Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Kế Toán Tài Chính 2 (Bài Tập + Bài Giải)

  Lượt xem 30,457
 1. B
  banhbingo · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Bai so 1: Tai 1 DN TM & KD dich vu thue xe, ap dung phuong phap ke khai thuong xuyen, hach toan thue GTGT theo phuong phap khau tru, ap dung phuong phap xuat kho & xuat ngoai te theo FIFO. Trong thang co cac tai lieu sau:
  So du dau thang cua cac tai khoan:

  TK 131 150.000.000 d

   • Khach hang X: 100.000.000 d
   • Khach hang Y: 50.000.000 d
  TK 156A: 5.000 sp; DG 10.000 d/sp
  TK 156B: 3.500 sp; DG 15.000 d/sp

  1. DN nhan duoc tien ung truoc cua khach hang ve viec mua san pham bang tien mat la 40.000.000 d.
  No 1111 40.000

  Co 131 40.000
  1. DN xuat ban truc tiep 2.000 spA voi gia thanh toan la 22.000 d/sp, thue GTGT 10%, khach hang Z chua thanh thanh toan tien. Chi phi van chuyen hang ban 3.150.000 d bao gom 5% thue GTGT. DN chi ho cho khach hang bang tien mat.
  a) No 632 20.000 (2.000 sp * 10.000 d/sp)
  Co 156A 20.000
  b) No 131Z 44.000
  Co 511 40.000 (2.000 sp * 20.000 d/sp)
  Co 3331 4.000 (40.000 * 10%)
  c) No 131 3.150 (3.000 + 150)

  Co 1111 3.150
  1. Nhan duoc hoi bao cua cong ty C da chap nhan thanh toan 2.500 spB voi gia ban 25.000 d/sp, thue GTGT 10% (DN da gui ban thang truoc)
  a) No 632 37.500 (2.500 sp * 15.000 d/sp)
  Co 157B 37.500
  b) No 131 68.750
  Co 511 62.500 (2.500 sp * 25.000 d/sp)

  Co 3331 6.250 (62.500 * 10%)
  1. Nhan duoc hoi bao cua khach hang X ve de nghi giam gia 10% so tien con no thang truoc do chat luong san pham kem chat luong (da bao gom thhue GTGT). DN dong y & giam gia cho khach hang X.
  No 532 10.000 [100.000 (DK) * 10%]

  Co 131X 10.000
  1. Theo hop dong cho thue xe chuyen dung, cong ty da thu bang chuyen khoan ve so tien cho thue 6 thang cua khach hang la 9.000.000, thue GTGT 10%. Sau do DN xuat hoa don thue GTGT doi voi dich vu cho thue xe ky nay.
  No 1121 9.900
  Co 511 9.000

  Co 3331 900 (9.000 * 10%)
  1. Xuat ban truc tiep 2.500 spB voi gia thanh toan 24.200 d/sp, thue GTGT 10%, khach hang G chua thanh toan tien. Chi phi van chuyen DN chi ho cho khach hang la 2.100.000 d bao gom 5% thue GTGT, chi bang tien mat.
  a) No 632 37.500 (2.500 sp * 15.000)
  Co 156B 37.500
  b) No 131G 60.500
  Co 511 55.000 (2.500 sp * 22.000 d/sp)
  Co 3331 5.500 (55.000 * 10%)
  c) No 131 2.100

  Co 1111 2.100
  1. Khach hang Y de nghi thanh toan tien cho DN bang NVL de bu tru no la 38.000.000 d, thue GTGT 10%, DN chap nhan & nhap kho so NVL tren. DN chi ho chi phi van chuyen bang tien mat la 800.000 d, thue GTGT 10%. Sau do khach hang Y thanh toan toan bo so no con lai cho DN bang tien mat.
  a) No 152 38.000
  No 133 3.800
  Co 131Y 41.800
  b) No 131Y 880 (800 + 80)
  Co 1111 880

  c) No 1111 9.080 [50.000 + 880– 41.800]
  1. DN thanh ly 1 xe 16 cho ngoi voi gia 200.000.000 d, thue GTGT 10%, cong ty H chua thanh toan tien. Biet rang xe nay co nguyen gia 380.000.000 d, da khau hao 100.000.000 d, chi phi thanh ly chi bang tien mat la 3.500.000 d, thue GTGT 10%.
  a) No 214 100.000

  No 811 280.000 (380.000 – 100.000)
  Co 211 380.000
  b) No 131H 220.000
  Co 711 200.000
  Co 3331 20.000
  c) No 811 3.500
  No 133 350

  Co 1111 3.850
  1. DN thu tien mat toan bo so tien cong ty H thanh toan. Sau do nop vao ngan hang thanh toan bot no ngan han va da nhan duoc giay bao co cua ngan hang.
  a) No 1111 220.000
  Co 131H 220.000
  b) No 311 220.000

  Co 1111 220.000
  1. Khach hang X da vi pham hop dong bi phat 2.500.000 d, sau do khach hang X chuyen tien thanh toan toan bo cho DN.
  a) No 131X 2.500
  Co 711 2.500
  b) No 1121 92.500
  Co 131X 92.500 [100.000 – 10 + 2.500 ]
  Trả lời · 28-12-2010 lúc 19:31
  #1
 2. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã gửi
  4
  Tài liệu đã bán
  1
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  26920
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 3. H
  hienbkk · 1 bài gởi
  Sao bạn chỉ đăng có một bài tập thế???
  Trả lời · 16-07-2011 lúc 14:30 #2
 4. H
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  360327
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 5. T
  thuvienkilo · 1 bài gởi
  mình nghĩ khoản khách hàng ứng trước bạn phải cho vào có 331 chứ nhỉ.
  Trả lời · 02-06-2012 lúc 17:52 #3
 6. T
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  648355
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 7. T
  tieulong1904 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  to thay bai tap nay ban ay lam dung roi
  Trả lời · 08-06-2012 lúc 19:14 #4
 8. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  418013
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bai tap ke toan tai chinh 2

bài tập kế toán tài chính 2

bài tập kế toán tài chính 2 có lời giải

đề thi kế toán tài chính 2 có lời giải bai tap ke toan tai chinh 2 co dap an bài tập môn kế toán tài chính 2 giải bài tập kế toán tài chính 2 bài giải kế toán tài chính 2 bai tap mon ke toan tai chinh 2 http:www.kilobooks.comke-toan-tai-chinh-2-bai-tap-bai-giai-9207 bai tập kế toán tài chính 2 bài tập và bài giải kế toán tài chính 2 bài tập kttc 2 giai bai tap ke toan tai chinh 2 bài tập kế toán tài chính 2 có đáp án giải bài tập môn kế toán tài chính 2 các dạng bài tập kế toán tài chính 2 bai giai ke toan tai chinh 2 bai tap ke toan tai chinh 2 co loi giai bài tập và bài giải môn kế toán tài chính 2 bài tập kế toán tai chinh 2 giai bai tap mon ke toan tai chinh 2 bài tap va dap an ke toan tai chinh bai tap ke toan cho thue tai chinh kế toán tài chính 2 bai giai

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

ôn thi bai tap ke toan tai chinh 2 bai tap ke toan tai chinh 2 co dap an bai tap ke toan tai chinh 2 co loi giai bai tap ke toan tai chinh2 bai tap mon he thong thong tin tai khoan 2 bai tap mon tai chinh ke toan 2 bai tap va bai giai ke toan tai chinh 2 bai tap va giai ke toan tai chinh 2 bai thi va bai giai ketoantai chinh2 bài giải kế toán tài chính 2 bài tập kế toán tài chính 2 bài tập môn kế toán tài chính 2 chính chuyên ngành download bai tap ke toan tai chinh co loi giai download bài tập kế toán tài chính 2 giai bai tap ke toan tai chinh 2 giải kế toán ke toan tai chinh2 nhung bai tap ke toan tai chinh 2 tài liệu tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử tập thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử đại cương bai toan kilo bai tập kế toán tài chính 2 bai tap va dap an ke toan tai chinh 2 giải bài tập môn kế toán tài chính 2 bài tập kế tóan tài chính 2 cac bai toan ve ke toan tai chinh 2 sach bai tap ke toan tai chinh 2 giải bài tập kế toán tài chính 2 Bt Kttc 2 bai giai ke toan tai chinh 2 bai tap mon ke toan tai chinh 2 co loi giai bai tap ke toan 2 Giai Bai tap KTTC 2 bai tap kê toan tai chinh 2 de thi ke toan tai chinh 2 co loi giai bai tap mon ke toan tai chinh 2 bai tap co loi giai mon ke toan tai chinh 2 bai tap ke toan ta chinh 2 bai tap ke toan tai chanh 2 bài tập kê toán tài chính 2 các dạng bài tập kế toán tài chính 2 kế toán tài chính 2 bai giai bài giải kế toán tài chính bai tap co giai.kttc hoc phan 2 bài tập kttc 2 những bài tập kế toán tài chính 2 kho đề bài tập kttc bai tap ke toan cho thue tai chinh bài tâp kê toan tai chinh 2 bai tap ke toan tai chinh2 co loi giai bài tap va dap an ke toan tai chinh giải bài tập kế toán tài chính bai tap co dap an mon tai chinh ke toan giai bai tap mon ke toan tai chinh 2 bai tap mau ke toan tai chinh 2 bai tap kê toan tài chinh 2 bài tập môn kế toán tài chíng 2 bài giải môn kế toán tài chính 2 bài tập kttc 2 đề thi kế toán tài chính 2 có đáp án ke toan tai chinh 2 bai tap giải bài tập kttc 2 sách bài tập kế toán tài chính 2 bai tap kttc 2 co loi giai de thi ke toan tai chinh 2 co dap an Kế Toán Tài Chính 2 co loi giai bài tập kế toán ta bai tap nhom ke toan tai chinh 2 tvu bài tập kế toán tài chính 2 có đáp án bài tập kế toán tai chinh 2 các bài tập kttc2 các bài tập kế toán tài chính 2 bai tap ke toan tai chính 2 cac bai tap kttc2 de thi mon ke toan tai chinh 2 co dap an download kế toán tài chính 2 đề thi kế toán tài chính 1 có đáp án bài tap k đáp án bài tập kế toán tài chính 2 dạng bài tập kế toán tài chính 2 bài tập kttc2 bai tap ke toan tài chính 2 giai bai tap ke toan tai chinh a2 bai giai mon ke toan tai chinh 2 bai tap mon kttc 2 co loi giai bài tập kế toán tài chính 2 có giải nhung bai tap on thi mon ke toan tai chinh 2 đề thi kttc2 co dap an

Xem các từ khóa (tags) khác