Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO LD036 - Thực trạng lao động việc làm và chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  11
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU

  Hơn 10 năm đổi mới cùng với các chính sách phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích và phát triển toàn diện con người như: Chính sách giải quyết việc làm và thu nhập, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, chính sách dân tộc và tôn giáo, chính sách đối với người có công với đất nước . Nhờ đó Việt Nam đã đạt được những thắng lợi to lớn về kinh tế- xã hội. Từ một nước cái gì cũng thiếu nay đã dư thừa, từ chỗ lạc hậu về cơ sở hạ tầng nay từng bước xây dựng hiện đại. Nói chung nước ta trở thành một nước có nền kinh tế năng động, ổn định và phát triển nhanh. Tuy nhiên để thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam với nước phát triển còn rất nhiều chính sách chúng ta phải giải quyết, những chính sách xã hội: nổi lên gay gắt như: Người chưa có việc làm, thiếu việc làm ngày càng tăng. Sự phân hoá giàu nghèo tăng nhanh tệ nạn xã hội và tội phạm có chiều hướng gia tăng, trong các chính sách nêu trên lao động và việc làm đang là một sức ép lớn, là một trong những chính sách có tính toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhân loại nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng trong đó có Việt Nam chúng ta. Hiện nay Việt Nam đang trong thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do đó việc nghiên cứu chính sách giải quyết việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, chính sách giải quyết việc làm và chống thất nghiệp là một trong những tiêu chí bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, là chính sách xã hội cơ bản góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển xã hội.
  Với ý nghĩa muốn tìm hiểu nhận thức đượcchủ trương, chính sách của nhà nước về chính sách giải quyết việc làm. Em xin mạo muội được viết và lấy tên đề tài của mình là “Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay”.
  Đề tài được bố cục thành ba phần:
  Chương I: Tổng quan về chính sách việc làm
  Chương II: Thực trạng lao động, việc làm và chính sách việc làm ở Việt Nam hiện nay
  Chương III: Phương hướng và giải pháp về giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai
  Trả lời · 21-11-2010 lúc 15:57
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 3,563 Mua 11 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  Chương I: Tổng quan về chính sách việc làm

  1. Các khái niệm
  1.1. Lao động
  1.2. Việc làm
  1.3. Chính sách việc làm
  2. Vị trí và ý nghĩa của chính sách việc làm
  2.1. Vị trí chính sách việc làm trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội
  2.2. ý nghĩa chính sách việc làm
  3. Cấu trúc của chính sách giải quyết việc làm
  3.1. Quan điểm
  3.2. Mục tiêu của chính sách việc làm
  3.3. Các giải pháp của chính sách giải quyết việc làm

  Chương II: Thực trạng lao động việc làm và chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay
  1. Thực trạng lao động việc làm
  1.1. Thực trạng nguồn lao động
  1.2. Đặc điểm thị trường lao động và việc làm
  2. Thực trạng về chính sách giải quyết việc làm
  2.1. Chính sách quỹ quốc gia giải quyết việc làm
  2.2. Chính sách xuất khẩu lao động và chuyên gia
  2.3. Chính sách tiền lương, tiền công
  2.4. Chính sách về thời gian lao động
  2.5. Chính sách lao động nữ

  Chương III: Phương hướng và giải pháp về giải quyết việc làm ở Việt Nam trong thời gian tới
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 21-11-2010 lúc 15:58 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM

  1. Các khái niệm.

  Để nghiên cứu và xây dựng chính sách việc làm, vấn đề quan trọnglà chúng ta phải thống nhất về mặt khái niệm. Đó chính là các chuẩn mực cơ bản để xác định thống kê, đánh giá và thông tin về tình trạng việc làm và thất nghiệp. Từ đó hoạch định chính sách, tìm giải pháp tác động.
  1.1. Lao động:
  Lao động là hoạt động của con người trong đó con người sử dụng tư liệu lao động để tác động lên đối tượng lao động nhằm tạo ra sản phẩm thoả mãn nhu cẩu của mình và xã hội.
  1.2. Việc làm:
  Mọi hoạt động tạo ra thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm gọi là việc làm.
  Các hoạt động lao động được xác định là việc làm bao gồm:
  - Làm các công việc được trả công dưới dạng bằng tiền hoặc hiện vật.
  - Những công việc tự làm để thu lợi nhuận cho bản thân hoặc tạo thu nhập cho gia đình mình nhưng không được trả công (bằng tiền hoặc hiện vật) cho công việc đó.
  a. Dân số hoạt động kinh tế (lực lượng lao động): Toàn bộ những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang có việc làm hoặc không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc.
  b. Dân số không hoạt động kinh tế: Toàn bộ số người từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc bộ phận có việc làm và không có việc làm, những người này không hoạt động kinh tế vì lý do: đang đi học, ốm đau .
  c. Người có việc làm: là những người trong dân số hoạt động kinh tế đang làm việc để nhận tiền lương.
  d. Người thất nghiệp: là người trong dân số hoạt động kinh tế không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc.
  1.3. Chính sách việc làm:
  Chính sách việc làm là chính sách xã hội được thể chế hoá bằng luật pháp của nhà nước, một hệ thống quan điểm, chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động nhằm góp phần bảo đảm an toàn, ổn định và phát triển xã hội.
  2. Vị trí và ý nghĩa của chính sách việc làm:
  2.1. Vị trí chính sách việc làm trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội.

  Khi nghiên cứu lý thuyết về sự phát triển, mọi người đều nhận thức rằng một trong những chính sách cơ bản nhất trong cấu trúc của nó là phát triển nguồn nhân lực, coi đó là đỉnh cao nhất, là mục tiêu cuối cùng của mọi quá trình phát triển. Điều này hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với nhận thức mới về phát triển con người trong thế giới hiện đại. Theo lý thuyết này thì chính sách trung tâm của thời đại chúng ta là chính sách con người và sự tham gia của con người vào tiến trình phát triển xã hội và tiến bộ xã hội.
  Mấy chục năm qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội nhân bản, hướng vào phục vụ lợi ích của con người và phát triển con người toàn diện trong đó đặc biệt là chính sách phát triển dân trí, bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo công ăn việc làm, an toàn xã hội tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các dân tộc . chính vì vậy mà chỉ số phát triển con người ở Việt Nam đã nâng cao. Để thực hiện mục tiêucủa chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”, hệ thống chính sách xã hội phải dựa trên nền tảng cốt lõi nhất là coi trọng yếu tố con người và phát huy đến mức cao nhất tiềm năng của con người, song suy cho cùng hệ thống chính sách xã hội phải bảo đảm các yêu cầu có tính nguyên tắc sau:
  - Mọi người có việc làm, có thu nhập đảm bảo cuộc sống hàng ngày .
  - Thực hiện nguyên tắc công bằng, dân chủ, bình đẳng trong mọi quan hệ xã hội trước pháp luật.
  - Xây dựng một xã hội phát triển tương đối đồng đều, giảm dần sự cách biệt giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa phụ nữ và nam giới, giữa nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo giữa người có hoàn cảnh bất lợi, rủi ro với người có hoàn cảnh thuận lợi .
  Chính sách xã hội với yêu cầu như trên, là yếu tố của sự phát triển và nằm trong yếu tố phát triển vì vậy đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển và tạo ra ổn định xã hội và thúc đẩy quá trình phát triển. Trong hệ thống chính sách xã hội, chính sách cốt lõi, bao trùm nhất là phải tạo ra điều kiện và cơ hội để người lao động có việc làm, có thu nhập bảo đảm cuộc sống bản thân và gia đình, đồng thời đóng góp cho xã hội. Đó là nội dung cơ bản của chính sách việc làm là một trong những tiêu chí cơ bản vì định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vì vậy:
  Chính sách việc làm là một trong những chính sách xã hội cơ bản nhất của quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển xã hội.
  2.2. Ý nghĩa chính sách việc làm:
  Như trên đã phân tích chính sách việc làm có vị trí cơ bản và quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội nên chính sách việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng và lớn lao trong mọi thơì đại:
  - Thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, an toàn.
  - Giải quyết công ăn việc làm cho từng người dân.
  - Phù hợp với lý thuyết phát triển hiện đại lấy con người làm chính sách trung tâm.
  Trả lời · 21-11-2010 lúc 15:59 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  detailuanvancaohoc · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 28-01-2013 lúc 08:28 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  862294
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. K
  khatu0102 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 15-05-2013 lúc 14:24 #5
 15. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  983738
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. K
  khatu0102 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 18-05-2013 lúc 15:28 #6
 17. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  983738
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)