Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Hà Nội: thực trạng và giải pháp

  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. LỜI CAM ĐOAN

  Họ và tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Quân.
  Lớp: Kinh tế lao động B - Khóa 46 - Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  Em xin cam đoan những số liệu sử dụng trong luận văn là hoàn toàn có thật, nội dung không hề có sự sao chép từ bất cứ tài liệu nào, những lời trích dẫn đều được đưa vào trong ngoặc kép và chú thích rõ nguồn. Nếu có sai phạm gì, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008
  Nguyễn Mạnh Quân  Mục lục
  STT
  Tên mục
  Trang
  Lời mở đầu
  1
  Chương 1: Cơ sở lý luận của phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  3
  1.1
  Các khái niệm cơ bản về bảo hiểm và đại lý bảo hiểm
  3
  1.1.1
  Khái niệm về bảo hiểm
  3
  1.1.2
  Khái niệm về đại lý bảo hiểm
  5
  1.2
  Một số vấn đề cơ bản về đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  8
  1.3
  Một số hoạt động chủ yếu của công tác phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  13
  1.3.1
  Lập kế hoạch phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm
  14
  1.3.2
  Công tác tuyển dụng đại lý bảo hiểm
  14
  1.3.3
  Công tác đào tạo đại lý bảo hiểm
  15
  1.3.4
  Đánh giá thực hiện công việc của đại lý
  15
  1.3.5
  Công tác trả thù lao cho đại lý bảo hiểm
  16
  1.3.6
  Tạo động lực cho đại lý bảo hiểm
  16
  1.3.7
  Quan hệ lao động giữa công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm
  17
  1.3.8
  Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển đại lý
  18
  1.4
  Sự cần thiết phải phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  19
  Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động và tình hình phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp tại Công ty Bảo Việt Hà Nội
  21
  2.1
  Những đặc điểm của Bảo Việt Hà Nội có ảnh hưởng đến phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.
  21
  2.1.1
  Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo Việt Hà Nội
  21
  2.1.2
  Cơ cấu tổ chức của Bảo Việt Hà Nội
  22
  2.1.3
  Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của công ty
  24
  2.1.4
  Quy trình khai thác sản phẩm và quy trình bồi thường
  26
  2.1.5
  Kết quả kinh doanh của Bảo Việt Hà Nội trong một số năm
  34
  2.2
  Phân tích thực trạng hoạt động khai thác của lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp tại Bảo Việt Hà Nội
  37
  2.2.1
  Biến động tổng doanh thu của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  37
  2.2.2
  Biến động doanh thu trung bình của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  38
  2.2.3
  Tỷ trọng doanh thu của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp trong tổng doanh thu công ty.
  40
  2.2.4
  Cơ cấu doanh thu của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp theo nghiệp vụ bảo hiểm
  40
  2.3
  Phân tích thực trạng công tác phát triển đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp tại Bảo Việt Hà Nội
  42
  2.3.1
  Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của đại lý phi nhân thọ chuyên nghiệp
  42
  2.3.2
  Cơ cấu đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp tại BVHN
  43
  2.3.3
  Biến động về số lượng đại lý phi nhân thọ chuyên nghiệp
  45
  2.3.4
  Công tác tuyển dụng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  47
  2.3.5
  Công tác đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  49
  2.3.6
  Công tác quản lý hoạt động các đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  51
  2.3.6.1
  Tổ chức mạng lưới hoạt động
  51
  2.3.6.2
  Chế độ hoa hồng cho đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  53
  2.3.6.3
  Đánh giá thực hiện công việc của đại lý
  54
  2.3.6.4
  Chế độ thi đua khen thưởng đối với đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  56
  2.3.6.5
  Chế độ chợ cấp học nghề
  57
  2.3.6.6
  Thăng tiến giành cho đại lý
  57
  2.3.6.7
  Kỷ luật đối với đại lý
  59
  2.4
  Đánh giá khái quát về phân tích lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp
  60
  2.4.1
  Kết quả đạt được
  60
  2.4.2
  Hạn chế

  61
  2.4.3
  Một số nguyên nhân
  61
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp tại Bảo Việt Hà Nội
  63
  3.1
  Một số thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đại lý phi nhân thọ chuyên nghiệp
  63
  3.1.2
  Một số thuận lợi
  63
  3.1.3
  Một số khó khăn
  64
  3.2
  Đề xuất một số giải pháp
  64
  3.2.1
  Nhóm giải pháp về thu hút, tuyển dụng
  64
  3.2.1.1
  Xác định nhu cầu tuyển dụng cho thời gian tới
  65
  3.2.1.2
  Xác định tiêu chuẩn lựa chọn
  65
  3.2.1.3
  Xác định nguồn tuyển dụng
  66
  3.2.1.4
  Tiếp nhận hồ sơ và tuyển chọn
  67
  3.2.2
  Nhóm giải pháp về đào tạo
  69
  3.2.3
  Nhóm giải pháp về quản lý hoạt động
  71
  3.2.4
  Các giải pháp nhằm duy trì và phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm
  71
  3.3
  Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.
  76
  Kết luận
  80
  Danh mục tài liệu tham khảo
  81


  LỜI MỞ ĐẦU

  Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và mở cửa mạnh mẽ, tạo nên nhiều cơ hội cho các công ty trong nước có những bước phát triển vượt bậc. Đi cùng với những cơ hội là những khó khăn và thách thức ngày càng lớn trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là trong ngành tài chính, thị trường bảo hiểm cũng không nằm ngoài quá trình đó. Sức cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm ngày càng mạnh, nhiều công ty bảo hiểm trong nước và nước ngoài mới đi vào hoạt động tại Việt Nam nên sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Bảo Việt Hà Nội là công ty có thời gian hoạt động khá dài, có đội ngũ cán bộ nhân viên tương đối mạnh nên dễ bị các công ty khác thu hút, lôi kéo. Đại lý bảo hiểm đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với bất kỳ một công ty bảo hểm nào, tuy nhiên đại lý bảo hiểm hiện nay là nghề chưa được coi trọng nên khó thu hút được nhiều người tham gia. Sau thời gian thực tập tại Công ty Bảo Việt Hà Nội, được tìm hiểu về bảo hiểm nói chung, công tác quản lý nhân sự tại công ty và đặc biệt là công tác quản lý lực lượng đại lý bảo hiểm của công ty, em quyết định chọn đề tài: “Phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Hà Nội: thực trạng và giải pháp”.
  Mục đích của em nghiên cứu đề tài này nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý và hoạt động của lượng đại lý bảo hiểm tại công ty bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội và đề xuất một vài giải pháp hoàn thiện công tác này.
  Do hạn chế về nhiều mặt nên trong luận văn chỉ chủ yếu tập trung nghiên cứu đối với lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp và sử dụng các phương pháp nghiên cứu là so sánh, phân tích và tổng hợp các số liệu và tài liệu thu thập được trong quá trình thực tập. Luận văn của em gồm 3 phần chính sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp.
  Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động và tình hình phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp.
  Trả lời · 10-01-2011 lúc 17:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 644 Mua 5 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  2,913
  Tài liệu đã gửi
  2894
  Tài liệu đã bán
  3330
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  100840
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 8. B
  banthinga · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu hay, thank loisongsailam nhá
  Trả lời · 13-12-2016 lúc 07:12 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2016
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1532674
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)