Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TH089 - Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  22
 3. Chia sẻ
  31
 4. Thông tin
  82
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  LỜI MỞ ĐẦU

  Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam

  Phần 2: Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra đối với đội ngũ công nhân của nước ta hiện nay

  I. Thành tựu
  1. Cơ cấu thành phần
  2. Số lượng
  3. Về chất lượng
  II. Những hạn chế của đội ngũ công nhân hiện nay
  1. Về số lượng
  2. Về cơ cấu
  3. Về chất lượng
  3.1. Về văn hóa
  3.2. Về văn hóa lối sống: còn nhiều hạn chế

  3.3. Về thu nhập
  3.4. Về sức khoẻ của người lao động
  3.5. Nguyên nhân của những hạn chế trên
  III. Những vấn đề đặt ra với đội ngũ công nhân nước ta hiện nay

  Phần ba: Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 9,272 Mua 82 Bình luận 22

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  TRÍCH DẪN NỘI DUNG

  Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam

  Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lớp công nhân đầu tiên xuất hiện gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897) và thực sự trở thành giai cấp công nhân Việt nam từ thời kỳ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ hai (1924-1929). Cùng với quá trình phảt triển của cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành bộ phận của đội ngũ giai cấp công nhân quốc tế. Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có đặc điểm riêng:
  Thứ nhất: Sinh ra và lớn lên từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, có truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, dù còn non trẻ, nhỏ bé, song giai cấp công nhân đã sớm trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử, dân tộc thừa nhận và giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ sau các phong trào cứu nước theo lập trường Cần Vương, lập trường tư sản và tiểu tư sản thất bại.
  Thứ hai: Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, vừa mới lớn lên, đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị tự giác và thống nhất, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, đã sớm giác ngộ mục tiêu lý tưởng, chân lý của thời đại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân Viêt Nam luôn có tinh thần và bản chất cách mạng triệt để.
  Thứ ba: Giai cấp công nhân nước ta xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân phong kiến bóc lột, bần cùng hóa nên có mối quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. Qua thử thách của cách mạng, liên minh giai cấp đã trở thành động lực và là cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc.
  Thứ tư: Từ khi trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng đi đầu và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng và phát triển nền kinh tế công nghiệp và nền kinh tế tri thức hiện đại.
  Thứ năm: Quá trình “trí thức hoá” giai cấp công nhân diễn ra mạnh mẽ, từng bước hình thành giai cấp công nhân trí thức Việt Nam.
  Việc hình thành giai cấp công nhân trí thức không có nghĩa là sự bổ sung vào lực lượng giai cấp công nhân những công nhân có trình độ cao mà là giai cấp công nhân được nâng cao về trình độ và có sự thay đổi về tính chất lao động- lao động điều khiển những công nghệ tự động hoá của nền kinh tế tri thức.
  Đại hội X của Đảng đã đề ra nhiệm vụ tăng cường xây dựng giai cấp công nhân có giác ngộ và bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn và nghề nghiệp ngày càng cao trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:17 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hoangson206 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 29-12-2012 lúc 09:05 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  864398
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  ngannguyen2910 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 07-10-2013 lúc 11:02 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  1
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  601055
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hoanghuong781@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 20-07-2014 lúc 22:43 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1137380
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 16. T
  tuanklcd · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 09-04-2015 lúc 17:22 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1331647
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. C
  cuong31297 · Thành Viên KiloBooks · 24 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 17-05-2016 lúc 22:58 #7
 19. C
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  24
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  1426395
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. phuong2511ph · Facebook User · 11 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 21-05-2016 lúc 10:23 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  1429351
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. Từ Bắc · Facebook User · 8 bài gởi
  Iem là người thứ 68 mua tài liệu đó, chúc bạn mua may bán đắc nha
  Trả lời · 24-05-2016 lúc 21:08 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2015
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  1408664
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. C
  conchuot96 · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 27-05-2016 lúc 22:27 #10
 25. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2016
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  1468317
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  thực trạng của giai cấp công nhân hiện nay

  thuc trang giai cap cong nhan viet nam hien nay

  http:www.kilobooks.comth089-thuc-trang-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-hien-nay-5891

  thực trạng công nhân việt nam hiện nay

  neu thuc trang cua giai cap cong nhan hien nay

  neu thuc trang cua giai cap cong nhan viet nam

  thực trạng giai cấp công nhân hiện nay

  thực trạng của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

  thực trạng công nhân hiện nay

  phan tich thuc trang giai cap cong nhan hien nay

  phan tich thuc trang giai cap cong nhan viet nam hien nay

  http:www.kilobooks.comthreads5891-th089-thuc-trang-cua-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-hien-nay.html

  Thuc trang giai cap cong nhan hien nay

  thực trạng giai cấp công nhân việt nam hiện nay

  phan tich thuc trang cua cong nhan hien nay phân tich thuc trang cua giai câp cong nhan viet nam trong giai doan hien nay thuc trang cua giai cap cong nhan viet nam phan tich thuc trang cua giai cap cong nhan thực trang giai cấp công nhân việt nam hiện nay thực trạng của gccn vn hiện nay Thwcj trạng bản chất gai cấp công nhân của nước ta hiện nay thực trạng của giai cấp công nhân việt nam Thuc trang cua GCCN VN hien nay thực trạng của giai cấp công nhân việt nam lien he voi thuc trang cua giai cap cong nhan o viet nam hien nay

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)