Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, đồng thời cũng là một thực thể xã hội ra đời từ hàng nghìn năm nay và sẽ tồn tại cùng với loài người trong một thời gian khó đoán định. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia.
  Vào những năm gần đây, tình hình tôn giáo trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Nằm trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, bên cạnh các tôn giáo lớn có tổ chức với số lượng tín đồ đông đảo còn có các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian truyền thống. Tôn giáo đã và đang trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, các hoạt động của tôn giáo được khôi phục và phát triển mạnh mẽ, số người theo tôn giáo ngày càng tăng. Hiện nay, ngoài xu hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc, thuần túy tôn giáo, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật cũng đã xuất hiện các hoạt động tôn giáo không bình thường, có phần lấn lướt chính quyền, vi phạm một số qui định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo: Một số chức sắc tôn giáo ngấm ngầm hoạt động chống đối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tư tưởng vọng ngoại, tìm mọi cách cung cấp thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo ở trong nước; Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã từ chối không tham gia lễ diễu hành cùng các tổ chức tôn giáo trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2005 với lý do là Nhà nước đối xử không bình đẳng với Hội thánh, gây hiệu ứng tiêu cực về chính trị; các tổ chức tôn giáo, nhất là đạo Tin lành gia tăng các hoạt động truyền đạo vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số tôn giáo lợi dụng việc đòi lại đất đai cơ sở thờ tự để có những hoạt động chống đối chính quyền, gây khiếu kiện rất phức tạp, hoặc gây điểm nóng tôn giáo; có giáo phái đòi tách khỏi Giáo hội và sự quản lý của Nhà nước; nhiều tổ chức đội lốt tôn giáo nhằm tập hợp lực lượng chống lại chính quyền, tạo cớ để các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc.
  Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc có vị trí chiến lược về địa chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Là địa đầu biên cương của Tổ quốc, đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung hoạt động chống phá.
  Số lượng tôn giáo ở Lạng Sơn có qui mô không lớn, hiện nay chỉ có ba tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Nhìn chung các tín đồ theo đạo đại bộ phận là những người dân sống tốt đời đẹp đạo. Đường hướng chung của các tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay đều tập trung củng cố đức tin, tuyên truyền phát triển đạo. Song ở Lạng Sơn, điều cần quan tâm là sự phát triển của đạo Tin lành. Tin lành được truyền vào Lạng Sơn từ năm 1938, chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bào dân tộc Dao sinh sống (huyện Bắc Sơn). Thời gian qua sự phát triển của đạo Tin lành ở khu vực này đã gây những ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt, xáo trộn cuộc sống bình thường của người dân, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ các dân tộc thiểu số, giữa người theo và không theo đạo Tin lành. Đáng chú ý là những phần tử xấu vì lợi ích cá nhân hoặc bất mãn đã lợi dụng đạo Tin lành để chia rẽ quần chúng với Đảng, Chính quyền hoặc cản trở việc thực hiện nghĩa vụ công dân của tín đồ.
  Trong những năm vừa qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn đã có nhiều tiến bộ và đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại: Một bộ phận cán bộ đảng viên nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu tập trung và đồng bộ; việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo còn kéo dài, gây tâm lý phản cảm cho quần chúng tín đồ và các chức sắc tôn giáo, tạo ra những sơ hở không đáng có cho một số phần tử xấu lợi dụng. Đặc biệt việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tôn giáo của chính quyền ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhất là ở cơ sở còn quá cứng nhắc; các đoàn thể nhân dân vùng đồng bào có đạo nói chung hoạt động còn kém hiệu quả; công tác xây dựng lực lượng cốt cán, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo còn chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ Tướng Chính phủ “Về một số công tác đối với đạo Tin lành” còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo của đảng ủy, chính quyền ở một số nơi còn chưa thống nhất.
  Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã quan tâm và tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Một mặt nhằm nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, vai trò của nó trong đời sống tinh thần của nhân dân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà; mặt khác để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo và hoạt động tôn giáo, chống mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, cản trở sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
  Từ tình hình đặt ra nói trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay” để làm luận văn thạc sĩ khoa học tôn giáo. Hy vọng rằng với đề tài này, tôi sẽ góp sức vào một vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn cấp bách không chỉ trước mắt mà còn lâu dài đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 15:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 2,392 Mua 4 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  2. Tình hình nghiên cứu
  Quản lý Nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng là một trong những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Vì vậy, từ khi có Nghị quyết 24- NQ/TW (năm 1990) của Bộ Chính Trị, việc đi vào nghiên cứu tôn giáo, đề ra chủ trương chính sách đối với tôn giáo ngày càng được quan tâm ở nhiều góc độ khác nhau trên bình diện cả nước, thể hiện ở nhiều công trình như: GS Đặng Nghiêm Vạn (2003), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nhà xuất bản CTQG; PGS. TS Nguyễn Đức Lữ - Chủ nhiệm đề tài (2002) Đổi mới chính sách tôn giáo và Nhà nước quản lý tôn giáo hiện nay- những bài học kinh nghiệm và kiến nghị cụ thể, Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước; TS Ngô Hữu Thảo-Chủ nhiệm đề tài (1998), Mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo trong thời kỳ mở rộng giao lưu quốc tế và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ; TS Hoàng Minh Đô - Chủ nhiệm đề tài (2002), Đạo Tin lành ở Việt Nam- Thực trạng, xu hướng phát triển và những vấn đề đặt ra hiện nay trong công tác lãnh đạo, quản lý, Thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước; Trung tâm Tư liệu- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1995), Tôn giáo, Tín ngưỡng hiện nay- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết,
  Về vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo có các đề tài sau: TS Nguyễn Hữu Khiển (2001), Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trong điều kiện xây dựng Nhà nước dân chủ, pháp quyền Việt Nam hiện nay, Nxb Công an nhân dân; TS Trần Minh Thư (2005), “Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một yêu cầu khách quan”, Tạp chí Công tác tôn giáo số 3; Lê Minh Quang (2000), Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay- Vấn đề và giải pháp, Luận văn thạc sĩ khoa học tôn giáo; Võ Thị Mộng Thu (2001), Vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động Công giáo ở Đồng Nai hiện nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học tôn giáo và một số luận văn của các lớp Cử nhân chính trị, Cao cấp chính trị tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh viết về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở một số tỉnh, thành trong cả nước,
  Những công trình trên đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Các công trình đó sẽ được tác giả kế thừa sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo trực tiếp cho đề tài luận văn này.
  Ở tỉnh Lạng Sơn, vì nhiều lý do khác nhau nên hiện nay vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu cụ thể, vấn đề mới chỉ được đề cập trong các báo cáo tổng kết của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng tôn giáo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh qua các năm. Vì vậy hướng đề tài mà tôi lựa chọn, hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của luận văn
  * Mục tiêu:
  Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
  * Nhiệm vụ:
  Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn có các nhiệm vụ cụ thể như sau:
  Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo.
  Hai là, làm rõ tình hình thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn.
  Ba là, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu:
  Là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  Về không gian: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  Về thời gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu chủ yếu trong giai đoạn từ sau khi có Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính Trị về đổi mới công tác tôn giáo trong tình hình mới (từ năm 1990 đến nay).
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  * Cơ sở lý luận và thực tiễn:
  Luận văn được thực hiện dựa trên quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Luận văn cũng xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn thời gian qua.
  * Phương pháp nghiên cứu:
  Để thực hiện luận văn này, tác giả sử dụng các phương pháp cụ thể như: Phương pháp lịch sử và lôgíc, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, thống kê và tổng hợp, đặc biệt chú trọng đến phương pháp tổng kết thực tiễn.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  - Trên cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bước đầu luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề cấp bách đang đặt ra trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn.
  - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cơ bản có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay.
  7. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn
  - Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để xây dựng chủ trương, biện pháp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lạng Sơn.
  - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập tại trường Chính trị tỉnh.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được chia ra làm 3 chương, 6 tiết.
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 15:39 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ của luận văn
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  7. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn
  8. Kết cấu của luận văn
  Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA
  1.1.1. Một số khái niệm
  1.1.1.1. Khái niệm quản lý
  1.1.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước
  1.1.1.3. Tôn giáo
  1.1.1.4. Hoạt động tôn giáo
  1.1.1.5. Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
  1.1.2. Yêu cầu khách quan của quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay
  1.1.3. Mục tiêu, nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
  1.1.3.1. Mục tiêu quản lý
  1.1.3.2. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
  1.1.3.3. Nội dung quản lý của nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
  1.2. TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN
  1.2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Lạng Sơn
  1.2.1.1. Điều kiện tự nhiên
  1.2.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội
  1.2.2. Tình hình, đặc điểm tôn giáo ở Lạng Sơn
  1.2.2.1. Khái quát tình hình tôn giáo ở Lạng Sơn
  1.2.2.2. Một số đặc điểm tôn giáo trên địa bàn Lạng Sơn
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN
  2.1. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA PHÒNG TÔN GIÁO TỈNH LẠNG SƠN
  2.2. THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN
  2.2.1. Những thành tựu và nguyên nhân
  2.2.1.2. Nguyên nhân của thành tựu
  2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
  2.2.2.1. Những hạn chế
  2.2.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
  2.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN HIỆN NAY
  2.3.1. Những bài học kinh nghiệm
  2.3.2. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay
  2.3.2.1. Một số hoạt động cần quan tâm của các tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay
  2.3.2.2. Vấn đề đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo
  Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN
  3.1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN
  3.2.1. Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo, chính sách tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
  3.2.2. Tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở ở vùng tôn giáo tập trung
  3.2.3. Có chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vững chắc ở vùng tôn giáo tập trung, qua đó góp phần tạo cơ sở cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
  3.2.4. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ làm công tác tôn giáo
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở LẠNG SƠN HIỆN NAY
  3.3.1. Đối với Trung ương
  3.3.2. Đối với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn
  3.3.3. Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và các ngành chức năng của tỉnh có liên quan đến tôn giáo
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 15:39 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Chấp hành Trung ương (1998), Thông báo số 145 về kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, Hà Nội.
  2. Ban chấp Trung ương (1998), Chỉ thị 37/ CT- TW về công tác tôn giáo trong tình mới, Hà Nội.
  3. Ban Chấp hành Trung ương (2004), Qui định số 123- QĐ/TW về một số điểm kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, Hà Nội.
  4. Ban Tôn giáo Chính phủ (2002), Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, Hà Nội.
  5. Ban Tôn giáo Chính phủ (2001), Các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.
  6. Ban Tôn giáo Chính phủ (2004), Báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Hà Nội.
  7. Ban Tôn giáo Chính phủ (2005), Báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Hà Nội.
  8. Ban Tôn giáo chính phủ (2005), Đề cương bài giảng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, Hà nội.
  9. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2002), Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (1995), Báo cáo tình hình tôn giáo trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Lạng Sơn.
  11. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng sơn (1997), Báo cáo công tác tôn giáo- dân tộc năm 1997, Lạng Sơn.
  12. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (1998), Kế hoạch về việc triển khai thực hiện kết Luận 145 và chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Lạng Sơn.
  13. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (1999), Báo cáo công tác tôn giáo - dân tộc năm 1999, Lạng Sơn.
  14. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (2002), Báo cáo công tác tôn giáo năm 2002, Lạng Sơn.
  15. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (2003), Báo cáo công tác tôn giáo năm 2003, Lạng Sơn.
  16. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (2004), Báo cáo công tác tôn giáo năm 2004, Lạng Sơn.
  17. Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (2005), Báo cáo công tác tôn giáo năm 2005, Lạng Sơn.
  18. Bộ Chính trị (1990), Nghị quyết số 24- NQ/ TW về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, Hà Nội.
  19. Bộ Nội vụ (2004), Thông tư số 25/ TT- BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương, Hà Nội.
  20. Chính Phủ (1999), Nghị định số 26- NĐ/ CP về các hoạt động tôn giáo, Hà Nội.
  21. Chính Phủ (2004), Nghị định số 22-NĐ/ CP Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp, Lạng Sơn.
  22. Chi hội Thánh Tin lành Bắc Sơn, Báo cáo hoạt động của Hội Thánh Tin lành Bắc Sơn giai đoạn 1997 - 2003 và chương trình hoạt động năm 2004- 2005, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  23. Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại (2005), Lạng Sơn thế và lực mới trong thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  24. Nguyễn Cường (2000) Xứ Lạng văn hóa và du lịch, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.
  25. Nguyễn Hồng Dương (2002), “Một số vấn đề về công tác tôn giáo trong tình hình mới”, Tạp chí Dân vận, (1+2), Hà Nội.
  26. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  27. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  28. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  29. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  30. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  32. Địa chí Lạng Sơn (1998), Địa lý Lạng Sơn, Lạng Sơn.
  33. Hoàng Minh Đô (2005), Việc thực hiện chính sách tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, (chủ nhiệm đề tài) thuộc đề án Chính phủ, Hà Nội.
  34. Hoàng Giáp (2003), “Ngô Thì Sĩ và đền thờ Tam giáo ở Lạng Sơn”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, ( ).
  35. Hội Đồng Bộ Trưởng(nay là Chính phủ) (2003), Nghị định số 69- NĐ/ HĐBT về các hoạt động tôn giáo, Hà Nội.
  36. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.
  37. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Trung tâm khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo (2004), Tập bài giảng lý luận về tôn giáo và chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  38. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo (1998), Trích tác phẩm Kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin về Tôn giáo, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.
  39. Mai Thanh Hải (1998), Tôn giáo thế giới và Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
  40. Thanh Hiếu (1998), “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo”, Tạp chí Công giáo và Dân tộc, (40).
  41. Huyện ủy Bắc Sơn (2006), Báo cáo tình hình tôn giáo và kết quả thực hiện chủ trương đối với đạo Tin lành ở huyện Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  42. Nguyễn Hữu Khiển (2001), Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trong điều kiện xây dựng nhà nước dân chủ, pháp quyền Việt Nam hiện nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
  43. Nguyễn Đức Lữ (2002), Đổi mới chính sách tôn giáo và Nhà nước quản lý tôn giáo hiện nay- Những bài học kinh nghiệm và kiến nghị cụ thể, Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài, Hà Nội.
  44. Bùi Đức Luận (2003), “Những bước tiến trong việc thể chế hóa chủ trương, chính sách về tôn giáo ở nước ta thời gian gần đây”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (1).
  45. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  46. Phòng Tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (1999), Báo cáo công tác Tôn giáo, Lạng Sơn.
  47. Phòng Tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2000), Báo cáo công tác Tôn giáo, Lạng Sơn.
  48. Phòng Tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2001), Báo cáo công tác Tôn giáo, Lạng Sơn.
  49. Phòng Tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2002), Báo cáo công tác Tôn giáo, Lạng Sơn.
  50. Phòng Tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2003), Báo cáo công tác Tôn giáo, Lạng Sơn.
  51. Phòng Tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2004), Báo cáo công tác Tôn giáo, Lạng Sơn.
  52. Phan Viết Phong (2002), “Hướng dẫn hoạt động tôn giáo - Nhiệm vụ quan trọng của công tác tôn giáo hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị, (4), tr.
  53. Thủ Tướng Chính phủ (2005), Chỉ thị số 01- CT/ TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành, Hà Nội.
  54. Tỉnh ủy Lạng Sơn (1998), Báo cáo tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo sau 2 năm tổng kết Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đến nay, Lạng Sơn.
  55. Tỉnh ủy Lạng Sơn (1991), Báo cáo tình hình công tác tôn giáo của tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn.
  56. Tỉnh ủy Lạng Sơn (2005), Báo cáo trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Lạng Sơn.
  57. Ngô Hữu Thảo (1998), Mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo trong thời kỳ mở rộng giao lưu Quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội.
  58. Trần Minh Thư (2005),“Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một yêu cầu khách quan”, Tạp chí Công tác tôn giáo, (3).
  59. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn(2002), Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị định 26/ 1999/ NĐ- CP của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo của tỉnh Lạng Sơn (1999- 2002), Lạng Sơn.
  60. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Hà Nội.
  61. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2003), Báo cáo kết quả kiểm tra các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội trên địa bàn tỉnh, Lạng Sơn.
  62. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2003), Báo cáo về những vi phạm trong hoạt động tôn giáo của ông Lý Tiến Lưu (Mục sư Tin lành), Lạng Sơn.
  63. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (2000), Kế hoạch triển khai thông báo số 255/ TB- TW Về chủ trương đối với đạo Tin lành trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, Lạng Sơn.
  64. V.I Lênin, toàn tập (1980), Về thái độ của Đảng công nhân đối với tôn giáo, Tập 17, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  65. V.I Lênin, toàn tập (1980), Chủ nghĩa xã hội và Tôn giáo, Tập 12, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  66. Đặng Nghiêm Vạn (2002), "Trở lại vấn đề tôn giáo", Tạp chí Cộng
  sản, (13).
  67. Đặng Nghiêm Vạn (2003), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  68. Viện Nghiên cứu chiến lược và khoa học- Bộ Công an (2003), Tôn giáo trong thế giới hiện đại, Hà Nội.
  69. Viện Chiến lược quân sự- Bộ Quốc phòng (2004), Nghiên cứu tổng kết lý luận, thực tiễn đấu tranh phòng chống chiến lược” Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, Hà Nội.
  70. Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lạng Sơn (1998), Báo cáo thực trạng về công tác quản lý Đền, Chùa trên địa bàn tỉnh, Lạng Sơn.
  71. Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Lạng Sơn (2005), Báo cáo công tác văn hóa- thông tin, Lạng Sơn.
  72. Nguyễn Thanh Xuân (2005), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.
  Trả lời · 11-05-2011 lúc 13:23 #4
 13. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 14. K
  kevintran · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  sao e da nap tien vao roi ma khi mua ve lai ko xem dc zay uh.kilobooks.help me
  Trả lời · 29-04-2012 lúc 11:22 #5
 15. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  597994
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

khai niem ve quan ly nha nuoc ve ton giao

khai niem quan ly nha nuoc ve ton giao

luan van thac sy ve ton giao

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)