Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Sơ cấp lý luận chính trị

  vipthumen88 thumen88 is offline (78 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  11
 3. Chia sẻ
  60
 4. Thông tin
  14
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Bài 1
  KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (5 tiết)
  I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  2. Bối cảnh trong nước
  II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
  1. Hội nghị thành lập Đảng
  2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị dầu tiên của Đảng
  III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  1. Đại hội đại biểu lần thứ nhất (28 đến 31-3-1935)
  2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (11 đến 19-02-1951)
  3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba (05 đến 10-9-1960)
  4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư (14 đến 20-12-1976)
  5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (27 đến 31-3-1982)
  6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (15 đến 18-12-1986)
  7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy ( 24 đến 27-6-1991)
  8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám (28-6 đến 01-7-1996)
  9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín (19 đến 22-4-2001)
  10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười (18 đến 25-4-2006)
  Bài 2
  ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN (5 tiết)
  I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939
  1. Trong những năm 1930 -1935
  2. Trong những năm 1936 -1939
  II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945
  1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
  2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
  Bài 3
  ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC (5 tiết)
  I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
  1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
  2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
  3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
  II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỰC HIỆN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)
  1. Đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1954-1964
  2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1965 - 1975
  3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
  Bài 4
  ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA (5 tiết)
  I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
  1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
  2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá
  2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hóa
  3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
  4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  Bài 5
  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHU NGHĨA (5 tiết)
  I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
  2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
  II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
  1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
  2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  Bài 6
  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN (5 tiết)


  I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC ĐỔI MỚI
  1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
  2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  II. ĐƯỜNG LỐI PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  1. Quá trình hình thành đường lối phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị
  2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
  3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  Bài 7
  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI (5 tiết)
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA
  1. Thời kỳ trước đổi mới
  2. Trong thời kỳ đổi mới
  II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
  1. Thời kỳ trước đổi mới
  2. Trong thời kỳ đổi mới
  Bài 8
  ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (5 tiết)
  I. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH
  1. Tình hình quốc tế, trong nước và những tác động tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh
  2. Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  II. ĐƯỜNG LỐI MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  1. Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới
  2. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
  Trả lời · 12-02-2011 lúc 09:36
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  vipthumen88 thumen88 is offline (78 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 13,982 Mua 14 Bình luận 11

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  95
  Tài liệu đã gửi
  78
  Tài liệu đã bán
  371
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  40569
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. A
  akitavn · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 14-08-2013 lúc 10:21 #2
 9. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1043098
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nguyenvanlocly201191 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 27-10-2013 lúc 17:51 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1085871
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tranhuuhung1977 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 17-11-2013 lúc 21:06 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1097163
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Trương Quân Bảo · Facebook User · 1 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 27-04-2014 lúc 00:08 #5
 15. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1167939
  Tài khoản thưởng
  300 đ
 16. S
  Sen Mnlx · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 12-10-2014 lúc 11:29 #6
 17. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1235857
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. pvanlung · Facebook User · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 09-12-2014 lúc 17:05 #7
 19. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1282378
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. lycafe00 · Facebook User · Angiang, An Giang, Vietnam, Vietnam · 2 bài gởi
  Bạn thumen88 này nhiều tài liệu hay ghê!
  Trả lời · 18-04-2015 lúc 10:49 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2015
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1336878
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 22. Kororo Chan · Facebook User · 1 bài gởi
  Tìm hoài mới thấy, cảm ơn thumen88 nhé!
  Trả lời · 11-09-2015 lúc 17:22 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1391666
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. Reznov Nguyen · Facebook User · 1 bài gởi
  Bạn thumen88 này nhiều tài liệu hay ghê!
  Trả lời · 18-09-2015 lúc 21:58 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1394185
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  tài liệu sơ cấp lý luận chính trị

  bài giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

  chương trình sơ cấp lý luận chính trị

  tai lieu so cap chinh tri

  de thi so cap chinh tri

  tai lieu so cap ly luan chinh tri

  bai kiem tra lop so cap ly luan chinh tri

  giáo trình sơ cấp lý luận chính trị

  bài giảng sơ cấp lý luận chính trị

  de cuong lop so cap chinh tri

  câu hỏi ôn tập sơ cấp lý luận chính trị

  bài kiểm tra lớp sơ cấp chính trị

  tài liệu ôn thi sơ cấp chính trị

  bài kiểm tra sơ cấp chính trị

  bai thi so cap chinh tri

  bài ki đề thi sơ cấp chính trị tai lieu sơ cấp lý luận chính trị tài liệu sơ cấp lý luận chính trị năm 2013 giáo án chương trình sơ cấp lý luận chính trị giao trinh so cap ly luan chinh tri giao trinh lop so cap chinh tri bài giảng điện tử lớp sơ cấp chính trị giáo trình sơ cấp lí luận chính trị tài liệu lớp sơ cấp lý luận chính trị

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  Bài 8 chương trình sơ cấp lý luận bài giảng sơ cấp lý luận chính trị báo cáo cau hoi va tra loi on thi so cap chinh tri cấp chính chuyên đề chương trình sơ cấp lý luận chính trị de cuong lop so cap chinh tri giao an so cap ly luan chinh tri giao trinh lop so cap ly luan chinh tri giao trinh so cap chinh tri2013 giao trinh so cap ly luan chinh tri kinh tế chính trị luận án luận văn sach so cap ly luan chinh tri sơ cấpchính trị 2013: tài liệu tai lieu hoc so cap ly luan chinh tri tai lieu so cap chinh tri tai lieu so cap chinh tri moi nhat tai lieu so cap li luan chinh tri tai lieu so cap ly luan tai lieu so cap ly luan chinh tri tai lieu thi so cap chinh tri tài liệu học sơ cấp chính trị tài liệu sơ cấp chính trị tài liệu sơ cấp lý luận chính trị tài liệu sơ cấp lý luận chính trị 2013 tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận trị đề án đồ án de thi so cap chinh tri giáo trình sơ cấp lý luận chính trị bai thi so cap chinh tri bài kiểm tra sơ cấp chính trị giao trinh so cap chinh tri tài liệu ôn thi sơ cấp chính trị tài liệu lý luận chính trị sơ cấp đề cương sơ cấp lý luận chính trị Giáo án chương trình sơ cấp lý luận bai giang so cap ly luan chinh tri chuong trinh so cap ly luan chinh tri ôn tập sơ cấp lý luận chính trị bài kiểm tra lớp sơ cấp chính trị de thi so cap chinh tri moi tai lieu hoc tap so cap ly luan chinh tri de cuong on tap lop so cap chinh tri so cap giáo án lớp sơ cấp lý luận chính tri tai lieu sơ cấp lý luận chính trị đáp án thi sơ cấp lý luận chính trị bai kiem tra lop so cap chinh tri de cuong so cap chinh tri giáo án sơ cấp lý luận chính trị de cuong bai giang so cap ly luan chinh tri bai giang so cap chinh tri tai lieu 18 bai ly luan chinh tri so cap xem tài liệu sơ cấp lý luận chính trị bài 15 sơ cấp lý luận chính trị bai 1 lop so cap chinh tri bai giang lop so cap ly luan cjinh tri đề thi sơ cấp chính trị bài 6 lớp sơ cấp lý luận chính trị câu hỏi thi sơ cấp chính trị cau hoi lop so cap ly luan chinh tri những câu hỏi về lớp sơ cấp lý luận de thi so cap chinh tri nam 2013 lam de cuong so cap chinh tri bài giảng lop so cap ly luan chinh tri sơ cấp lý luận chính trị câu hỏi trong sơ cấp chính tri tai lieu hoc so cap chinh tri nhung bai giang hoc lop so cap ly luan chinh tri giao trinh so cap li luan chinh tri bài 10 lớp sơ cấp LLCT chuong trinh so cap li luan chinh tri các bài học sơ cấp lý luận chính trị bai giang lop sơ cap chinh tri bài làm lớp sơ cấp lý luận chính trị Bài 18-sơ cấp LLCT giao an bai sau lop so cap luan chinh tri đề kiểm tra sơ cấp lý luận chính trị tiểu luận lớp sơ cấp chính trị sách sơ cấp lý luận chính trị giáo trình sơ cấp lí luận chính trị bài giảng sơ cấp lí luận chính trị bài làm của lớp sơ cấp chính trị LOP SO CAP LI LUAN CHINH TRI câu hỏi dành cho lớp sơ cấp chính trị bài giảng sơ cấp llct chuong trinh so cap llxt câu hỏi ôn tập lớp sơ cấp chính trị bài ki bai kiem tra lop so cap ly luan chinh tri câu hỏi ôn tập sơ cấp chính trị lớp sơ cấp li luận chính trị bai giang 13 lop so cap chinh tri câu hỏi lớp sơ cấp lý luận chính trị giao an lop so cap li luan chinh tri viet bai gian lop so cap li luan chinh tri bai kiem tra so cap chinh tri 2015 cau hoi on tap thi chuong trinh so cap chinh tri cau hoi lop so cap chinh tri tải sách sơ cấp lý luận chính trị cau hoi kiem tra lop so cap chinh tri ly luân chinh tri giao trinh lop so cap chinh tri 18bai hoc so cap ly luan chinh tri tai lieu lop so cap chinh tri so cap chinb tri cau hou cho lop so cap chinh tri

  Xem các từ khóa (tags) khác