Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Ôn thi công chức 2013 (đầy đủ nội dung, chất lượng 3 phần Hành chính 42 câu hỏi/ trả lời Chuyên đề HCNN Tin học Văn phòng Ngoại ngữ trình độ B)

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  69
 3. Chia sẻ
  126
 4. Thông tin
  74
 5. Công cụ
 6. TRỌN BỘ TÀI LIỆU GỒM ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG PHỤC VỤ THAM KHẢO ÔN THI CÔNG CHỨC 2013 NHƯ SAU:

  Chuyên đề 1. Những vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước

  Chuyên đề 2. Một số kỹ năng hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước

  Chuyên đề 3. Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và quản ký văn bản trong cơ quan nhà nước

  Chuyên đề 4: TỔNG HỢP, BIÊN SOẠN CHUYÊN ĐỀ KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


  + CHUYÊN ĐỀ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

  + CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  + CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  + CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QPPL VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


  + CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC

  + CHUYÊN ĐỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ


  Chuyên đề 5: Bài soạn 42 câu hỏi/ đáp án ôn thi công chức 2013

  Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo anh/ chị cần phải làm gì để thực hiện được mục tiêu trên?

  Câu 2: Anh/ chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
  Theo anh/ chị cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương mình?

  Câu 3: Anh / chị hãy trình bày khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước?

  Câu 4: Đồng chí hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

  Câu 5: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì?
  Từ thực tiễn công tác, anh, chị hãy cho biết để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải thực hiện những giải pháp gì?

  Câu 6: Anh/ chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước?

  Câu 7: Phân tích chức năng của văn bản QLHCNN?

  Câu 8: Phân tích đặc điểm và các hình thức của văn bản QPPL?

  Câu 9: yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản QLHCNN?

  Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung

  Câu 11: Quốc hội là gì?Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .

  Câu 12. Chính phủ là gì ?Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .

  Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.

  Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.

  Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp

  Câu 16: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

  Câu 17: : So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

  Câu 18. Điều 2 Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung quy định :" NCH XHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân tất cả các quyền lực NN thuộc về NN". Anh ( chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ bản chất của NN ta. Hãy phân tích đặc điểm trên để làm sáng tỏ bản chất của NN ta.

  Câu 19.Phân tích khái niệm, đặc điểm chức năng của cơ quan NN, theo anh chị để nâng cao năng lực hoạt động của CQNN cần áp dựng những giải pháp nào?

  Câu 20. Trình bày mô hình tổng thể của bộ máy NN theo hiến pháp 1992 sửa đối bổ sung ? phân tích mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành đó ?

  Câu 21. Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung quy định" NCHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" anh chị hãy lý giải : NN pháp quyền là gì ? so sánh các đực trưng của NN phap quyền nói chung và NN pháp quyền VN ? tại sao NN ta phải xây dựng pháp quyền ? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng hoàn thiện ?

  Câu 22. Khái niệm, đặc điểm, để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần phải hoàn thiện những vấn đề gì?

  Câu 23. Trình bày nội dung nguyên tắc: "QLNN là thống nhất có sự phân công phối hợp với các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp 1992 sửa đồi, bổ sung như thế nào?

  Câu 24. Khái quát về tổ chức Bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 và những phương hướng cải cách?

  Câu 25. Phân tích nội dung cơ bản về cải cách hành chính?

  Câu 26. Anh, chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?

  Câu 27. Anh, chị hãy trình bày khái quát về tổ chức BMNN và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước

  Câu 28. Anh chị hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành chính nhà nước

  Câu 29. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước (HCNN) là gì? Từ thực tiễn công tác anh, chị hãy phân tích để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải làm những gì?

  Câu 30. Thực trạng nền hành chính (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện trong thời gian đến

  Câu 31. Cải cách hành chính và những thuận lợi, khó khăn trong CCHC. Liên hệ cơ quan anh chị đang công tác để làm rõ vấn đề này

  Câu 32. Anh chị hãy phân tích quan điểm cải cách hành chính Nhà nước ta hiện nay?

  Câu 33. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Anh chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước

  Câu 34. Anh, chị hãy phân tích chức năng của văn bản? Đặc điểm và các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  Câu 35. Anh chị hãy trình bày và phân tích ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản quản lý hành chính Nhà nước?

  Câu 36. Anh chị hãy soạn thảo báo cáo về một công việc của cơ quan?

  Câu 37. Anh chị hãy trình bày ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo văn bản QLHCNN?

  Câu 38. Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?

  Câu 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của UBND tỉnh. Vẽ sơ đồ UBND tỉnh

  Câu 40. Định hướng, nguyên tắc của công vụ hành chính?

  Câu 41. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức?

  Câu 42. Những việc cán bộ, công chức không được làm?  Chuyên đề 6: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH PHỤC VỤ THI CÔNG CHỨC

  1. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.

  2. Hiến pháp nước Cộng hòa
  Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002);

  3.
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  4. Luật của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 31/2004/QD11 ngày 03/12/2004 về việc ban hành
  văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND

  5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ_CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và
  kỹ thuật trình bàyvăn bản.

  6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là
  công chức

  7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  8. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đối tượng dự thi công chức vào các Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành);

  9. Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với đối tượng dự thi công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận huyện);

  10. Chức năng, nhiệm vu của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ban chuyên môn

  11. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức
  hành chính theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 21/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Đăng tải phần nội dung tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên.

  12. Và nhiều văn bản liên quan khác


  Chuyên đề 7: TÀI LIỆU NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH B)gồm: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các đề thi mẫu qua các năm,,,,,đặc biệt 4500 CÂU TRẮC NGHIỆM/ĐÁP ÁN TIẾNG ANH


  Chuyên đề 8: TÀI LIỆU TIN HỌC VP gồm:
  Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm tin học Văn phòng, các dạng bài thi mẫu,,,,đặc biệt 250 câu trắc nghiệm + đáp án môn tin học theo nội dung thi công chức mới nhất.


  Trả lời · 19-12-2012 lúc 11:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 13,590 Mua 74 Bình luận 69

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. M
  moibichu88 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 08:59 #2
 9. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  857149
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hieuls · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 16:50 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  329337
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. F
  franktw · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 22-12-2012 lúc 01:40 #4
 13. F
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  858238
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  dungbt2012 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 22-12-2012 lúc 13:26 #5
 15. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  855775
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  haiyen412 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 23-12-2012 lúc 21:02 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  739568
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  tranhoainam2011 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 14:04 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  859701
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. J
  jinling200 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 15:30 #8
 21. J
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  838195
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. D
  diemnguyen1240 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 26-12-2012 lúc 14:44 #9
 23. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  862230
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. H
  hiengialai · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 02-01-2013 lúc 15:05 #10
 25. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  866329
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh 2013

  mẫu đề thi công chức môn tin học

  tai lieu thi cong chuc 2013

  dap an mon tin hoc thi cong chuc

  cacde thi trac nghiem cong chuc mon tin hoc trinh do a

  4500 vau hoivtrac nghiep co dap an mon tieng anh thi cong chuc

  on tap tieng anh cong chuc tinh thanh hoa

  de thi cong chuc 2013

  cau hoi on thi cong chuc mam non 2013

  42 câu hỏi viên chức

  đề thi tiếng anh trình độ b công chức có đáp án

  Bộ đề 500 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh hanh chính nhà nuoc 2014

  tài liệu thi trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức có đáp án

  tai_lieu_on_tap_thi_tuyen_cong_chuc_hanh_chinh

  de thi cong chúc tinh thanh hoa

  trac nghiem cong chuc hanh chinh

  tai lieu thi cong chuc tinh thanh hoa

  tài liệu thi công chức nhà nước năm 2013

  tai lieu thi cong chuc xa

  đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng trình độ b

  tài liệu ôn thi công chức hành chính

  de thi trac nghiem tin hoc van phong trinh do a

  mua tai lieu on thi cong chuc 2013

  tai lieu on thi cong chuc 2013

  tài liệu tin học văn phòng trình độ b

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  công chức tài liệu tài liệu tin học văn phòng trình độ b tai lieu on thi cong chuc 2013 đề thi tin học trắc nghiệm trình độ b cau hoi trac nghiem Tin Hoc trinh do B mua tai lieu on thi cong chuc 2013 tai lieu on tap thi cong chuc nam 2013 de thi trac nghiem tin hoc van phong trinh do a nội dung ôn thi công chức hải quan tai lieu thi cong chuc 2013 tai_lieu_on_tap_thi_tuyen_cong_chuc_hanh_chinh.rar tài liệu ôn thi công chức hành chính cau hoi va dap an tieng anh thi cong chuc đe_dap an_thi_cong_chuc trắc nghiệm tin học trình độ b TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHẦN 3 Tai lieu thi cong chuc hanh chinh 2013 tai lieu tieng anh thi cong chuc 2013 dap an trac ghiem tin hoc thi cong chuc xa De thi cong chuc ngoai ngu trinh do b tai lieu môn ngoai ngu trong thi công chức dap an thi cong chuc xa nganh dia chinh cau hoi thicong chuc mam non nam 2013 mẫu đề thi công chức môn tin học dap an de thi cong chuc tieng anh đê thi công chuc xa tinh thanh hoa dap an thi tin hoc van phong a tai lieu thi cong chuc mon vat li noi dung cau hoi thi cong chuc tai lieu thi tin hoc van phong cong chuc xa tai lieu tin hoc cong chuc xa 2013 tai lieu thi tin học cong chuc xa moi nhat tai lieu thi cong chuc tinh thanh hoa on tap tieng anh cong chuc tinh thanh hoa trac nghiem cong chuc hanh chinh tai lieu thi cong chuc tieng anh 2013 đề thi công chức văn phòng thống kê tai lieu on thi cong chúc tinh thanh hoa dap an thi cong chuc mon tieng anh on thi cong chuc tieng anh o thanh hoa tài liệu ôn thi tieng anh công chức 2013 dap an mon tin hoc thi cong chuc de thi cong chúc tinh thanh hoa 4500 câu thi công chưc môn tiếng anh tai_lieu_on_tap_thi_tuyen_cong_chuc_hanh_chinh tai lieu thi cong chuc nam 2013 bo cau hoi ôn tap thi vien chuc trinh do tin hoc de thi cong chuc tin b đề thi công chức trình độ b tin học taij lieeuj thi coong chuwcs 2013 250cau hoi tin hoc thi cong chuk đề thi trắc nghiệm tin học trình độ b trắc nghiệm tin học trình độ a 42 cau hoi thi cong chuc thi công chưc tinh thanh hoa môn tiêng anh 250 câu trắc nghiệm đáp án môn tin học cau hoi on thi cong chuc mam non 2013 trac nghiem trinh do a tin hoc van phong ôn thi công chức thanh hóa noi dung thi cong chuc mon tin hoc van phong

  Xem các từ khóa (tags) khác