Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đội ngũ sĩ quan cấp chiến dịch Quân đội nhân dân Lào hiện nay

  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. 1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bản chất giai cấp công nhân (GCCN) là yếu tố cơ bản bảo đảm cho Quân đội nhân dân Lào
  thực sự là quân đội cách mạng, “trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu
  hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,
  khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Truyền thống đó được xây dựng và
  ngày càng được phát huy chính là nhờ Quân đội nhân dân Lào, đội ngũ sĩ quan nói chung, đội ngũ
  sĩ quan cấp chiến dịch (SQCCD) nói riêng luôn giữ vững, tăng cường bản chất GCCN.
  Tăng cường bản chất GCCN là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý
  tưởng chiến đấu của quân đội nói chung và đội ngũ SQCCD nói riêng, góp phần xây dựng quân đội
  cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc
  Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước Lào phồn vinh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
  Đội ngũ SQCCD có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng quân đội về mọi mặt. Họ là
  người trực tiếp lãnh đạo tổ chức huấn luyện, giáo dục bộ đội quản lý vũ khí, phương tiện kỹ
  thuật ở các đơn vị cấp trung đoàn và sư đoàn chủ lực trong sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
  Trong tương lai một bộ phận sĩ quan cấp này sẽ phát triển thành những sĩ quan cấp chiến lược
  của Quân đội nhân dân Lào. Do đó tăng cường bản chất GCCN cho họ càng có ý nghĩa chiến
  lược, lâu dài.
  Thực tế, trong thời gian qua đại đa số SQCCD đã trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng,
  hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Song cũng vẫn còn một bộ phận phai nhạt mục tiêu lý tưởng
  chiến đấu, còn tính toán thiệt hơn, hoàn thành nhiệm vụ không cao. Vì vậy, việc tăng cường bản
  chất GCCN của đội ngũ SQCCD Quân đội nhân dân Lào sẽ trực tiếp góp phần khắc phục kịp thời
  những mặt hạn chế, yếu kém đó.
  Mặt khác, hiện nay trước sự tác động của tình hình chính trị- xã hội trên thế giới và trong nước;
  kẻ thù đang thực hiện những âm mưu, thủ đoạn hòng “phi chính trị hoá” quân đội, nên việc tăng
  cường bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD lại càng quan trọng và cấp bách.
  Từ những vấn đề trên đặt ra yêu cầu khách quan và cấp thiết phải tăng cường bản chất GCCN của đội
  ngũ SQCCD. Chính những lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Tăng cường bản chất GCCN của đội ngũ
  SQCCD Quân đội nhân dân Lào hiện nay” làm Luận án tiến sĩ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã
  hội khoa học.
  2. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
  * Mục đích: nghiên cứu và cung cấp những luận chứng khoa học cho việc tăng cường bản chất
  GCCN của đội ngũ SQCCD, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào cách mạng, chính quy, tinh
  nhuệ, từng bước hiện đại.
  * Nhiệm vụ:
  - Làm rõ bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD Quân đội nhân dân Lào và biểu hiện của nó, và
  những vấn đề có tính quy luật trong tăng cường bản chất GCCN.
  - Đánh giá đúng thực trạng bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD Quân đội nhân dân Lào hiện
  nay và nguyên nhân của thực trạng đó.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản tăng cường bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD
  Quân đội nhân dân Lào, hiện nay.
  * Đối tượng nghiên cứu:
  Bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD Quân đội nhân dân Lào hiện nay, phạm vi nghiên cứu chủ
  yếu SQCCD ở một số sư đoàn chủ lực Quân đội nhân dân Lào từ 2000 đến nay.
  * Phương pháp nghiên cứu:
  Luận án vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch
  sử; phương pháp cụ thể: phương pháp lôgích - lịch sử, phân tích - tổng hợp, điều tra xã hội học,

  phương pháp chuyên gia
  2
  3. Những đóng góp mới về mặt khoa học
  - Làm rõ biểu hiện bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD Quân đội nhân dân Lào.
  - Bước đầu khái quát một số vấn đề có tính quy luật tăng cường bản chất GCCN của đội ngũ
  SQCCD.
  - Đề xuất phương hướng, giải pháp cơ bản tăng cường bản chất GCCN của đội ngũ SQCCD
  Quân đội nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.
  4. ý nghĩa lý luận và thực tiễn
  - Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tăng cường bản chất GCCN của đội ngũ
  SQCCD Quân đội nhân dân Lào hiện nay.
  - Kết quả của luận án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn tăng cường bản
  chất GCCN cho đội ngũ sĩ quan nói chung và đội ngũ SQCCD Quân đội nhân dân Lào nói riêng.
  - Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục
  chính trị, tư tưởng trong Quân đội nhân dân Lào hiện nay.
  5. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm: Mở đầu, 3 chương (7 tiết), kết luận, danh mục công trình của tác giả đã được công
  bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
  Trả lời · 08-01-2011 lúc 19:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 3,291 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,789
  Tài liệu đã gửi
  1752
  Tài liệu đã bán
  8298
  Tài liệu đã mua
  34
  Mã số thành viên
  79446
  Tài khoản thưởng
  40 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)