Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Thụy - Thành Phố Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Mở đầu
  Cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các thế hệ trẻ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn góp phần thắng lợi vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 26/3/1931 Đoàn TNCS Đông Dương (ngày nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) được thành lập dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên Việt Nam được rèn luyện, trưởng thành trong ngọn lửa cách mạng, lá cờ Đoàn luôn thắm mãi những chiến công.
  Cùng với chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc, Đoàn thanh niên luôn là đội tiên phong cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng. 76 năm qua chặng đường ấy đầy chông gai, thử thách đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sức mạnh của tuổi trẻ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải luôn xác định công tác xây dựng Đoàn là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt, ý nghĩa then chốt với phong trào thanh niên trong tiến trình lịch sử, thấy rõ khả năng cách mạng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong sự nghiệp cách mạng lâu dài của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu phần lớn là do thanh niên". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đã khẳng định: "Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức mà trọng tâm là bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tri thức khoa học, Đoàn viên thanh niên, năng cao chất lượng Đoàn viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh thiếu niên. "Có thể cho rằng ngày nay thanh niên Việt Nam đã được sự quan tâm to lớn, sự tin cậy đó, mỗi đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn phải làm gì để cùng các tầng lớp khác nắm bắt thời cơ, đẩy lùi khó khăn, thách thức cùng cả đất nước bước vào thế kỷ mới dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
  Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết’’(8,tr98). Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng toàn diện thanh niên, đồng thời tạo mọi điều kiện cho thanh niên được phát huy tài năng, sức lực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nguòn lực con người.
  Trên quan điểm, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện cả về Chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực chất là góp phần xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trước một bước. Vì vậy, trong suốt quá trình 76 năm xây dựng và phát triển, Đoàn TNCS HCM luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở – đó chính là nền tảng đảm bảo các hoạt động của Đoàn, là cầu nối giữa quần chúng thanh niên với Đảng, Nhà nước. Tổ chức đoàn cơ sở là nơi thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nơi các phong trào Đoàn đi vào đời sống thanh niên. Đồng thời thông qua các hoạt động thực tiễn sẽ là môi trường giáo dục để đoàn viên, thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành.
  Bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ CNH - HĐH đất nước, vị thế, vai trò của thanh niên của tổ chức Đoàn thanh niên tiếp tục được khẳng định Thành tựu của 20 năm đổi mới đã tạo sự chuyển biến lớn trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước nói chung và các hoạt động Đoàn Thanh niên nói riêng. Thế hệ trẻ hôm nay đang được sống trong một môi trường xã hội ổn định, việc làm, thu nhập, nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho thanh niên bước đầu đã được đáp ứng, vai trò tổ chức Đoàn, của thanh niên trong thời kỳ CNH - HĐH được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã xác định “Xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, trường học XHCN và hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, phụ trách thiếu nhi, đội dự bị tin cậy của Đảng, chỗ dựa vững chắc của chính quyền nhân dân”. ( )
  Tuy nhiên, thanh niên ngày nay cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ và thách thức to lớn. Đó là những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, vấn đề phân hoá giàu nghèo trong xã hội, tệ nạn xã hội đang có xu hướng gia tăng và tác động mạnh mẽ đến thanh niên, nạn quan liêu tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đang tác động trực tiếp có tính tiêu cực vào tâm tư, tình cảm của thanh niên và đến quá trình định hướng chính trị của tổ chức Đoàn, mặt khác các thế lực thù địch đang đẩy mạnh âm mưu "diễn biến hoà bình" trong đó thanh niên là đối tượng trọng tâm. Đối với tổ chức Đoàn, tuy đã nhiều cố gắng trong việc đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức song còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên, tổ chức hiệu quả các phong trào, xây dựng tổ chức đoàn ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới của Đảng cũng như đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp thanh niên. Tăng cường công tác tập hợp vận động thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện là một trong những nội dung quan trọng, cấp bách của các cấp bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.
  Kiến Thuỵ là một huyện nằm ở phía Đông Nam của thành phố Hải Phòng, trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban chấp hành Huyện uỷ Kiến Thụy, Ban chấp hành Huyện đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, chất lượng đoàn viên từng bước được nâng lên, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng tăng hàng năm, năm sau tăng cao hơn năm trước, các hoạt động đoàn đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện KIến Thụy nói chung, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn của Huyện nói riêng còn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém: Nội dung hình thức sinh hoạt chi Đoàn còn thiếu tính hấp dẫn đối với đoàn viên; Khả năng đoàn kết tập hợp và giáo dục thanh niên thông qua các hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở chưa cao. Chất lượng đoàn viên còn thấp, công tác bồi dưỡng kết nạp đoàn cho thanh niên chưa được quan tâm đúng mực. Tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt không có lý do còn tồn tại; Vị thế chính trị tính tiên phong của tổ chức đoàn cơ sở ở nhiều nơi chưa được thể hiện rõ trong thanh niên và trong xã hội. Vai trò tiên phong của người đoàn viên chưa được phát huy; Khả năng vận động thanh niên và vai trò phụ trách thiếu nhi của đoàn viên còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, chưa phát huy hết vai trò chủ thể tích cực, tự giác trong chi đoàn.
  Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn của huyện vừa là một nhiệm vụ trọng tâm vừa là vấn đề cấp bách cần đầu tư nghiên cứu, đề ra các giải pháp phù hợp.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn chuyên đề nghiên cứu :

  "Năng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Thụy - Thành Phố Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp".
  Nhằm tìm ra các giải pháp thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
  II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
  Đề xuất tìm ra các giải pháp kiến nghị nhằm đổi mới, năng cao hiệu quả mô hình tổ chức hoạt động của thanh niên trên địa bàn huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng.
  III.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
  Trả lời · 18-02-2011 lúc 10:45
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,754 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)