Trong tất cả các pho Dưỡng Sinh cổ truyền đang lưu truyền trong dân gian, có một pho rất đơn giản về thế thức, nhưng rất huyền nhiệm về tác dụng. Không biết thành quả của nó có được phi thường như huyền thoại của Dịch Cân Kinh hay Bát Đoạn Cẩm hay không, nhưng có một điều chắc chắn là nó hoàn toàn không có tác dụng nguy hiểm như một số môn Dưỡng Sinh tuyệt nghệ khác. Đó là bộ KHÍ CÔNG TÂM PHÁP BIỆT TRUYỀN (KCTPBT) của Phật Gia. (Một số người nhầm gọi là Khí Công Tâm Pháp Bí Truyền. Gọi là "biệt truyền" là vì chỉ lưu truyền phổ cập trong Phật Giáo, là môn Khí Công chuyên biệt nhằm giúp đỡ cho các hành giả Thiền được có nhiều khí lực bền vững trong việc ngồi Thiền, Quán Tưởng lâu dài, chứ có bí mật gì đâu mà "bí truyền".)

Tuy là một bộ Khí Công đơn giản về chiêu thức dành cho giới Thiền Định, nhưng bộ Khí Công Tâm Pháp Biệt Truyền này hàm chứa đầy đủ các tác dụng của một môn Dưỡng Sinh hoàn chỉnh. Bốn thức (bốn động tác) của Khí Công Tâm Pháp Biệt Truyền (KCTPBT) mang bốn cảnh giới diệu dụng của Dưỡng Sinh. Đó là Khai Mở Kinh Mạch Huyệt Vị, Tích Lũy Nội Lực, Hoạt Khí- Hành Huyết, và Định Tâm