Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Thôn Yên Thành xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  23
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó.
  Đất nước ta chuyển từ nền cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng.
  Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề trong đó có nêu:
  Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu.
  Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
  Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
  Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp.
  Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên.
  Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội IX cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.
  Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt của các chi bộ thôn Yên Thành xã Tân Thành huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn. Thôn em nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước được học tại lớp K50 Học viện TTN Việt Nam. Em lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Thôn Yên Thành Sơn xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn ” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề nêu trên.

  MỤC LỤC


  LỜI CẢM ƠN 1
  1. Lý do chọn đề tài . 5
  2. Mục đích nghiên cứu . 7
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 7
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 7
  5. Phạm vi nghiên cứu . 8
  6. Phương pháp nghiên cứu 8
  7. Kết cấu tiểu luận . 8
  PHẦN NỘI DUNG . 9
  CHƯƠNG 1: 9
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ THÔN YÊN THÀNH XÃ TÂN THÀNH HUYỆN BẮC SƠN TỈNH LẠNG SƠN 9
  1.1. Cơ sở lý luận 9
  1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 9
  1.1.2. Vị trí, vai trò của chi bộ 10
  1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ . 11
  1.1.4. Tác dụng của sinh hoạt chi bộ . 12
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 13
  1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay 13
  1.2.2. Tình hình sinh hoạt chi bộ hiện nay . 16
  CHƯƠNG 2 . 17
  THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ YÊN THÀNH XÃ TÂN THÀNH HUYỆN BẮC SƠN TỈNH LẠNG SƠN . 17
  2.1. Đặc điểm chung của Thôn Yên Thành xã Tân Thành huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn . 17
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 17
  2.1.2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thôn Yên Thành 19
  2.2. Thực trạng sinh hoạt chi bộ thôn Yên Thành xã Tân Thành huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn . 20
  2.2.1. Giới thiệu về tình hình chi bộ . 20

  2.2.2. Thực trạng hoạt động của chi bộ . 21
  2.2.2.1. Những mặt mạnh 21
  2.2.2.2. Những yếu kém . 24
  2.2.2.3. Nguyên nhân 25
  2.2.3. Những vấn đề thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm của sinh hoạt chi bộ 26
  CHƯƠNG 3 . 28
  NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ YÊN THÀNH XÃ TÂN THÀNH HUYỆN BẮC SƠN TỈNH LẠNG SƠN 28
  3.1. Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn từ nay đến năm 2015 . 28
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn 30
  KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN . 35
  1. Kiến nghị . 35
  2. Kết luận . 35
  DANH MỤC THAM KHẢO 37  XEM THÊM CÁC ĐỀ TÀI TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẠI ====>>>> ĐÂY
  Trả lời · 02-04-2012 lúc 23:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 4,150 Mua 23 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21231
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. V
  vanlai70 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 03-01-2013 lúc 11:42 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  859060
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  haphucquynh · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 25-02-2013 lúc 11:00 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  659328
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. X
  xdungxn@yahoo.com.vn · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 16-03-2013 lúc 08:50 #4
 13. X
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  906952
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. N
  nhanvanpy · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 16-03-2013 lúc 15:54 #5
 15. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  578076
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  hxmai · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cảm ơn bạn đã đăng tài liệu,! Hic, tài liệu quý thế này mà bây giờ mới tìm thấy
  Trả lời · 02-12-2014 lúc 19:45 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1147384
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bài đại hội chi bộ thôn

bai tieu luan nang cao chat luong sinh hoat chi bo tai thon ha lang xa quang phu huyen quang dien

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)