Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung , kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013

  B
  bibo91 bibo91 is offline (3,024 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  10
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN
  CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013
  TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG, KỲ THI TUYỂN
  CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013
  Phần I: Tổng quan hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, nguyên
  tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam.
  I. Tổng quan hệ thống chính trị
  Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là liên minh các thiết chế chính trị - xã hội
  được thành lập, hoạt động trong mối liên hệ chặt chẽ mà vai trò lãnh đạo thuộc về
  Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm thực hiện triệt để quyền
  lực nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
  Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay:
  Hệ thống chính trị ở Việt Nam được hình thành trongtiến trình cách mạng và
  ra đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sau khi lậtđổ nền thống trị của thực
  dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Nhà nước đầu tiên ở
  khu vực Đông Nam Á. Đó là hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ nhân dân.
  Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân chuyển sang làmnhiệm vụ tính chất xã hội
  chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1954 và trong phạm vi cả nước vào năm 1975.
  Hệ thống chính trị Việt Nam gồm các cấu thành thực hiện quyền lực chính trị:
  Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các tổ
  chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân.
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam
  Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng được ghi nhận trong Điều 4 Hiến pháp 1992
  đã được sửa đổi bổ sung năm 2001: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của
  giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công
  nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủnghĩa Mác – Lê nin và tư
  tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội;
  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuân khổ Hiếnpháp và pháp luật”.
  Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là bộ phận hợp thành củahệ thống chính trị,
  vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống
  chính trị là điều kiện cần thiết và tất yếu để đảm bảo cho hệ thống chính trị giữ
  được bản chất gia cấp công nhân, quyền lực thuộc vềnhân dân. Điều đó thực tiễn
  Việt Nam đã chứng minh, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh
  đạo nhân dân Việt Nam giành nhiều thắng lợi: Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành
  công, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; khángchiến chống Pháp thắng lợi
  bằng chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; kháng chiếnchống Mỹ kết thúc bằng đại
  thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới với bao thế lực thù
  địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ
  chính quyền, sử dụng các chiêu bài “ Dân chủ”; “Nhân quyền”; “Dân tộc” chĩa mũi
  2
  nhọn vào nước ta nhưng Đảng ta vẫn lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng đất
  nước trong thời kỳ đổi mới. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc giữ
  vững, chính trị xã hội ổn định. Vị thế nước ta trêntrường quốc tế không ngừng
  nâng cao, tạo ra thế và lực cho đất nước, xây dựng một xã hội dân giàu, nước
  mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.
  Bài học kinh nghiệm của cải tổ, cải cách ở Liên xô và các nước Đông Âu cho
  thấy khi Đảng Cộng sản không giữ được vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị, sẽ
  dẫn đến hậu quả làm rối loạn hệ thống chính trị và xã hội, quyền lực chính trị sẽ
  không còn trong tay nhân dân và chế độ xã hội thay đổi.
  2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam trong hệ thống chính trị
  Nhà nước là tổ chức quyền lực thể hiện và thực hiệný chí quyền lực của nhân
  dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhândân quản lý toàn bộ hoạt động
  của đời sống xã hội. Mặt khác, Nhà nước chịu sự lãnh đạo chính trị của giai cấp
  công nhân, thực hiện đường lối chính trị của giai cấp công nhân, thông qua đội tiên
  phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức trung tâm thực hiện quyền lực
  chính trị, là trụ cột của hệ thống chính trị, là bộmáy tổ chức quản lý kinh tế, văn
  hóa, xã hội, thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại.
  Quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật, Nhà nước phải có đủ quyền lực, đủ
  năng lực định ra pháp luật và năng lực để tổ chức và quản lý các mặt của đời sống
  xã hội bằng pháp luật, thực hiện quyền lực nhân dân, phải luôn luôn chăm lo kiện
  toàn các cơ quan Nhà nước, với cơ cấu gọn nhẹ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,
  với một đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực
  chuyên môn giỏi; thường xuyên giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức sống và làm
  việc theo Hiến pháp và pháp luật; có cơ chế và biệnpháp ngăn ngừa tệ nạn quan
  liêu, tham nhũng, lộng quyền vô trách nhiệm . của đội ngũ cán bộ, công chức
  nghiêm trị những hành động gây rối, thù địch, phát huy vai trò làm chủ của nhân
  dân, tổ chức xã hội, xây dựng và tham gia quản lý nhà nước.
  Nhấn mạnh vai trò của Nhà nướ
  Trả lời · 18-04-2013 lúc 18:20
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  B
  bibo91 bibo91 is offline (3,024 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,759 Mua 6 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  B
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3,133
  Tài liệu đã gửi
  3024
  Tài liệu đã bán
  2795
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  935064
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. G
  giangduyen03101991 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 23-06-2013 lúc 10:33 #2
 9. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1021627
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  minhthuy.300687 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 01-07-2013 lúc 09:04 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1025159
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nguyethlu · Thành Viên Mới · 26 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 10-09-2013 lúc 07:42 #4
 13. N
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  26
  Tài liệu đã gửi
  17
  Tài liệu đã bán
  343
  Tài liệu đã mua
  49
  Mã số thành viên
  180762
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Q
  Quocvinhsnv · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 23-03-2014 lúc 22:24 #5
 15. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1152699
  Tài khoản thưởng
  450 đ
 16. gadethuong1209 · Facebook User · Huế, Vietnam · 3 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 02-12-2014 lúc 20:01 #6
 17. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1277893
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tai lieu mon kien thuc chung

cau hoi thi cong chuc mon kien thuc chung

đề cương ôn thi công chức năm 2013 thai binh

de thi mon kien thuc chung cong chuc cap xa tinh thai binh 2013

Danh muc tai lieu on thi cong chuc tinh thai binh nam 2013 mon kien thuc chung

de thi cong chuc tinh thai binh nam 2013 mon kien thuc chung

cau hoi on thi mon kien thuc chung tinh thai binh nam 2013

tai lieu thi cong chuc thai binh

tài liệu ôn thi công chức thái bình

on tap mon kien thuc chung

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)