Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

    TÀI LIỆU Sơ cấp lý luận chính trị

    vipthumen88 thumen88 is offline (78 tài liệu)
    Thành Viên KiloBooks
    1
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
    4
  3. Chia sẻ
    11
  4. Thông tin
    7
  5. Công cụ
  6. MỤC LỤC
    Bài 1
    KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (5 tiết)
    I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
    2. Bối cảnh trong nước
    II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
    1. Hội nghị thành lập Đảng
    2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
    3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị dầu tiên của Đảng
    III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    1. Đại hội đại biểu lần thứ nhất (28 đến 31-3-1935)
    2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (11 đến 19-02-1951)
    3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba (05 đến 10-9-1960)
    4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư (14 đến 20-12-1976)
    5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (27 đến 31-3-1982)
    6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (15 đến 18-12-1986)
    7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy ( 24 đến 27-6-1991)
    8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám (28-6 đến 01-7-1996)
    9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín (19 đến 22-4-2001)
    10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười (18 đến 25-4-2006)
    Bài 2
    ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN (5 tiết)
    I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939
    1. Trong những năm 1930 -1935
    2. Trong những năm 1936 -1939
    II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945
    1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
    2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
    Bài 3
    ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC (5 tiết)
    I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
    1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
    2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
    3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
    II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỰC HIỆN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)
    1. Đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1954-1964
    2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1965 - 1975
    3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
    Bài 4
    ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA (5 tiết)
    I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
    1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
    2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
    II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
    1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá
    2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hóa
    3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
    4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
    Bài 5
    ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHU NGHĨA (5 tiết)
    I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
    1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
    2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
    II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
    1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
    2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
    3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
    Bài 6
    ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN (5 tiết)

    I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC ĐỔI MỚI
    1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
    2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
    II. ĐƯỜNG LỐI PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
    1. Quá trình hình thành đường lối phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị
    2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
    3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
    Bài 7
    ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI (5 tiết)
    I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA
    1. Thời kỳ trước đổi mới
    2. Trong thời kỳ đổi mới
    II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
    1. Thời kỳ trước đổi mới
    2. Trong thời kỳ đổi mới
    Bài 8
    ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (5 tiết)
    I. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH
    1. Tình hình quốc tế, trong nước và những tác động tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh
    2. Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
    II. ĐƯỜNG LỐI MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
    1. Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới
    2. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
    Trả lời · 12-02-2011 lúc 09:36
    #1
  7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
    mtb
    vipthumen88 thumen88 is offline (78 tài liệu)
    Thành Viên KiloBooks
    1
    Xem 6,257 Mua 7 Bình luận 4

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

    Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Thành Viên KiloBooks
    1
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    95
    Tài liệu đã gửi
    78
    Tài liệu đã bán
    362
    Tài liệu đã mua
    3
    Mã số thành viên
    40569
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  8. A
    akitavn · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
    Biết sớm mua ở kilobooks rồi
    Trả lời · 14-08-2013 lúc 10:21 #2
  9. A
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Aug 2013
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    2
    Mã số thành viên
    1043098
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  10. N
    nguyenvanlocly201191 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
    Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
    Trả lời · 27-10-2013 lúc 17:51 #3
  11. N
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Oct 2013
    Bài gởi
    2
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1085871
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  12. T
    tranhuuhung1977 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
    Tài liệu này tham khảo được
    Trả lời · 17-11-2013 lúc 21:06 #4
  13. T
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Nov 2013
    Bài gởi
    3
    Tài liệu đã mua
    3
    Mã số thành viên
    1097163
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  14. Trương Quân Bảo · Facebook User · 1 bài gởi
    Biết sớm mua ở kilobooks rồi
    Trả lời · 27-04-2014 lúc 00:08 #5
  15. Facebook User
    0
    Tham gia ngày
    Apr 2014
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1167939
    Tài khoản thưởng
    300 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tài liệu sơ cấp lý luận chính trị

tai lieu so cap chinh tri

bài giảng sơ cấp lý luận chính trị

bài giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

tai lieu so cap ly luan chinh tri

chương trình sơ cấp lý luận chính trị

giáo trình sơ cấp lý luận chính trị

bài kiểm tra sơ cấp chính trị

tai lieu sơ cấp lý luận chính trị

de cuong lop so cap chinh tri

ôn tập sơ cấp lý luận chính trị bai thi so cap chinh tri Bài 8 chương trình sơ cấp lý luận tài liệu lý luận chính trị sơ cấp sach so cap ly luan chinh tri giao an so cap ly luan chinh tri giao trinh so cap ly luan chinh tri tài liệu sơ cấp chính trị de thi so cap chinh tri tài liệu sơ cấp lý luận chính trị năm 2013 giao trinh lop so cap ly luan chinh tri tài liệu chương trình sơ cấp lý luận chính trị 2014 đề cương ôn trương trình sơ cấp lý luận chính trị tài liệu ôn thi sơ cấp chính trị giáo án điện tử bài 4 lớp sơ cấp lý luận chính trị

Từ khóa (tags) của tài liệu này Thêm / Sửa từ khóa (tags)

Bài 8 chương trình sơ cấp lý luận bài giảng sơ cấp lý luận chính trị báo cáo cau hoi va tra loi on thi so cap chinh tri cấp chính chuyên đề chương trình sơ cấp lý luận chính trị de cuong lop so cap chinh tri giao an so cap ly luan chinh tri giao trinh lop so cap ly luan chinh tri giao trinh so cap chinh tri2013 giao trinh so cap ly luan chinh tri kinh tế chính trị luận án luận văn sach so cap ly luan chinh tri sơ cấpchính trị 2013: tài liệu tai lieu hoc so cap ly luan chinh tri tai lieu so cap chinh tri tai lieu so cap chinh tri moi nhat tai lieu so cap li luan chinh tri tai lieu so cap ly luan tai lieu so cap ly luan chinh tri tai lieu thi so cap chinh tri tài liệu học sơ cấp chính trị tài liệu sơ cấp chính trị tài liệu sơ cấp lý luận chính trị tài liệu sơ cấp lý luận chính trị 2013 tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận trị đề án đồ án de thi so cap chinh tri giáo trình sơ cấp lý luận chính trị bai thi so cap chinh tri bài kiểm tra sơ cấp chính trị giao trinh so cap chinh tri tài liệu ôn thi sơ cấp chính trị tài liệu lý luận chính trị sơ cấp đề cương sơ cấp lý luận chính trị Giáo án chương trình sơ cấp lý luận bai giang so cap ly luan chinh tri chuong trinh so cap ly luan chinh tri ôn tập sơ cấp lý luận chính trị bài kiểm tra lớp sơ cấp chính trị de thi so cap chinh tri moi tai lieu hoc tap so cap ly luan chinh tri de cuong on tap lop so cap chinh tri so cap giáo án lớp sơ cấp lý luận chính tri tai lieu sơ cấp lý luận chính trị đáp án thi sơ cấp lý luận chính trị bai kiem tra lop so cap chinh tri

Xem các từ khóa (tags) khác