Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Phân tích tài chính tại Công ty Cao su Sao Vàng

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Phân tích tài chính tại Công ty Cao su Sao Vàng

  MỤC LỤC

  PHẦN THỨ NHẤT
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  I. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

  1. Khái niệm và chức năng của hoạt động tài chính :
  2. Phương pháp phân tích hoạt động Tài chính
  2.1 Phương pháp so sánh
  2.2 Phương pháp phân tích theo chiều ngang
  2.3 Phương pháp phân tích theo chiều dọc
  2.4 Phương pháp phân tích theo giá trị thời gian của tiền
  3. Nhiệm vụ phân tích hoạt động Tài chính
  3.1 Thu thập thông tin :
  3.2. Xử lý thông tin :
  3.3 Dự đoán và quyết định :
  II. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.
  II.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán.

  II.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng cân đối vốn hay cơ cấu vốn
   Tỉ lệ nợ trên tổng tài sản :
   Hệ số cơ cấu tài sản :
   Hệ số cơ cấu nguồn vốn :
  II.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động:
   Vòng quay dự trữ ( tồn kho ) :
   Kỳ thu tiền bình quân :
   Hiệu suất sử dụng tài sản cố định :
  II.4 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi :
   Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm :
   Doanh lợi vốn chủ sở hữu :
  II.5 Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn :
  III. PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP.
  1. Phân tích cơ cấu tài sản.
  2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn.
  2. Phân tích khả năng thanh toán
  V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH
  1. Phân tích chung
  2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.
  3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.
  1. Lịch sử hình thành và phát triển
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
  2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán.
  III. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.
  1. Tình hình phân tích tài chính tại Công ty
  2. Nội dung phân tích tài chính
  3. Phân tích khái quát hoạt động sản xuất của Công ty trong 2 năm 2000 và 2001

  4. Khả năng thanh toán của Doanh nghiệp
  5. Khả năng cân đối vốn
  6. Khả năng hoạt động
  7. Khả năng sinh lãi của Công ty.

  PHẦN THỨ BA.
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
  I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.
  1. Những thành tựu đạt được
  2. Những tồn tại và hạn chế
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.
  1. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính.
  2. Nhân sự trong quá trình phân tích
  3. Hoàn thiện quy trình phân tích tài chính
  4. Lập kế hoạch tài chính
  5. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính nói chung.
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỤC LỤC
  Trả lời · 24-10-2010 lúc 19:51
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 2,961 Mua 4 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)