Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 576

  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu 1
  Phần I. Cơ sở lý luận về tình hình hạch toán các khoản công nợ 2
  I. Một số khái niệm chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán cồng nợ
  mua, công nợ bán 3
  1. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán 3
  2. Nguyên tắc hoạt động của nghiệp vụ thanh toán 3
  3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 4
  4. Hạch toán các khoản thanh toán với người cung cấp 6
  5. Hạch toán tình hình thanh toán với ngân sách Nhà nước 9
  6. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ 13
  Phần II. Tình hình thực tế hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ
  tại Xí nghiệp 17
  A. Khái quát chung về tình hình hoạt động và phát triển của Xí nghiệp 18
  I. Khái quát chung 18
  1. Sự hình thành của xí nghiệp 18
  2. Quá trình phát triển của xí nghiệp 19
  II. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của xí nghiệp 20
  1. Chức năng, nhiệm vụ 20
  2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 20
  III. Cơ cấu tổ chức xí nghiệp 21
  1. Cơ cấu tổ chức quản lý của xí nghiệp 21
  2. Tổ chức kinh doanh và đặc điểm quy trình về công trình xây dựng
  ở xí nghiệp 21
  3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 576 22
  4. Tổ chức bộ máy kế toán 23
  B. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 24
  I. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu 24
  1. Các khoản phải thu tại xí nghiệp 24
  2. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu của khách hàng 24
  3. Tổ chức hạch toán tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng
  ở xí nghiệp 25
  4. Hạch toán phải thu nội bộ 29
  5. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu 29
  6. Hạch toán các khoản tạm ứng 30
  II. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 31
  1. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 31
  2. Tổ chức hạch toán phải trả cho người bán 31
  3. Tổ chức hạch toán phải trả nội bộ 32
  4. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 32
  5. Tổ chức hạch toán chi tiết 32
  6. Hạch toán vay ngắn hạn, dài hạn 33

  Phần III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán
  các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 34
  I. Những thuận lợi và khó khăn chung của xí nghiệp 35
  1. Những thuận lợi 35
  2. Những khó khăn 35
  II. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán và công tác hạch toán các nghiệp
  vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 35
  1. Nhận xét tổ chức công nợ tại xí nghiệp 35
  2. Nhận xét về tình hình kế toán 35
  3. Nhận xét chung về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán
  công nợ 36
  III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thanh toán công nợ tại
  xí nghiệp 36
  1. Đối tượng phải thu 36
  2. Các biện pháp thu hồi nợ 38
  3. Đối với khoản phải trả 38
  Kết luận 40
  Trả lời · 10-03-2011 lúc 23:47
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,215 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  3,162
  Tài liệu đã gửi
  3129
  Tài liệu đã bán
  4764
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  130130
  Tài khoản thưởng
  1440 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)