Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  59
 4. Thông tin
  8
 5. Công cụ
 6. Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi Nhánh Bách Khoa - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết về quy trình cho vay và thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Chi Nhánh Bách Khoa từ đó đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình cho vay và nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng.

  Nội dung của đề tài : " Quy Trình Cho Vay Và Thẩm Định Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Agribank Chi Nhánh Bách Khoa - Thực Trạng Và Giải Pháp "  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP


  1.1. TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY CỦA DOANH NGHIỆP
  1.1.1. Khái niệm về quy trình cho vay

  1.1.2. Quy trình tín dụng cơ bản
  1.1.3. Ý nghĩa của quy trình cho vay
  1.2. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
  1.2.1. Khái niệm tín dụng Doanh nghiệp
  1.2.2. Nguyên tắc tín dụng Doanh nghiệp
  1.2.3. Điều kiện xin cấp tín dụng Doanh nghiệp
  1.2.4. Các loại hình Doanh nghiệp được cấp tín dụng
  1.2.5. Phân loại tín dụng Doanh nghiệp
  1.2.6. Phương pháp thẩm định tín dụng Doanh nghiệp
  1.2.7. Mục tiêu của thẩm định tín dụng
  1.2.8. Ý nghĩa của việc thẩm định tín dụng Doanh nghiệp

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA


  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
  2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Bách Khoa
  2.2. QUY TRÌNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA


  2.2.1. Lập hồ sơ vay vốn
  2.2.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn
  2.2.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/dự án đầu tư
  2.2.4. Kiểm tra, xác minh thông tin
  2.2.5. Phân tích ngành
  2.2.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn
  2.2.7. Phân tích, thẩm định phương án kinh doanh/dự án đầu tư
  2.2.8. Các biện pháp bảo đảm tiền vay
  2.2.9. Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng là Doanh nghiệp
  2.2.10. Lập Báo cáo thẩm định cho vay
  2.2.11. Giải ngân
  2.2.12. Thu nợ và giám sát tín dụng
  2.2.13. Thanh lý tín dụng
  2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  2.3.1. Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Bách Khoa
  2.3.2. Tổng dư nợ cho vay tại Chi nhánh Bách Khoa
  2.3.3. Tình hình nợ xấu tại Chi nhánh Bách Khoa
  2.4. NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  2.4.1. Nhận xét tổng quan
  2.4.2. Vấn đề nảy sinh khi kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn
  2.4.3. Cách xác định hạn mức tín dụng (trường hợp Doanh nghiệp vay theo hạn mức tín dụng)
  2.4.4. Vấn đề thẩm định tài sản đảm bảo
  2.4.5. Vấn đề thẩm định năng lực tài chính
  2.4.6. Thẩm định phương án kinh doanh
  2.5. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  2.5.1. Những thành tựu đã đạt được
  2.5.2. Những khó khăn và hạn chế

  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA


  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA TRONG THỜI GIAN TỚI
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  3.2.1. Giải pháp từ phía Agribank Việt Nam nói chung và Chi nhánh Bách Khoa nói riêng
  3.2.2. Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan có thẩm quyền
  3.2.3. Kiến nghị đối với các Doanh nghiệp
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa.  I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Từ sau khi gia nhập WTO, thực hiện đường lối chính sách do Đảng và Nhà nước đề ra, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 thì đòi hỏi Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, xúc tiến buôn bán ngoại thương Tuy nhiên, một khó khăn mà các đơn vị kinh tế đều gặp phải là vấn đề thiếu vốn đầu tư. Do vậy, không thể thiếu được vai trò của các tổ chức tín dụng mà cụ thể là các Ngân hàng trong việc trợ giúp về mặt tài chính cho các đơn vị này.
  Với đặc điểm hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Tín dụng vẫn là nghiệp vụ quan trọng nhất. Đặc biệt, tín dụng dành cho Doanh nghiệp chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ dư nợ tín dụng của các ngân hàng nói chung. Việc cấp tín dụng của ngân hàng đã có ảnh hưởng tích cực đến sự hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho chính Ngân hàng đó.
  Thực tế cho thấy, công tác thẩm định tín dụng tại các Ngân hàng Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập: nhiều dự án kinh doanh hoạt động không hiệu quả, các Ngân hàng không thu hồi được nợ Tuy với vai trò là trụ cột của một Ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank cũng không nằm ngoài tình trạng này. Trước tình hình như vậy, tác giả đã lựa chọn ngân hàng Agribank chi nhánh Bách Khoa làm nơi thực tập cho bài khóa luận tốt nghiệp. Với mong muốn tìm hiểu chính sách và cách thức cho vay đối với Doanh nghiệp của Agribank chi nhánh Bách Khoa, đồng thời so sánh chiến lược cạnh tranh của Agribank với các ngân hàng khác, khóa luận đã đi sâu tìm hiểu về quy trình thẩm định tín dụng dành cho doanh nghiệp để rút ra kết luận về tính hiệu quả trong việc cấp tín dụng của Agribank chi nhánh Bách Khoa hiện nay với đề tài “Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.
  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Đề tài nghiên cứu về quy trình cho vay và công tác thẩm định tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa, đánh giá ưu nhược điểm, xác định nguyên nhân, tồn tại tác động đến chất lượng thẩm định tín dụng, từ đó đề ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cho hoạt động tín dụng tại Chi nhánh trong thời gian tới.
  III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  1. Thu thập số liệu, thông tin
  Bài khoá luận sử dụng nguồn số liệu từ các báo cáo và tài liệu tín dụng của Agribank Chi nhánh Bách Khoa. Bên cạnh đó, bài khoá luận cũng sử dụng thông tin trên các tập san, tạp chí, báo điện tử của Agribank và các trang liên quan đến hoạt động tín dụng của một số Ngân hàng thương mại khác làm dẫn chứng cụ thể.
  2. Các phương pháp tiếp cận
  Khóa luận sử dụng các phương pháp so sánh sự biến động của các dãy số qua các năm; phân tích số liệu và đánh giá số liệu với số tương đối và số tuyệt đối; so sánh số liệu và thông tin từ các đối tượng khác nhau và phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
  IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của bài khoá luận bao gồm quy trình cho vay dành cho khách hàng là Doanh nghiệp và thực trạng thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa.


  2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Về không gian: Đề tài dựa vào các số liệu báo cáo về tình hình hoạt động và thẩm định tín dụng tại Chi nhánh Bách Khoa.
  Về thời gian: Bài khóa luận sẽ tập trung phân tích quy trình thẩm định tín dụng của Agribank Chi nhánh Bách Khoa trong giai đoạn 2007 – 2009 và xu hướng phát triển nghiệp vụ tín dụng trong tương lai.
  V. KẾT CẤU KHÓA LUẬN
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận chia thành 3 chương:
  - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
  - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  - CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA
  Do trình độ còn hạn chế nên bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót, tác giả rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn.
  Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô giáo khoa Tài chính Ngân hàng, đặc biệt là Th.S Nguyễn Đỗ Quyên, cùng toàn thể cán bộ nhân viên của phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Bách Khoa đã giúp đỡ tác giả rất nhiều trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận của mình.


  Các tài liệu liên quan đến đề tài : Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi Nhánh Bách Khoa - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  Quy trình thẩm định cho vay tín dụng

  Phân tích quy trình thẩm định tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang

  Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Minh Khai

  Giáo trình Thẩm định tín dụng Ngân hàng ACB

  Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Khánh Hòa

  Trả lời · 10-10-2011 lúc 16:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 3,899 Mua 8 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. O
  omachichi · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 27-02-2013 lúc 22:26 #2
 9. O
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  908620
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  Minhtam0512 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 22-03-2013 lúc 21:33 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  936080
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. S
  saominhuu · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 04-04-2014 lúc 20:19 #4
 13. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  241128
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  trinh1105 · Thành Viên KiloBooks · 47 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 14-04-2014 lúc 13:04 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  47
  Tài liệu đã gửi
  11
  Tài liệu đã bán
  39
  Tài liệu đã mua
  48
  Mã số thành viên
  744629
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. B
  bemy2010 · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  Cảm ơn bạn bintran đã chia sẻ tài liệu này.
  Trả lời · 02-08-2014 lúc 21:36 #6
 17. B
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  1066944
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng agribank

http:www.kilobooks.comquy-trinh-cho-vay-va-tham-dinh-tin-dung-doanh-nghiep-tai-agribank-chi-nhanh-bach-khoa-thuc-trang-va-giai-phap-hoan-thien-103301#post121799

báo cáo thẩm định cho vay doanh nghiệp

quy trình cho vay của ngân hàng agribank chi nhánh bách khoa

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)