Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu phiếu đánh giá công chức

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ KON TUM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ________________ _________________________________________
  Số: 1515 /UBND-NV TP. Kon Tum, ngày 17 tháng 11 năm 2011
  V/v đánh giá công chức, viên chức

  Kính gửi: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố

  Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm. UBND thành phố Kon Tum hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức như sau:
  I. Đối với công chức:
  1. Mục đích đánh giá:
  - Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức.
  - Kết quả phân loại đánh giá công chức được lưu vào hồ sơ công chức và thông báo đến công chức được đánh giá.
  - Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.
  - Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.
  2. Đối tượng đánh giá: Công chức trong biên chế và hợp đồng hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố.
  3. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức:
  Bước 1: Công chức viết bản tự nhận xét, đánh giá công tác theo các nội dung của biểu mẫu kèm theo và đọc trước tập thể cơ quan, đơn vị (Mẫu 1 đối với công chức lãnh đạo, quản lý; Mẫu 2 đối với công chức).
  Bước 2: Tập thể nơi công chức làm việc tham gia đóng góp ý kiến đối với bản tự nhận xét công tác của từng công chức. Sau đó biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín để xếp loại cho từng công chức.
  Bước 3: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức căn cứ vào kết quả tự đánh giá của công chức; ý kiến tham gia của cán bộ, công chức trong cơ quan và ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân (nếu có) để quyết định việc xếp loại cho công chức.
  - Kết quả đánh giá, xếp loại phải được thông báo cho công chức sau 15 ngày kể từ ngày Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định.
  - Công chức có quyền được trình bày ý kiến và được bảo lưu những nội dung không nhất trí về đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành kết luận của Thủ trưởng cơ quan. Trường hợp công chức có khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy định.
  Bước 4: Các phòng, ban thuộc UBND thành phố tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức của toàn thể cơ quan, đơn vị.
  4. Thẩm quyền ký bản nhận xét, đánh giá công chức:
  - Bản nhận xét, đánh giá của công chức trong cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị ký.
  - Bản nhận xét, đánh giá của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) do Chủ tịch UBND thành phố ký (Phòng Nội vụ thành phố báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, tổ chức họp TT. HĐND và UBND thành phố để đánh giá).
  5. Thời gian và hồ sơ đánh giá công chức:
  - Kết quả đánh giá công chức của các phòng, ban đề nghị gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) chậm nhất là ngày 05/12/2010 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ và lưu hồ sơ công chức theo quy định.
  - Hồ sơ gửi về gồm:
  1. Phiếu tự nhận xét, đánh giá của tất cả công chức trong cơ quan, đơn vị.
  2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức của cơ quan, đơn vị (theo mẫu gửi kèm).
  3. Biên bản họp đánh giá công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
  II. Đối với viên chức: Thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-UBND ngày 11/11/2010 của UBND thành phố Kon Tum về việc đánh gia, xếp loại cán bộ, công chức năm 2010.
  Lưu ý: Các biểu mẫu và phiếu nhận xét, đánh giá công chức, viên chức; hướng dẫn đánh giá viên chức được đăng tải tại Website UBND thành phố Kon Tum (http://kontumcity.kontum.gov.vn), mục Thông tin cần biết.
  * Giao phòng Nội vụ thành phố Kon Tum đôn đốc, nhắc nhở và tham mưu UBND thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm.
  UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Sở Nội vụ (b/c);
  - TT. Thành ủy (thay b/c);
  - TT. HĐND thành phố (thay b/c);
  - Lãnh đạo UBND thành phố;
  - Như trên (t/h);
  - Lưu: VT, UBND. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  (đã ký)
  Nguyễn Văn Điệu
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
  Năm

  Họ và tên: Số hiệu CC:
  Chức vụ: .
  Đơn vị công tác:
  Ngạch lương: Bậc Hệ số: .

  I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:  3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;  4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ :  5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:  6. Thái độ phục vụ nhân dân:
  7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:


  8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:


  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức:


  II. BẢN THÂN TỰ PHÂN LOẠI: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ):  .Ngày . tháng năm
  Người tự nhận xét, đánh giá
  (Ký và ghi rõ họ tên)  III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ghi tóm tắt ý kiến đánh giá):  IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:
  Kết luận: Công chức đạt loại: .

  .Ngày tháng năm
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
  Năm

  Họ và tên: Số hiệu CC:
  Chức vụ:
  Đơn vị công tác:
  Ngạch lương: Bậc . Hệ số: .

  I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

  .

  .

  .

  .

  .


  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

  .

  .

  .

  .

  .

  3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

  .

  .

  .

  .

  .

  4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ :

  .

  .

  .

  .

  .  5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

  .

  .

  .

  .

  .

  6. Thái độ phục vụ nhân dân:

  .

  .

  .

  .

  .


  II. BẢN THÂN TỰ PHÂN LOẠIHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ):


  Ngày tháng năm
  Người tự nhận xét, đánh giá
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (ghi tóm tắt ý kiến đánh giá):

  .

  .

  .

  .


  IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:

  .

  .

  Kết luận: Công chức đạt loại: .  Ngày . tháng năm .
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  (Ký tên và đóng dấu)


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________________

  PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
  NĂM

  Họ và tên: Số hiệu công chức:
  Chức vụ: .
  Đơn vị công tác: .
  Ngạch công chức: Bậc Hệ số:

  I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:
  1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:
  Ưu điểm:
  . .
  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  3. Tinh thần kỷ luật:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại: .

  4. Tinh thần phối hợp trong công tác:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  5. Tính trung thực trong công tác:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  6. Lối sống, đạo đức:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  7. Tinh thần học tập:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
  Ưu điểm:

  Hạn chế:

  Tự đánh giá, xếp loại:

  Tự xếp loại chung cho cả 8 nội dung (Xuất sắc, khá, trung bình, yếu):

  Ngày tháng năm .
  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  II. Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN:


  III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC:

  TT Nội dung Xếp loại Ghi chú
  1 Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước
  2 Kết quả công tác
  3 Tinh thần kỷ luật
  4 Tinh thần phối hợp trong công tác
  5 Tính trung thực trong công tác
  6 Lối sống, đạo đức
  7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ
  8 Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân

  Kết luận: Công chức đạt loại:

  Ngày tháng năm
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  Trả lời · 16-12-2011 lúc 00:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  W
  westlife_94 westlife_94 is offline (1 tài liệu)
  0
  Xem 2,722 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  W
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã gửi
  1
  Mã số thành viên
  469016
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

phieu danh gia vien chuc 2014 mau 4

phieu danh gia vien chuc chuyen mon ke toan

Phieu danh gia phan loai vien chuc va nguoi lao dong

phiếu đánh giá công chức

phiếu đánh giá viên chức hàng năm

Phieu danh gia phan loai vien chuc va lao dong hop đong

phieudanhgiacongchuc

phiếu đánh giá công chức cua ke toan

phieu danh gia xep loai cong chuc 2013

phiếu đánh giá công chức viên chức năm 2014

mau phieu danh gia vien chuc M2

bản tự nhận xét đánh giá xếp loại cán bộ công chưc viên chức2014

phiếu đánh giá phân loại viên chức 2014

hương dân viet phieu đanh gia công chuc

phieu danhgiacongchuc vienchuc

phieu danh gia cong chuc cua ke toan

bantunhanxet danhgiacongchuc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)