Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 123 trang gồm 3 chương, 9 tiết.

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) bằng pháp luật không có nghĩa là tuyệt đối hóa quyền lực, bóp nghẹt tính chủ động, sáng tạo, mà là đổi mới, làm cho hợp lý hơn, từ đó tăng hơn sức mạnh, hiệu lực quản lý của bộ máy, nhân sự, hiệu quả quản lý cao hơn, đúng định hướng và mục tiêu quản lý đã trù định trước.
  Tăng cường QLNN bằng pháp luật trên lĩnh vực hải quan không nằm ngoài ý nghĩa trên, song trên thực tế vẫn còn tồn tại không ít vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.
  Hiện nay, vấn đề tăng cường QLNN lĩnh vực hải quan là vấn đề hết sức cấp bách, đặc biệt cần phải được quan tâm, coi trọng, đó là vì:
  - Hiện nay, Đảng ta chủ trương chính sách "độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế"; chủ động hội nhập để phát triển kinh tế, nhưng phải bảo vệ được lợi ích dân tộc, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ và phát triển, giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam, giao lưu, hội nhập với các nền văn hoá thế giới.
  - Đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội trên toàn cầu, ở từng khu vực "từng ngày, từng giờ" thay đổi phức tạp, đòi hỏi các quốc gia phải có sự hợp tác, thống nhất tiêu chuẩn pháp lý về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; phòng, chống các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, "rửa tiền", buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ; giảm thiểu các biện pháp kiểm soát bằng phi quan thuế, tiến tới thống nhất biểu thuế quan chung.
  - Xuyên suốt hơn 15 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định: "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân Mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật" [20, tr. 131-132]; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước thông qua các biện pháp:
  Tăng cường vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu gây phiền hà. Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để phát triển, ; kiểm tra, kiểm soát, thanh tra mọi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại [20, tr. 101-102].
  - Cải cách nền hành chính nhà nước là xu thế chung của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, trong đó đòi hỏi phải cải cách, đổi mới cả thể chế, bộ máy, các biện pháp đảm bảo thực hiện. Xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, đơn giản, giảm thiểu phiền hà, tiêu cực, tham nhũng; một nền "hành chính công" phải lấy mục tiêu, mục đích "phục vụ" là chủ yếu.
  - Hơn 15 năm qua, hệ thống pháp luật lĩnh vực hải quan mặc dù đã được phát triển, củng cố, đổi mới; nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành, bổ sung, sửa đổi. Song, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn không ít hạn chế, tồn tại, như: hệ thống pháp luật đồ sộ, tính ổn định kém, bất cập, nhiều quy định chưa rõ ràng, ban hành chậm trễ; thiếu tính đồng bộ giữa pháp luật thủ tục và luật nội dung; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và rà soát, hệ thống hóa pháp luật chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức, còn mang nặng tính tạm thời, đối phó tình thế là chủ yếu Việc tổ chức thực hiện và đảm bảo thực hiện pháp luật bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít khiếm khuyết, yếu kém, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu, mục đích, hiệu quả quản lý đặt ra.
  Xuất phát từ những lý do trên đây, việc nghiên cứu đề tài: "Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam hiện nay" là rất cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Ở Việt Nam trước đó, đã có một số công trình có đề cập đến QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan, như: "Hải quan trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của Nguyễn Đức Kiên, Tạp chí Lý luận chính trị, số 7-2002; "Đặc thù của công tác hải quan ở nước ta hiện nay" của ThS. Chu Văn Nhân, Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2002; "Một số vấn đề về văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động quản lý nhà nước về hải quan" của Nguyễn Hữu Xuân, Tạp chí Nghiên cứu Hải quan, số 3-2002 Tuy nhiên, do mục đích nghiên cứu, những công trình này chỉ đề cập đến QLNN bằng pháp luật ở một góc độ, khía cạnh nhất định, chưa có tính khái quát, bao trùm.
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Trong phạm vi một luận văn thạc sĩ luật và với khả năng cho phép, tác giả cố gắng nghiên cứu tổng quát hoạt động QLNN lĩnh vực hải quan từ khi đổi mới, hội nhập kinh tế đến nay (1986-2003); tập trung nghiên cứu các nội dung cơ bản của QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan trên các mặt về hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo đảm thực hiện pháp luật.
  4. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
  - Về mục đích, luận văn có mục đích làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của yêu cầu khách quan phải tăng cường QLNN bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu tăng cường QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan hiện nay.
  - Về nhiệm vụ, luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau:
  + Phân tích cơ sở lý luận về QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan, như: phân tích một số khái niệm liên quan, đặc điểm và nội dung QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan.
  + Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng của QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan từ 1986 đến nay, rút ra các thành tựu, tồn tại và nguyên nhân hạn chế.

  + Luận chứng yêu cầu khách quan tiếp tục tăng cường QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan.
  + Đề xuất, luận chứng quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan giai đoạn hiện nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; các quan điểm có tính lý luận của Đảng trong các đường lối, chủ trương đổi mới, thực hiện "đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế", xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của triết học Mác -Lênin, như: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phương pháp phân tích và tổng hợp, lịch sử cụ thể và một số phương pháp của các bộ môn khoa học khác, như: phương pháp luật học so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp hệ thống, phương pháp của xã hội học .
  6. Đóng góp mới của luận văn
  - Là luận văn lần đầu nghiên cứu có hệ thống những khái niệm liên quan đến vấn đề QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan; phân tích đặc điểm, nội dung của QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan.
  - Phân đích, đánh giá, tổng kết thực trạng QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan từ năm 1986 đến nay.
  - Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường QLNN bằng pháp luật lĩnh vực hải quan giai đoạn hiện nay.
  Trả lời · 06-03-2011 lúc 11:00
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,601 Mua 0 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. B
  bichdiepqt32b · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  bạn ơi, bài này viết năm bao nhiu?
  Trả lời · 14-03-2011 lúc 14:19 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã gửi
  8
  Tài liệu đã bán
  189
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  7525
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)