Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

  LUẬN VĂN Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Trường Thịnh 5

  K
  vipk15kkt6 k15kkt6 is offline (20 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 281117

   Danh mục: Kiểm Toán

   Thể loại: Luận Văn · Lượt xem: 789 · Lượt mua: 2

   Người bán vipk15kkt6 k15kkt6 is offline

   Loại file:

  2
 5. Công cụ
 6. CHỈ MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP

  A KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN R
  B TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO R
  C KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ R
  D KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN £
  E KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ £
  F KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TK NGOÀI BẢNG £
  G KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH £
  H KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC R


  A KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN


  A100 XEM XÉT CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG
  • A110 Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng (C)
  R
  • A120 Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng (C)
  £
  A200 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ NHÓM KIỂM TOÁN
  • A210 Hợp đồng/Thư hẹn kiểm toán (C) .
  R
  • A220 Các thư từ giao dịch trước kiểm toán
  £
  • A230 Thư gửi khách hàng về Kế hoạch kiểm toán (C) .
  R
  • A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp (C) .
  R
  • A250 Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán (C)
  R
  • A260 Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C) .
  R
  • A270 Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên (C)
  R
  • A280 Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C) .
  R
  • A290 Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán (C) .
  R
  A300 TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
  • A310 Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động (C)
  R
  A400 TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KINH DOANH QUAN TRỌNG
  • A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền (C) .
  £
  • A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền (C) .
  £
  • A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn (C)
  £
  • A440 Tìm hiểu chu trình lương và phải trả người lao động (C)
  £
  • A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ và xây dựng cơ bản (C)
  £
  A500 PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  • A510 Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính (C)
  £
  A600 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO GIAN LẬN
  • A610 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị (C)
  R
  • A620 Trao đổi với Ban Giám đốc và các cá nhân về gian lận (C) .
  £
  • A630 Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát về gian lận (C) .
  £
  A700 XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU
  • A710 Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực hiện (C)
  R
  A800 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU – CỠ MẪU
  • A810 Xác định phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu (C) .
  £
  A900 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
  • A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán (C) .
  R

  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn

  B TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO

  B100 SOÁT XÉT, PHÊ DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO
  • B110 Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (C)
  R
  • B120 Soát xét chất lượng của thành viên Ban Giám đốc độc lập (C)
  R
  • B130 Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết (C) .
  £
  B200 THƯ QUẢN LÝ VÀ CÁC TƯ VẤN KHÁC CHO KHÁCH HÀNG
  • B210 Thư quản lý năm nay (C)
  R
  • B220 Thư quản lý dự thảo
  £
  • B230 Thư quản lý năm trước
  £
  B300 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
  • B310 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm nay (C) .
  R
  • B320 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán dự thảo .
  £
  • B330 Giấy tờ làm việc, trao đổi với KH trong giai đoạn hoàn tất báo cáo
  £
  • B340 Báo cáo tài chính trước và sau điều chỉnh kiểm toán (C)
  £
  • B350 Bảng cân đối phát sinh (C)
  £
  • B360 Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại (C) .
  £
  • B370 Các bút toán không điều chỉnh (C) .
  £
  • B380 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm trước
  £
  B400 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
  • B410 Tổng hợp kết quả kiểm toán (C) .
  R
  • B420 Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối (C) .
  £
  • B430 Các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành báo cáo kiểm toán (C) .
  £
  • B440 Thư giải trình của Ban Giám đốc khách hàng (C) .
  £
  • B450 Thư giải trình của Ban quản trị khách hàng
  £
  B500 TÀI LIỆU DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
  • B510 Bảng cân đối phát sinh và báo cáo tài chính trước kiểm toán
  £
  • B520 Hồ sơ pháp lý (giấy phép kinh doanh và giấy phép khác .) .
  £
  • B530 Quyết định bổ nhiệm các thành viên trong BGĐ và BQT trong năm .
  £
  • B540 Biên bản họp/ Nghị quyết/ Báo cáo của BGĐ và BQT trong năm
  £
  • B550 Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty .
  £
  • B560 Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm toán chung .
  £

  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn

  C KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  C100 CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU VÀ THU TIÊN
  • C110 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng,

  phải thu và thu tiền (C)
  £
  C200 CHU TRÌNH MUA HÀNG, PHẢI TRẢ VÀ TRẢ TIÊN
  • C210 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình mua hàng,

  phải trả và trả tiền (C) .
  £
  C300 CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ GIÁ VỐN
  • C310 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tồn kho,

  tính giá thành và giá vốn(C)
  £
  C400 CHU TRÌNH LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
  • C410 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình lương và

  phải trả người lao động (C) .
  £
  C500 CHU TRÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
  • C510 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình TSCĐ và XDCB (C) .
  £

  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn

  D KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN
  D100 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
  • D110 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)
  £
  • D120 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D130 Chương trình kiểm toán (C) .
  R
  • D140-99 Giấy tờ làm việc chi tiết
  R
  D200 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • D210 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D220 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D230 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D240-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  D300 PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • D310 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D320 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D330 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D340-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  D400 PHẢI THU NỘI BỘ VÀ PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • D410 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D420 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D430 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D440-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  D500 HÀNG TỒN KHO
  • D510 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D520 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D530 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D540-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  D600 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC & TÀI SẢN KHÁC NGẮN HẠN, DÀI HẠN
  • D610 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D620 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D630 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D640-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  D700 TSCĐ HỮU HÌNH, VÔ HÌNH, XDCB DỞ DANG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
  • D710 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D720 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D730 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D740-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  D800 TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH
  • D810 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • D820 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính .
  £
  • D830 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • D840-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn
  E KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ
  E100 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • E110 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • E120 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.
  £
  • E130 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • E140-99 Giấy tờ làm việc khác
  £
  E200 PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • E210 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • E220 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.
  £
  • E230 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • E240-99 Giấy tờ làm việc khác
  £
  E300 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
  • E310 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • E320 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.
  £
  • E330 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • E340-99 Giấy tờ làm việc khác
  £
  E400 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  VÀ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
  • E410 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • E420 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.
  £
  • E430 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • E440-99 Giấy tờ làm việc khác
  £
  E500 CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • E510 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • E520 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.
  £
  • E530 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • E540-99 Giấy tờ làm việc khác
  £
  E600 PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
  • E610 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • E620 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính.
  £
  • E630 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • E640-99 Giấy tờ làm việc khác
  £

  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn

  F KIỂM TRA CƠ BẢN NGUỒN VỐN CSH VÀ TK NGOÀI BẢNG
  F100 VỐN CHỦ SỞ HỮU
  • F110 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)
  £
  • F120 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính
  £
  • F130 Chương trình kiểm toán (C) .
  £
  • F140-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  F200 CỔ PHIẾU QUỸ
  • F210 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)
  £
  • F220 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính
  £
  • F230 Chương trình kiểm toán (C) .
  £
  • F240-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  F300 NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC
  • F310 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)
  £
  • F320 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính
  £
  • F330 Chương trình kiểm toán (C) .
  £
  • F340-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  F400 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • F410 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C)
  £
  • F420 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính
  £
  • F430 Chương trình kiểm toán (C) .
  £
  • F440-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn
  G KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  G100 DOANH THU
  • G110 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G120 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC .
  £
  • G130 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • G140-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  G200 GIÁ VỐN HÀNG BÁN
  • G210 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G220 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC
  £
  • G230 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • G240-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  G300 CHI PHÍ BÁN HÀNG
  • G310 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G320 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC
  £
  • G330 Chương trình kiểm toán (C) .
  £
  • G340-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  G400 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
  • G410 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G420 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC .
  £
  • G430 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • G440-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  G500 DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  • G510 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G520 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC
  £
  • G530 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • G540-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  G600 THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC
  • G610 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G620 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC
  £
  • G630 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • G640-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  G700 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU
  • G710 Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet (C) .
  £
  • G720 Giấy tờ làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo TC .
  £
  • G730 Chương trình kiểm toán (C)
  £
  • G740-99 Giấy tờ làm việc khác .
  £
  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn  H KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC

  H100 KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC
  • H110 Kiểm tra tính tuân thủ PL và các quy định có liên quan (C) .
  £
  • H120 Soát xét các bút toán tổng hợp (C)
  £
  • H130 Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu năm (C)
  £
  • H140 Soát xét giao dịch với các bên có liên quan (C) .
  £
  • H150 Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính (C).
  £
  • H160 Đánh giá khả năng hoạt động liên tục (C)
  £
  • H170 Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán (C)
  £
  • H180 Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản cam kết (C) .
  £
  • H190 Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót (C)
  £
  H200 CÁC TÀI LIỆU KHÁC
  • H210 Trao đổi các vấn đề với chuyên gia
  £
  • H220 Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ
  £
  • H230 Thủ tục kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài .
  £

  (C): Giấy tờ làm việc được lập theo mẫu chuẩn Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 23-10-2012 lúc 12:52
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  K
  vipk15kkt6 k15kkt6 is offline (20 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 789 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  K
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  23
  Tài liệu đã gửi
  20
  Tài liệu đã bán
  143
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  504055
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

mau tim hieu chu trinh ban hang phai tra tra tien a410

a410 chu trinh ban hang

Từ khóa (tags) của tài liệu này

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •