Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tài liệu thi công chức ngành Thuế năm 2012 (Môn nghiệp vụ hành chính; Chuyên ngành thuế; Tin học; Ngoại ngữ)

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  7
 3. Chia sẻ
  11
 4. Thông tin
  195
 5. Công cụ
 6. PHẦN 1. CHUYÊN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ THUẾ GỒM: Lý luận chung về thuế; các loại thuế hiện hành; Quản lý nhà nước về thuế,,,,)


  Tài liệu này vừa đề cập đến kiến thức chung, vừa đề cập đến kiến thức chuyên môn của từng kỹ năng quản lý thuế; nội dung tuy tập trung vào vấn đề thủ tục hành chính thuế, nhưng lại gắn chặt với các qui định về chính sách thuế. Tài liệu sẽ giúp cho các công chức mới vào ngành nắm được những nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong giải quyết công việc, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng quản lý thuế theo hướng chuyên sâu chuyên nghiệp.

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ
  1.1. Quan niệm chung về chính sách thuế và quản lý thuế.
  1.2. Quá trình ra đời Luật quản lý thuế.
  1.3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Quản lý thuế.
  1.4. Nội dung quản lý thuế.
  1.5. Nguyên tắc quản lý thuế.
  1.6. Các văn bản pháp luật về quản lý thuế.
  CHƯƠNG 2: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ
  2.1. Đăng ký thuế.
  2.1.1. Một số khái niệm sử dụng trong Đăng ký thuế.
  2.1.2. Đối tượng đăng ký thuế.
  2.1.3. Thời hạn, hồ sơ đăng ký thuế.
  2.1.4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế.
  2.1.5. Chứng nhận đăng ký thuế.
  2.1.6. Sử dụng mã số thuế.
  2.1.7. Thay đổi thông tin đăng ký thuế.
  2.1.8. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  2.2. Khai thuế, tính thuế.
  2.2.1. Khái niệm
  2.2.2. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế.
  2.2.3. Hồ sơ khai thuế.
  2.2.4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
  2.2.5. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
  2.2.6. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
  2.3. Ấn định thuế.
  2.3.1. Khái niệm
  2.3.2. Nguyên tắc ấn định thuế.
  2.3.3. Trường hợp ấn định thuế.
  2.3.4. Căn cứ ấn định thuế.
  2.3.5. Trách nhiệm của cơ quan thuế và người nộp thuế trong việc ấn định thuế
  2.4. Nộp thuế.
  2.4.1. Thời hạn nộp thuế.
  2.4.2. Thủ tục nộp thuế.
  2.4.3. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt
  2.4.4. Xử lý số tiền thuế nộp thừa.
  2.4.5. Gia hạn nộp thuế.
  2.4.6. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện.
  2.5. Miễn thuế, giảm thuế.
  2.5.1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế
  2.5.2. Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.
  2.5.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế:
  2.6. Hoàn thuế.
  2.6.1. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế.
  2.6.2. Hồ sơ hoàn thuế.
  2.6.3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
  2.7. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  2.7.1. Trường hợp xuất cảnh.
  2.7.2. Trường hợp giải thể, phá sản.
  2.7.3. Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.
  2.7.4. Kế thừa nghĩa vụ thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi nhân sự hoặc người mất tích theo quy định của pháp luật dân sự.
  2.7.5. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
  2.8. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
  2.8.1. Các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt:
  2.8.2. Hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt:
  2.8.3. Giải quyết hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt:
  CHƯƠNG 3: CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ
  3.1. Uỷ nhiệm thu thuế.
  3.1.1. Khái niệm
  3.1.2 Phạm vi và Hợp đồng uỷ nhiệm thu:
  3.1.3. Trách nhiệm của bên được uỷ nhiệm thu.
  3.1.4. Trách nhiệm của cơ quan thuế.
  3.2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
  3.2.1. Khái niệm
  3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của Đại lý thuế.
  3.2.3. Điều kiện hành nghề của Đại lý thuế.
  CHƯƠNG 4: GIÁM SÁT SỰ TUÂN THỦ
  4.1 Quản lý thông tin về người nộp thuế.
  4.1.1 Khái niệm Hệ thống thông tin về người nộp thuế.
  4.1.2. Tầm quan trọng của Hệ thống thông tin về người nộp thuế.
  4.1.3. Nguồn thu thập thông tin.
  4.1.4. Bảo mật thông tin, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc cung cấp và công khai thông tin.
  4.1.5. Trách nhiệm của NNT trong việc cung cấp thông tin.
  4.1.6. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin
  4.1.7. Hình thức thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý thuế.
  4.1.8. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý Hệ thống thông tin về NNT.
  4.2. Thanh tra, kiểm tra thuế.
  4.2.1. Một số nội dung chung về thanh tra, kiểm tra thuế.
  4.2.2. Kiểm tra thuế.
  4.2.3. Thanh tra thuế.
  CHƯƠNG 5: CHẾ TÀI XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THUẾ
  5.1. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
  5.1.1. Quy định chung.
  5.1.2. Xử lý vi phạm đối với người nộp thuế.
  5.1.3. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế
  5.1.4. Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan có hành vi vi phạm
  5.1.5. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
  5.1.6. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
  5.1.7. Thi hành quyết định xử phạt
  5.1.8. Quyết định buộc khắc phục hậu quả.
  5.1.9. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, quyết định khắc phục hậu quả để thi hành.
  5.2. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
  5.2.1 Những quy định chung.
  5.2.2 Đối tượng và trình tự áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
  5.3. Giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế.
  5.3.1. Khiếu nại và tố cáo về thuế.
  5.3.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thuế các cấp.
  5.3.3. Thời hạn, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  5.3.4. Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo.
  5.3.5. Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.
  5.3.6. Khởi kiện.  PHẦN 2: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

  + 300 câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành thuế mới (có đáp án)
  + Bộ câu hỏi ôn tập công chức thuế
  + Đề thi thuế năm 2010, 2011
  + Tài liệu quản lý thuế
  + Tài liệu thi công chức về quản lý nhà nước
  + Tài liệu thuế tiêu thụ đặc biệt
  + Tài liệu thuế GTGT+ Tài liệu thuế thu nhập doanh nghiệp+ Câu hỏi + trả lời các câu hỏi ôn tập
  + Lý luận cơ bản về thuế

  + NĐ68-2006-CP hướng dẫn thi hành luật tiết kiệm
  + Ôn tập thi công chức ngành Thuế
  + Quản lý nhà nước về kinh tế
  + Quản lý tài chính công, dịch vụ công và công sản.


  TỔNG HỢP, BIÊN SOẠN CHUYÊN ĐỀ KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  + CHUYÊN ĐỀ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
  + CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC+ CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QPPL VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC
  + CHUYÊN ĐỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

  HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH PHỤC VỤ THI CÔNG CHỨC

  1.
  Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.
  2. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002);
  3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  4. Luật của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 31/2004/QD11 ngày 03/12/2004 về việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND
  5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ_CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bàyvăn bản.
  6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
  7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  8. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đối tượng dự thi công chức vào các Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành);
  9. Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với đối tượng dự thi công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận huyện);
  10. Chức năng, nhiệm vu của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ban chuyên môn
  11. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức hành chính theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 21/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Đăng tải phần nội dung tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên.
  12. Và nhiều văn bản liên quan khác

  PHẦN 3: ÔN TẬP NGOẠI NGỮ
  gồm: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các đề thi mẫu qua các năm,,,,,đặc biệt 4500 CÂU TRẮC NGHIỆM/ĐÁP ÁN TIẾNG ANH
  + Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
  + Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
  + 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
  + Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án  PHẦN 4: ÔN TẬP TIN HỌC
  Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm tin học Văn phòng, các dạng bài thi mẫu,,,,đặc biệt 250 câu trắc nghiệm + đáp án môn tin học theo nội dung thi công chức mới nhất
  + 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
  + Một số Đề thi môn Tin học tham khảo
  + Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
  + Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án


  Trả lời · 24-04-2012 lúc 19:45
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 24,912 Mua 195 Bình luận 7

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  tranthanhhgi@1970 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 01-04-2013 lúc 15:51 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  948591
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  thanh_truc082 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 28-04-2013 lúc 19:43 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  977852
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thanhbuoi273 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 09-07-2013 lúc 06:32 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1027987
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  thu_thuy · 1 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 24-08-2013 lúc 14:06 #5
 15. T
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  197057
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. M
  mrmai · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 21-09-2013 lúc 17:17 #6
 17. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1050654
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. S
  sunshine0611 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 22-09-2013 lúc 19:44 #7
 19. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1065135
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  tranthinga1 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 30-09-2013 lúc 12:21 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1069517
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tài liệu thi công chức thuế năm 2012

tai lieu on thi cong chuc thue 2012

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)