  I.1.Tiết diện dầm 110
  I.2.Tiết diện dầm qui đổi 110
  I.3.Đọan mở rộng sườn dầm 111
  II. Xác định hệ số phân bố tải trọng ngang cho dầm chủ 111
  II.1. Đặc trưng hình học của dầm chủ xét mặt cắt trên gối x1=0m 111
  II.2. Đặc trưng hình học của dầm chủ tại các mặt cắt x2,x3,x4 112
  II.3. Hệ số làn 113
  II.4. Hệ số phân bố tải trọng ngang 113
  III.Tính toán nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 116
  III.1.Tải trọng tác dụng 116
  IV.Xác định nội lực lực tại các mặt cắt đặt trưng 119
  IV.1. Các mặt cắt đặt trưng 119
  IV.2.Xác định phương trình đường ảnh hưởng tại các mặt cắt 119
  IV.3. Tính nội lực tĩnh tải tác dụng lên dầm giữa và dầm biên 124
  IV.4. Tính nội lực hoạt tải tác dụng lên dầm giữa và dầm biên 129
  IV.5. Tổ hợp nội lực do hoạt tải 135
  IV.6. Tổ hợp tải trọng theo các mặt cắt đặc trưng 137
  V. Tính toán cốt thép 141
  V.1. Tính toán diện tích cốt thép 141
  V.2. Bố trí cáp sơ bộ và vị trí của từng bó tại các mặt cắt 142
  VI. Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm 145
  VI.1 Giai đoạn I 145
  VI.2 Giai đoạn II 146
  VI.3 Giai đoạn III 147
  VII. Tính toán mất mát dự ứng suất 149
  VII.1. Mất mát ứng suất do ma sát 149
  VII.2. Mất mát ứng suất do ép sít neo 151
  VII.3. Mất mát ứng suất do nén đàn hồi 151
  VII.4.Tính toán mất mát ứng suất tức thời trong dầm 153
  VII.5. Mất mát do chùng nhão sau khi truyền lực 154
  VIII. Kiểm toán dầm chính 156
  VIII.1. Tính toán chịu uốn của dầm 156
  VIII.2. Kiểm tra độ võng, độ võng của dầm 164
  VIII.3.Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối đa 166
  VIII.4.Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu: 167
  VIII.5. Thiết kế cốt đai và kiểm tra lực cắt 169
  CHƯƠNG V:TÍNH TOÁN MỐ CẦU 176
  A.TÍNH TOÁN MỐ CẦU 176
  I. Số liệu tính toán 176
  II. Số liệu kết cấu phần trên 176
  III. Số liệu mố 176
  IV. Xác định tải trọng tác dụng lên mố 177
  IV.1 Tĩnh tải 177
  IV.2 Hoạt tải ô tô và tải trọng người đi 178
  IV.3.Lực hãm xe 179
  IV.4.Lực ma sát 179
  IV.5.Lực ly tâm 179
  IV.6.Tải trọng gió 179
  IV.7.Tính toán tĩnh tải mố 181
  IV.8. Nội lực do áp lực đất EH,LS 185
  B.TÍNH MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 189
  I. Tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu 189
  II. Tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền 189
  II.1. Sức kháng thành cọc 189
  II.2.Sức kháng mũi cọc 190
  II.3. Sức kháng cọc 191
  II.4. Tính toán số cọc trong móng 191
  II.5. Tính duyệt sức chịu tải của cọc 192
  II.6 Kiểm toán theo phương dọc cầu 192
  II.7. Kiểm Toán Theo Phương Ngang Cầu 198
  III. Tính cọc khoan nhồi 203
  III.1. Dữ liệu ban đầu 206
  III.2. Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 206
  III.3. Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 207
  IV. Kiểm toán sức chịu tải theo vật liệu 207
  C. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP TAI CÁC MC 208
  I. Mặt cắt B-B 208
  I.1. Bảng tóm tắt tải trọng xét tới mặt cắt B-B 208
  I.2. Bảng tổ hợp tải trọng xét tới mặt cắt B-B: 208
  I.3 Kiểm toán mặt cắt B-B 209
  II. Mặt cắt C-C 214
  II.1.Bảng tóm tắt tải trọng xét tới mặt cắt C-C 214
  II.2.Bảng tổ hợp tải trọng xét tới mặt cắt C-C 214
  II.3. Kiểm toán mặt cắt C-C 214
  III. Mặt cắt D-D 218
  III.1.Bảng tóm tắt tải trọng xét tới mặt cắt D-D 218
  III.2.Bảng tổ hợp tải trọng xét tới mặt cắt D-D 218
  III.3. Kiểm toán mặt cắt D-D 219
  IV. Mặt cắt E-E 222
  IV.1.Bảng tóm tắt tải trọng xét tới mặt cắt E-E 222
  IV.2.Bảng tổ hợp tải trọng xét tới mặt cắt E-E 222
  IV.3. Kiểm toán mặt cắt E-E 223
  V. Mặt cắt F-F 226
  V.1.Bảng tóm tắt tải trọng xét tới mặt cắt F-F 226
  V.2.Bảng tổ hợp tải trọng xét tới mặt cắt F-F 226
  V.3. Kiểm toán mặt cắt F-F 226
  VI.Phân tích tường cánh 230
  VI.1 Mặt cắt G1 230
  VI.2.Mặt cắt G2 234
  VI.3.Mặt cắt H3 238
  CHƯƠNG VI:TÍNH TOÁN TRỤ CẦU 242
  A. TÍNH TOÁN TRU CẦỤ 242
  I. Giới thiệu chung 242
  II. Kết cấu phần trên 242
  III. Số liệu trụ 242
  IV. Tải trọng tính toán 244
  IV.1. Tĩnh tải 244
  IV.2. Hoạt tải 244
  IV.3. Tải trọng người đi bộ: 245
  IV.4. Lực hãm xe: 246
  IV.5. Lực ly tâm: 246
  IV.6. Tải trọng gió 246
  IV.7. Tải trọng nước: 249
  IV.8. Tính toán hệ số phân bố tải trọng 250
  V. Tổ hợp tảii trọng tác dụng lên các mặt cắt 251

  V.1.Bảng tải trọng tác dụng lên mặt cắt đáy mũ trụ 251
  V.2.Bảng tải trọng tác dụng lên mặt cắt đỉnh móng 252
  V.3.Bảng tải trọng tác dụng lên mặt cắt đáy móng 254
  B.TÍNH MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 256
  I. Tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu 256
  II. Tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền 256
  II.1. Sức kháng thành cọc 256
  II.2.Sức kháng mũi cọc 257
  II.3. Sức kháng cọc 257
  II.4. Tính toán số cọc trong móng 258
  II.5. Tính duyệt sức chịu tải của cọc 259
  II.6. Kiểm toán theo phương ngang cầu 259
  III. Tính cọc khoan nhồi 264
  III.1. Dữ liệu ban đầu 268
  III.2. Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 268
  III.3. Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 269
  IV. Kiểm toán sức chịu tải theo vật liệu 269
  C. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP TẠI CÁC TIẾT DIỆN 270
  I.Kiểm toán mặt cắt xà mũ 270
  I.1.Dữ liệu ban đầu 270
  I.2. Kiểm tra điều kiện đđộ mãnh 271
  I.3. Khả năng chịu uốn: 271
  I.4. Khả năng chịu cắt: 271
  I.5. Kiểm tra nứt: 272
  II. Kiểm toán mặt cắt đỉnh bệ: 272
  II.1.Dữ liệu ban đầu 273
  II.2. Tính khả năng chịu lực của cấu kiện chịu nén uốn 273
  II.3. Ngang cầu: 274
  II.4. Dọc cầu: 276
  II.5.Tiến hành kiểm toán khả năng chịu lực của mặt cắt theo công thức 278
  III. Kiểm toán mặt cắt đáy móng: 279
  III.1 Mặt cắt I-I 279
  III.2.Mặt cắt II-II 281
  CHƯƠNG VII:TÍNH TOÁN GỐI CẦU BẢN QUÁ ĐỘ 284
  I. Tính toán gối cầu 284
  I.1.Giới thiệu chung 284
  I.2.Tính toán nội lực tác dụng lên gối cầu 284
  I.3. Tính toán gối cầu 284
  II. Tính toán bản quá độ 288
  II.1.Tính nội lực 288
  II.2.Tính cốt thép bản quá độ 288
  CHƯƠNG VIII:THIẾT KẾ THI CÔNG 290
  A. TRÌNH TỰ THI CÔNG 290
  I. Đo đạc định vị 290
  II. Công tác chuẩn bị 291
  III. Thi công mố 291
  IV. Thi công trụ 291
  V. Trình tự thi công cọc khoan nhồi 292
  V.1. Công tác khoan tạo lỗ 292
  V.2. Thổi rửa lỗ khoan 292
  V.3. Gia công và hạ lồng thép 292
  V.4. Đổ bêtông cọc khoan nhồi 293
  VI. Thi công kết cấu nhịp cầu 293
  B.TÍNH TOÁN THI CÔNG 294
  I. Thi công mố MA 294
  I.1. Tính tải trọng tác dụng lên ván khuôn mố cầu 294
  I.2. Tính toán tôn lát 295
  I.3. Tính toán sườn tăng cường 295
  II. Thi công trụ T1 296
  II.1. Tính tải trọng tác dụng lên ván khuôn trụ cầu 296
  II.2. Tính toán tôn lát 297
  II.3. Tính toán sườn tăng cường 298
  II.4. Tính toán lớp bê tông bịt đáy 299
  II.5. Tính toán vách chống hố móng 299
  II.6. Tính toán ván khuôn tru 301
  II.7. Kiểm toán nẹp đứng 301
  II.8. Kiểm toán nẹp ngang 302
  II.9. Tính ván khuôn đỗ thân trụ 302
  III. Tính toán hệ nổi 303
  III.1. Xác định khả năng nổi của xàlan 303
  III.2. Độ nghiêng của phao theo trục thẳng đứng 304
  III.3. Tính độ chìm lớn nhất 305
  III.4. Tính hệ neo 305
  Trả lời · 03-06-2011 lúc 09:56
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,277 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)