Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH kinh doanh chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu Minh Hiếu

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Chương 1: GIỚI THIỆU . .Trang 1
  1.1.Lý do chọn đề tài . 1
  1.2.Mục tiêu nghiên cứu . 1
  1.2.1.Mục tiêu chung . 1
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể . .2
  1.3.Phương pháp nghiên cứu . 2
  1.3.1.Phương pháp thu thập số liệu . 2
  1.3.2.Phương pháp phân tích . .2
  1.4.Phạm vi giới hạn nghiên cứu của đề tài . .2
  1.4.1.Không gian nghiên cứu . .2
  1.4.2.Thời gian nghiên cứu . .2
  1.4.3.Đối tượng nghiên cứu . 2
  1.5.Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu . .2
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  2.1.Phương pháp luận . .3
  2.1.1.Các khái niệm về tài chính . .3
  2.1.2.Nhu cầu và mục đích của việc phân tích tình hình tài chính của doanh
  nghiệp . .4
  2.1.3.Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp . .4
  2.2.Phương pháp nghiên cứu . 5
  2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu . 5
  2.2.2.Phương pháp phân tích số liệu . .5
  Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN
  THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HIẾU . 25
  3.1.Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 25
  3.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 25

  3.1.2.Trình độ, tay nghề của công nhân . .25
  3.1.3.Quy mô công ty . .26
  3.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 26
  3.2.1.Chức năng . 26
  3.2.2.Nhiệm vụ . .27
  3.3.Cơ cấu tổ chức, hoạt động của công ty . .27
  3.3.1.Bộ máy tổ chức . .27
  3.3.2.Bộ máy kế toán . .29
  3.4.Các lĩnh vực kinh doanh của công ty . .22
  3.5. Quy trình công nghệ . .32
  3.5.1. Quy trình chế biến tôm đông lạnh . .32
  3.5.2. Quy trình chế biến tôm luộc IQF . 34
  3.6. P hương hướng phát triển của công ty . 37
  3.6.1. Kế hoạch tiếp thị của công ty . .37
  3.6.2. Tình hình sản xuất và kinh doanh . 38
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH
  KINH DOANH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHÂU MINH
  HIẾU . .39
  4.1.Khái quát tình hình tài chính tại công ty . .39
  4.1.1.Phân tích bảng cân đối kế toán . .39
  4.1.1.1.Phần tài sản . .39
  4.1.1.2. Phần nguồn vốn . .41
  4.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . .41
  4.2.Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn . 45
  4.2.1.Đối với vốn lưu động . .45
  4.2.1.1.Phân tích tình hình chung về vốn lưu động . .45
  4.2.1.2.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . .48
  4.2.2.Đối với vốn cố định . .50
  4.2.2.1.Phân tích tình hình chung về vốn cố định . .50
  4.2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 52

  4.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh tóan . .53
  4.3.1. Phân tích tình hình thanh toán . .53
  4.2.1.1. Khoản phải thu . .53
  4.2.1.2.Khoản phải trả . .53
  4.3.2.Phân tích khả năng thanh toán . .54
  4.3.2.1. Hệ số thanh toán vốn lưu động . .54
  4.3.2.2. Hệ số thanh toán ngắn hạn . .55
  4.3.2.3. Khả năng thanh toán nhanh . 55
  4.3.2.4. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu . 56
  4.4. Phân tích các chỉ tiêu nhằm đánh giá tình hình tài chính công ty . 56
  4.4.1.Các tỉ số hoạt động . .56
  4.4.1.1. Tỷ số luân chuyển hàng tồn kho . .56
  4.4.1.2. Số vòng quay khoản phải thu . 57
  4.4.1.3. Kỳ thu tiền bình quân . 57
  4.4.2.Các chỉ tiêu về kết cấu tài chính . 58
  4.4.3. Các tỉ số đòn cân nợ . .59
  4.4.3.1.Tỉ số nợ . 59
  4.4.3.2. Khả năng thanh toán lãi vay . .60
  4.4.4. Các tỉ số về khả năng sinh lời . 61
  4.4.4.1. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu . .61
  4.4.4.2. Tỷ số sức sinh lời căn bản . .62
  4.4.4.3. Tỷ số sinh lời trên tổng tài sản . .63
  4.4.4.4. Tỷ số lợi nhuận trên vốn sở hữu . .63
  4.4.5. Phương trình Dupont trong quan hệ giữa các tỷ suất . 64
  4.5. Đánh giá chung tình hình tài chính tại công ty. .64
  Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP
  KHẨU MINH HIẾU . 66
  5.1. Những tồn tại cần khắc phục tại công ty . .66
  5.2. Các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại công ty . 67

  Chương 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 71
  6.1. Kết luận . .71
  6.2. Kiến nghị . .72
  6.2.1. Đối với nhà nước và cơ quan quản lý ngành . .72
  6.2.2. Đối với doanh nghiệp . 73

  Chương 1: GIỚI THIỆU
  1.1.Lý do chọn đề tài
  Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt
  động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế,
  của chính doanh nghiệp. Từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài
  hạn, nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Một trong
  những hoạt động quan trong đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính,
  thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính, cũng như nâng cao hiệu
  quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.
  Tình hình tài chính và việc quản lý tài chính của doanh nghiệp không chỉ là
  sự quan tâm của chủ doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của nhiều cá thể. Quản

  lý tài chính là một trong các chức năng quản lý cơ bản, giữ vị trí quan trọng trong
  quản trị doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định được dựa trên những kết luận được
  rút ra từ đánh giá về mặt tài chính. Để có được những thông tin cần thiết này thì phải
  tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tiến
  hành phân tích tình hình tài chính là rất cần thiết, nó giúp các nhà quản trị doanh
  nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn, tìm hiểu nguyên nhân
  và đưa ra biện pháp khắc phục. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp không chỉ
  cung cấp thông tin quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp
  cho các đối tượng khác như các nhà đầu tư, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các
  nhà cung cấp.
  Là một sinh viên kinh tế, chuẩn bị bước vào môi trường kinh doanh, em nhận
  thấy tầm quan trọng của vấn đề tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp nên em quyết định chọn đề tài:
  Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH kinh doanh chế biến thuỷ sản
  và xuất nhập khẩu Minh Hiếu

  1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  1.2.1.Mục tiêu chung

  Phân tích tình hình tài chính tại công ty để trên cơ sở đó đưa ra những giải
  pháp hợp lý để tài chính công ty càng thêm vững chắc.
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể.
  - Phân tích bảng báo cáo hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán.
  - Phân tích về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.
  - Phân tích về khả năng thanh toán các khoản công nợ của công ty.
  - Phân tích các chỉ tiêu khả năng sinh lời.
  - Đưa ra những tồn tại và các các giải pháp để có thể góp phần nâng cao tình
  hình tài chính của công ty.
  1.3.Phạm vi giới hạn nghiên cứu của đề tài.
  1.3.1.Không gian nghiên cứu.
  Tại công ty TNHH kinh doanh chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu Minh
  Hiếu.
  1.3.2.Thời gian nghiên cứu.
  - Đề tài được thực hiện từ 01.02.2010-23.04.2010
  - Sử dụng báo cáo tài chính từ năm 2007- 2009.
  1.3.3.Đối tượng nghiên cứu
  Tình hình tài chính của công ty TNHH kinh doanh chế biến thuỷ sản và xuất
  nhập khẩu Minh Hiếu.

  ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃ăā
  Trả lời · 16-04-2012 lúc 21:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 644 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. C
  chuotmui · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 09-04-2013 lúc 08:15 #2
 9. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  954846
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)