Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Ôn thi Chuyên viên chính 2012 [Bộ tài liệu ôn thi Chuyên viên chính + Bộ tài liệu ôn thi công chức để tham khảo]

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  35
 3. Chia sẻ
  17
 4. Thông tin
  101
 5. Công cụ
 6. Tổng hợp, biên soạn trọn bộ gồm hơn 200 file tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính 2012

  PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

  + CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
  + CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  + CHUYÊN ĐỀ 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
  + CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ 6: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHẦN ÔN TẬP KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (42 Câu hỏi + bài soạn/ đáp án kèm theo)

  Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo anh/ chị cần phải làm gì để thực hiện được mục tiêu trên?

  Câu 2: Anh/ chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
  Theo anh/ chị cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương mình?

  Câu 3: Anh / chị hãy trình bày khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước?

  Câu 4: Đồng chí hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

  Câu 5: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì?
  Từ thực tiễn công tác, anh, chị hãy cho biết để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải thực hiện những giải pháp gì?

  Câu 6: Anh/ chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước?

  Câu 7: Phân tích chức năng của văn bản QLHCNN?

  Câu 8: Phân tích đặc điểm và các hình thức của văn bản QPPL?

  Câu 9: yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản QLHCNN?

  Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung

  Câu 11: Quốc hội là gì?Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .

  Câu 12. Chính phủ là gì ?Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .

  Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.

  Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.

  Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp

  Câu 16: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

  Câu 17: : So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

  Câu 18. Điều 2 Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung quy định :" NCH XHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân tất cả các quyền lực NN thuộc về NN". Anh ( chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ bản chất của NN ta. Hãy phân tích đặc điểm trên để làm sáng tỏ bản chất của NN ta.

  Câu 19.Phân tích khái niệm, đặc điểm chức năng của cơ quan NN, theo anh chị để nâng cao năng lực hoạt động của CQNN cần áp dựng những giải pháp nào?

  Câu 20. Trình bày mô hình tổng thể của bộ máy NN theo hiến pháp 1992 sửa đối bổ sung ? phân tích mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành đó ?

  Câu 21. Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung quy định" NCHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" anh chị hãy lý giải : NN pháp quyền là gì ? so sánh các đực trưng của NN phap quyền nói chung và NN pháp quyền VN ? tại sao NN ta phải xây dựng pháp quyền ? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng hoàn thiện ?

  Câu 22. Khái niệm, đặc điểm, để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần phải hoàn thiện những vấn đề gì?

  Câu 23. Trình bày nội dung nguyên tắc: "QLNN là thống nhất có sự phân công phối hợp với các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp 1992 sửa đồi, bổ sung như thế nào?

  Câu 24. Khái quát về tổ chức Bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 và những phương hướng cải cách?

  Câu 25. Phân tích nội dung cơ bản về cải cách hành chính?

  Câu 26. Anh, chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?

  Câu 27. Anh, chị hãy trình bày khái quát về tổ chức BMNN và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước

  Câu 28. Anh chị hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành chính nhà nước

  Câu 29. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước (HCNN) là gì? Từ thực tiễn công tác anh, chị hãy phân tích để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải làm những gì?

  Câu 30. Thực trạng nền hành chính (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện trong thời gian đến

  Câu 31. Cải cách hành chính và những thuận lợi, khó khăn trong CCHC. Liên hệ cơ quan anh chị đang công tác để làm rõ vấn đề này

  Câu 32. Anh chị hãy phân tích quan điểm cải cách hành chính Nhà nước ta hiện nay?

  Câu 33. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Anh chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước

  Câu 34. Anh, chị hãy phân tích chức năng của văn bản? Đặc điểm và các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  Câu 35. Anh chị hãy trình bày và phân tích ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản quản lý hành chính Nhà nước?

  Câu 36. Anh chị hãy soạn thảo báo cáo về một công việc của cơ quan?

  Câu 37. Anh chị hãy trình bày ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo văn bản QLHCNN?

  Câu 38. Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?

  Câu 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của UBND tỉnh. Vẽ sơ đồ UBND tỉnh

  Câu 40. Định hướng, nguyên tắc của công vụ hành chính?

  Câu 41. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức?

  Câu 42. Những việc cán bộ, công chức không được làm?
  (Tiếp theo)
  Câu 1 : Đ/c hãy Mô tả hệ thống các cơ quan HCNN ta, nêu các chức năng của từng loại các cơ quan HCNN và phương hướng cải cách tổ chức bộ máy HCNN theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
  Câu 2 . Đ/c hãy làm rõ các Quan điểm có tính nguyên tắc của đảng và nhà nước ta về đổi mới Hệ thống chính trị và CC tổ chức, hoạt động của bộ máy NN ta trong giai đoạn hiện nay.
  Câu 3 . Điều 2 Hiến pháp VN năm 2002 sửa đổi có ghi –“ Nhà nược CHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì dân - Đ/c hãy phân tích làm rõ nội dung XD NN pháp quyền XHCN và bản chất Nhân dân của của Nhà Nước ta .
  Câu 4. Đ/c hãy trình bày yếu tố Cấu thành của nền hành chính và phân tích đặc điểm cơ bản nền HCNN ta hiện nay?.
  Câu 5. Hãy trình bày nguyên tắc, yêu cầu đổi mới hoạt động công sở NN và đánh giá hiệu quả hoạt động công sở hiện nay theo nguyên tắc yêu
  cầu đó.
  Câu 6: Hãy trình bày những yêu cầu T hợp lý – hợp pháp của QĐ hành chính NN ta – phân tích mqh giửa hai nhóm yêu cầu đó. Cho Ví dụ minh họa?
  Câu 7: Luật CBCC 2008
  Câu 8 . Điều 2 hiến pháp VN năm 1992 có ghi Quyền lực NN là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hãy trình bày nội dung các quyền LP,HP,TP và sự phân công các quyền đó cho các cơ quan NN ta hiện nay.
  Câu 9 Hãy trinh bày K niệm.Đ điểm, hoạt động áp dụng pháp luật của cquan HCNN. Neu rõ các cquan HCNN được áp dụng PL trong những trường hợp nào, ví dụ trong những trường hợp áp dụng PL của cơ quan HCNN.
  Câu 10 . Trình bày nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở ?
  Câu 11: Đ/c hãy biên soạn biên bản tổng hợp nội dung phiên họp của UBND về phê duyết dề án xây dựng đường giao thong nông thon trong tỉnh năm ?
  Câu 12: Đ/c hãy soạn thảo KHoạch triển khai một đợt công tác lien quan đến nhiệm vụ của cơ quan đ/c đang công tác để trình lãnh đạo quyết định và tổ chức thực hiện?
  Câu 13: Đ/c hãy soạn thảo Tờ trình đê thủ trưởng cơ quan ký trình lên cấp trên xin phép thực hiện một hoạt đông mà chức năng quyền hạn c ủa m ình, Cquan đ/c khg thể tự quyết định
  Câu 14: Đ/c hãy lập dự thảo Tờ trình về ban hành chỉ thị c ủa UBND hoặc của thủ trưởng cơ quan đơn vị
  Câu 15: Phân biêt VB QPPL-VB HC cá biệt- VB HC thong thường
  Câu 16: Phân biệt chức năng của các loại VB được SD trong hoạt động của bộ máy NN hiện nay. Ví dụ minh họa. tại cơ quan đồng chí có VB nào được áp dung, đúng hay không
  Câu 17: trình bày các laọi VB q lý HCNN do cơ quan NN ban hành . Ở ngành đ chí được ban hành VB Q lý HC nào, đúng hay sai
  Câu 18: Qui trình tổng thể của việc soạn thảo Vb, p tích ý nghĩa của từng bước cụ thể quy trình đó
  Câu 19: Văn bản QPPL

  PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH
  + Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
  + Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
  + 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
  + Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án

  PHẦN ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG
  + Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
  + Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án
  + 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
  + Một số Đề thi môn Tin học tham khảo
  Trả lời · 02-05-2012 lúc 09:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 11,936 Mua 101 Bình luận 35

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  thichtuhuely · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 23-12-2012 lúc 02:30 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  859580
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. L
  laohacxoithit · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 24-12-2012 lúc 14:16 #3
 11. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  614327
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tienhanoi · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 10:00 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  861093
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. V
  vrqc · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 16:26 #5
 15. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  861447
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. Y
  yeuchiminhanh227 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 26-12-2012 lúc 08:59 #6
 17. Y
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  861366
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  tuanbincon · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 26-12-2012 lúc 10:52 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  858777
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. V
  vitaly · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 27-12-2012 lúc 16:25 #8
 21. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  367782
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. L
  levanson1234 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 09:35 #9
 23. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  878908
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. S
  sonhamham · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 18:41 #10
 25. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  879547
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)