Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TH114 - Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng, vận dụng vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  8
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. LỜI NÓI ĐẦU

  Trong lịch sử kinh tế thế giới, kinh tế thị trường như một tất yếu gắn liền với sự tồn tại của mọi quốc gia, là con đường dẫn tới giàu có, văn minh. Nhân loại đã được chứng kiến sự lớn mạnh chưa từng có của nền kinh tế thị trường.Nó đã tạo ra lượng vô cùng lớn hàng hoá, dịch vụ và góp phần phát triển xã hội. Điều đó cho thấy tính tất yếu khi chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Thực tế cho ta nhiều bài học kinh nghiệm quí báu, song với điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên riêng, sự vận dụng sáng tạo những cái chung của kinh tế thị trường vào nước ta là rất cần thiết. Trong quá trình vận dụng đó, triết học Mác-Lênin, đặc biệt là phạm trù triết học cái chung, cái riêng đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi hoạt động lý luận về kinh tế thị trường.
  Để góp thêm một tiếng nói đồng tình với đường lối phát triển kinh tế thị trường của Đảng tôi chọn đề tài : Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng, vận dụng vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam làm nội dung nghiên cứu của mình.
  Hoàn thành tiểu luận này, tôi muốn một lần nữa cũng cố thêm niềm tin, ý chí của mọi người vào con đường xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Trả lời · 07-10-2010 lúc 21:57
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 7,181 Mua 20 Bình luận 8

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  LỜI NÓI ĐẦU
  NỘI DUNG

  1. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG THEO QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT
  1.1. Khái niệm cái chung, cái riêng:
  1.2. Quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng:

  2. VẬN DỤNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁI CHUNG, CÁI RIÊNG VÀO XÂY DỰNG NỀN KINH KẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
  2.1. Khái niệm kinh tế thị trường
  2.2. Chuyển sang kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan
  2.3. Nền kinh tế thị trường nước ta là một bộ phận của nền kinh tế thị trường thế giới
  2.4. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc trưng của kinh tế thị trường Việt Nam
  2.4.1. Một số điều kiện mang tính lịch sử của nền kinh tế Việt Nam trước khi bước sang kinh tế thị trường.
  2.4.2. Những đặc điểm riêng phân biệt kinh tế thị trường nước ta với các nước khác
  a. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  b. Thành tựu của kinh tế thị trường ở Việt Nam

  3. MỘT SỐ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
  3.1. Thực trạng
  3.2. Giải pháp

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 07-10-2010 lúc 21:58 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  NỘI DUNG

  1. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG THEO QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT
  1.1. Khái niệm cái chung, cái riêng:

  Cái riêng: Cái riêng là một phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định trong thế giới khách quan.Ví dụ như ngôi nhà, cái bàn, hiện tượng ô nhiễm môi trường, quá trình nghiên cứu thị trường của một công ty .
  Sự tồn tại cá thể của cái riêng cho thấy nó chứa đựng trong bản thân những thuộc tính không lặp lại trong các cấu trúc sự vật khác. Tính chất này được diễn đạt bằng khái niệm cái đơn nhất. Cái đơn nhất là một phạm trù triết học dùng để chỉ những nét, những mặt, những thuộc tính chỉ tồn tại ở một kết cấu vật chất nhất định và không lặp lại ở kết cấu vật chất khác.Tính cách của một con người, vân tay, nền văn hoá của một dân tộc . là những cái đơn nhất. Như vậy cái đơn nhất không phải là một sự vât, một hiện tượng đơn lẻ mà nó tồn tại trong cái riêng. Nó chỉ là đặc trưng của cái riêng.
  Cái chung: Cái chung là một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ được lặp lại ở nhiều sự vật hiện tượng quá trình riêng lẻ khác nhau. Ví dụ cái chung của người Việt Nam là có một lòng nồng nàn yêu nước, cái chung của chủ nghĩa tư bản là bóc lột giá trị thặng dư của công nhân làm thuê, hay ngẫu nhiên mười bạn đạt học bổng của trường đều quê ở Thanh Hoá .Ta cần phân biệt cái chung bản chất và cái chung không bản chất.
  Cái chung bản chất là cái chung qui định sự tồn tại và phát triển của sự vật.Còn cái chung không bản chất là cái chung thường do sự ngẫu hợp mà có.Chẳng hạn cái chung bản chất với phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật Mác-xit là vật chất luôn vận động .Như vậy tính lặp lại là đặc trưng của cái chung.Tính chất này cho thấy những mặt, những mối liên hệ cơ bản chi phối nhiều quá trình vật chất khác nhau.Nó cho ta một cách nhìn sự vật trong mối liên hệ qua lai, gắn kết với nhau.
  1.2. Quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng:
  Phạm trù cái chung, cái riêng được bàn đến nhiều trong triết học phương tây thời trung cổ.phái duy thực đồng nhất thượng đế vối cái chung và nhấn mạnh rằng : Chỉ có cái chung mới tồn tại độc lập khách quan, là cội nguồn sản sinh ra cái riêng.Phát triển ý tưởng của Platôn về ý niệm, và của Arirstote về ''hình dạng thuần tuý'', các đại biểu nổi tiếng của trường phái này như G.Ơrigenơ và Thomas d Aquincho rằng chỉ có khái niệm phổ biến là tồn tại thực sự, có trước các sự vật riêng biệt. Chủ nghĩa duy danh lại cho rằng chỉ có những sự vật hiện tượng tồn tậi riêng biệt với những chất lượng riêng của chúng mới là có thực, còn các khái niệm chung (cái phổ biến) là sản phẩm của tư duy con người.
  Khắc phục nhựơc điểm của chủ nghĩa duy thực và duy danh, tách biệt cái riêng khỏi cái chung một cách trừu tượng và tuyệt đối, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng có một mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng. Chúng là hai mặt đối lập tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng và sự tồn tại đó là khách quan.
  Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ dẫn đến cái chung.Không có cái riêng nào tồn tại độc lập, tách biệt. Bất cứ cái riêng nào cũng liên hệ với cái riêng khác, cũng nằm trong mối liên hệ với cái chung tổng thể. Thực ra hai mối liên hệ này là một vì suy cho cùng cái chung nằm trong những cái riêng, được suy ra từ những cái riêng cùng loại.
  Ví dụ khi xem xét nguyên nhân biểu tình của công nhân ở một công ty
  có thể do các nguyên nhân trực tiếp như : đến kỳ trả lương nhưng không trả thời gian lao động quá dài mà tiền lương không thoả đáng .Đó là những cái riêng trong từng điều kiện. Song đằng sau tất cả những cái riêng đó là một cái chung bản chất đều do tư bản bóc lột giá trị thặng dư của công nhân.
  Hay đơn giản ta quan sát các hiện tượng : qủa táo rơi, viên phấn rơi từ trên cao xuống . Các hiện tượng này là những hiện tượng riêng lẻ, là cái riêng. Nhưng chúng đều có một mối liên hệ chung là chiụ tác động của lực hút của trái đất.
  Mối liên hệ này phải chăng do cái riêng vốn dĩ bao hàm cả cá chung nó chứa trong nó cái chung nên có mối liên hệ này.
  Ngược lại, cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại.Không có cái chung tồn tại độc lập ở đâu đó. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng. Bởi lẽ cái chung vốn dĩ chỉ là những mặt, những thuộc tính, những đặc điểm được lặp đi, lặp lại ở nhiều kết cấu sự vật khác nhau. Nó không phải là sự vật, hiện tượng hay quá trình. Ta chỉ biết được lực hút của trái đất qua những hiện tượng trong không gian thất định.
  Phép biện chứng của cái chung và cái riêng nói trên có thể thấy rõ trong vấn đề lợi ích kinh tế.
  Lợi ích kinh tế là một trong những động lực quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.Đó là sự biểu hiện một cách trực tiếp các quan hệ xã hội.
  Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, lợi ích kinh tế chỉ được biểu hiện qua lợi ích của từng thanh phần kinh tế, với những hình thức sở hữu khác nhau, đối lập nhau. Vì vậy phải làm thế nào để vừa bảo đảm lợi ích toàn dân, vừa không rơi vào triệt tiêu lợi ích chính đáng của từng công dân. Trong ''Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2000'', Đảng ta đã khẳng định :Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động và của cả cộng đồng dân tộc, động viên và tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức làm giàu cho mình và cho đất nước.Lợi ích của cá nhân, tập thể và của toàn xã hội gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp.
  Ngoài ra, bất cứ cái riêng cũng luôn luôn vận động, không có cái riêng nào là vĩnh viễn. Nó luôn biến đổi, chuyển hoá, phát triển thành những cái riêng khác. Sự chuyển hoá đó cứ thế diễn ra, kết quả của sự chuyển hoá này là các cái riêng đều có mối liên hệ với nhau. Cuối cùng giữa chúng có những cái chung nhất định. Như vậy, sự liên hệ giữa các cái riêng còn do chính qúa trình vận động, phát triển của nó, do khả năng tự chuyển hoá dể xích lại gần nhau hơn. Những cái riêng cùng loại tự tìm thấy nhau và giữa chúng hình thành nên một cái chung quy luật nào đó.
  Chẳng hạn, ở những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỉ XX, nền kinh tế thị trường nước ta còn rất sơ khai. Các quan hệ hàng hoá tiền tệ còn ở dạng manh nha, các phạm trù của kinh tế thị trường chưa rõ ràng, sự khác biệt giữa nền kinh tế thị trường nước ta và nền kinh tế thị trường một số nước phát triển khác rất sâu sắc. Nhưng mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, chúng ta đã từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường của ta phát triển hoà nhập với nền kinh tế thị trường thế giới.
  Trả lời · 07-10-2010 lúc 21:59 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  daocanh911 · 1 bài gởi
  làm sao để có bài này các anh?
  Trả lời · 16-10-2010 lúc 20:46 #4
 13. D
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  29771
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  dinhvq · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 16-01-2013 lúc 04:14 #5
 15. D
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  31
  Mã số thành viên
  789626
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. A
  anhnambctt94 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 18-05-2013 lúc 00:38 #6
 17. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  959118
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. N
  NG.HUYNHNHU · Thành Viên Mới · 37 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 19:33 #7
 19. N
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  37
  Tài liệu đã gửi
  29
  Tài liệu đã bán
  44
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  68785
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. Phùng Thanh Hoàng · Facebook User · 3 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 29-02-2016 lúc 15:27 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2016
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1454742
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. vuthihue1989 · Facebook User · 5 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 31-03-2016 lúc 19:47 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2016
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1468333
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

tiểu luận cái riêng cái chung cái đơn nhất

vi du ve cai don nhat chuyen hoa thanh cai chung

vận dụng quy luật biện chứng giữa cái riêng và cái chung của con người như thế nào

Lien he ban than khi hoc moi quan he bien chung giua cai chung va cai rieng

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)