Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại dntn mỹ ngọc

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Ý nghĩa 1
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
  1.5. Phương pháp nghiên cứu 2
  1.6. Những đóng góp khoa học của chuyên đề 2
  CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
  2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 3
  2.1.1 Khái niệm : 3
  2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 4
  2.1.3 Mục tiêu và ý nghĩa 4
  2.2 Kế toán doanh thu 4
  2.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động chính 4
  2.2.1.1. Khái niệm: 4
  2.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 4
  2.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu: 5
  2.2.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng 5
  2.2.1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu : 5
  2.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính : 5
  2.2.2.1. Khái niệm : 5
  2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán : 6
  2.2.2.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng : 6
  2.2.3. Thu nhập khác : 6
  2.2.3.1. Khái niệm : 6
  2.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng : 6
  2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán : 7
  2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 7
  2.3.1 Chiết khấu thương mại 7
  2.3.1.1. Khái niệm : 7
  2.3.1.2. Nguyên tắc, Kết cấu và nội dung tài khoản 521 7
  2.3.2 Hàng bán bị trả lại 7
  2.3.2.1. Khái niệm 7
  2.3.2.2. Kết cấu tài khoản 531: 8
  2.3.3 Giảm giá hàng bán 8
  2.3.3.1. Khái niệm : 8
  2.3.3.2. Kết cấu tài khoản 532 8
  2.4. Kế toán chi phí 8
  2.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán 8
  2.4.1.1. Khái niệm giá vốn hàng bán 8
  2.4.1.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 8
  2.4.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 8
  2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng 9
  2.4.2.1. Khái niệm 9
  2.4.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng: 9
  2.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 9
  2.4.3.1. Khái niệm chi phí quản lý 9
  2.4.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 10
  2.4.4. Kế toán chi phí tài chính 10
  2.4.4.1. Khái niệm : 10
  2.4.4.2. Nguyên tắc hạch toán : 10
  2.4.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng : 10
  2.4.5. Kế toán chi phí khác 11
  2.4.5.1. Khái niệm : 11
  2.4.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng : 11
  2.4.5.3. Nguyên tắc hạch toán : 11
  2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 11
  2.5.1. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 11
  2.5.1.1. Khái niệm: 11
  2.5.1.2. Kết cấu tài khoản 8211: 11
  2.5.2. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 12
  2.5.2.1. Khái niệm : 12
  2.5.2.2. Kết cấu tài khoản 8212: 12
  2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 12
  2.6.1. Tài khoản sử dụng 12
  2.4.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 13
  CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DNTN MỸ NGỌC 14
  3.1. Quá trình hình thành 14
  3.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 14

  3.2.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp 14
  3.2.2. Chức năng của từng bộ phận 14
  3.3. Hệ thống kế toán của doanh nghiệp 14
  3.3.1. Chính sách kế toán áp dụng trong doanh nghiệp 14
  3.3.2. Chứng từ, sổ sách: 15
  3.3.3. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng: Nhật ký – Sổ cái 15
  3.4. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 16
  CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN MỸ NGỌC 18
  4.1. Kế toán doanh thu bán hàng 18
  4.1.1. Doanh thu bán hàng 18
  4.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 18
  4.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 18
  4.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 18
  4.2. Kế toán chi phí 19
  4.2.1. Giá vốn hàng bán 19
  4.2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 19
  4.2.1.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 19
  4.2.2. Chi phí bán hàng 20
  4.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 20
  4.2.2.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 20
  4.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 21
  4.2.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 21
  4.2.3.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 21
  4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 22
  4.3.1. Tài khoản sử dụng: 22
  4.3.2. Sơ đồ hạch toán 23
  CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT, KẾT LUẬN 24
  5.1 Nhận xét 24
  5.2 Kết luận 25
  Trả lời · 19-01-2011 lúc 01:19
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,071 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)