Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MÁC-LÊNIN
  1. Sản xuất vật chất
  2. Lực lượng sản xuất (LLSX)và Quan hệ sản xuất(QHSX)
  3. Cơ sở hạ tầng (CSHT) và kiến trúc thượng tầng (KTTT)

  II. NHỮNG BÀI HỌC THỰC TIỄN RÚT RA TỪ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA MÁC
  1. Sản xuất vật chất là nền tảng cơ bản của đời sống xã hội
  2. Quan hệ sản xuất chưa phù hợp với lực lượng sản xuất
  3. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

  III.VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
  1. Sự cần thiết và tính tất yếu phải công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước
  2. Mục đích của việc tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá
  3. Thực trạng quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam
  4. Một số biện pháp để tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 15-10-2010 lúc 08:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 1,363 Mua 4 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10798
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  LỜI MỞ ĐẦU

  Trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử từ khi đất nước được hình thành nước ta đã qua nhiều cuộc cải cách, nhưng cuộc cải cách năm 1986 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đề ra mục tiêu là:Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hoá-hiện đại hoá, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Mục tiêu đó là sự cụ thể hoá học thuyết hình thái kinh tế-xã hội. Lý luận, hình thái kinh tế-xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên. Nhờ có lý luận đó, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học sự vận hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng như tiến trình vận động lịch sử nói chung của xã hội loài người.
  Hiện nay, nước ta đang tiến hành công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đó đang đặt ra hàng loạt vấn đề đòi hỏi các nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau phải tập chung nghiên cứu giải quyết. Trên cơ sở làm rõ giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế-xã hội, việc vận dụng lý luận đó vào điều kiện Việt Nam; vạch ra những mối liên hệ hợp quy luật và đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam thành một nước giàu, mạnh, xã hội công bằng văn minh cũng là một nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra.
  Đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện - đại hoá ở Việt Nam là một nội dung phức tạp và rộng và do đây là lần đầu tiên em nghiên cứu viết một bài tiểu luận hẳn còn rất nhiều sai sót em rất mong được sự góp ý của thầy cô.

  NỘI DUNG

  I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MÁC-LÊNIN

  Trong mọi vấn đề nói chung và đối với triết học nói riêng, việc tìm hiểu một cách đúng đắn bản chất của vấn đề là bước khởi đầu quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của thực tiễn. Một trong những vấn đề được nghiên cứu nhiều nhất đó là làm thế nào để giải thích một cách khoa học sự vận động theo quy luật khách quan của lịch sử hay vấn đề phân kỳ lịch sử xã hội .
  Trước Mác nhiều nhà triết học và xã hội học đã tìm cách giải quyết vấn đề này nhưng không đem lại một một cách nhìn khoa học về một xã hội cụ thể, mang rất nhiều khiếm khuyết mà đến học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Mác mới khắc phục được.
  Như vậy dựa trên nền tảng là chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác đã xây dựng học thuyết hình thái kinh tế xã hội với 3 luận điểm chính:
  + Sản xuất vật chất là nền tảng cơ bản của đời sống xã hội.
  + Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
  + Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
  Hình thái kinh tế xã hội là một khái niệm chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn nhất định. Với một quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.
  1. Sản xuất vật chất:

  Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội, cho nên xuất phát từ con người hiện thực, trước hết phải xuất phát từ sản xuất để đi tới các mặt khác của xã hội, tìm ra các quy luật vận động phát triển khách quan của xã hội. Mác đã phát hiện ra trong sản xuất có hai mặt không thể tách rời nhau. Một mặt, là quan hệ giữa người với tự nhiên, mặt khác là quan hệ giữa người với người.
  2. Lực lượng sản xuất (LLSX)và Quan hệ sản xuất(QHSX):

  LLSX là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, là biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. LLSX đóng vai trò quyết định phương thức sản xuất.
  Nhưng, trong sản xuất, con người không những tác động đến giới tự nhiên mà còn tác động lẫn nhau nữa. “Nếu họ không hợp tác theo một phương thức nhất định và trao đổi với nhau những hoạt động của mình, thì không thể sản xuất được. Để sản xuất, người ta cần có những liên hệ và quan hệ nhất định với nhau và chỉ trong giới hạn những những liên hệ và quan hệ xã hội đó thì mới có tác động của người đến giới tự nhiên, đến sản xuất”.
  Những quan hệ nhất định giữa người với người trong quá trình sản xuất ra tư liệu vật chất hợp thành QHSX. Thể hiện ở quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý trao đổi hoạt động với nhau và quan hệ phân phối sản phẩm. Trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất giữ vị trí quyết định.
  QHSX do con người tạo ra song nó được hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của con người. QHSX mang tính ổn định tương đối với bản chất xã hội và tính phương pháp đa dạng trong hình thức biểu hiện.
  LLSX và QHSX gồm thành phương thức sản xuất. LLSX là yếu tố hoạt động nhất, cách mạng nhất trong sản xuất. Sản xuất phát triển bắt đầu bằng những thay đổi của LLSX, trước tiên là sự thay đổi và phát triển của công cụ sản xuất. Sau đó, trong QHSX cũng có nhưng thay thích hợp. QHSX phát triển cũng có những thay đổi thích hợp. QHSX phát triển kéo theo sự phát triển LLSX, nhưng lại tác động mạnh mẽ trở lại của LLSX.
  Chỉ khi nào QHSX thích hợp với trạng thái của LLSX thì LLSX của xã hội mới được phát triển đầy đủ. LLSX phát triển đến một trình độ nào đó thì vượt quá phạm vi của QHSX hiện tồn tại và sinh ra mâu thuẫn với nó. QHSX trước là phát triển của LLSX, bây giờ trở thành xiềng xích với LLSX.
  Do vậy, sớm hay muộn, QHSX cũ cũng phải được thay thế bằng QHSX mới, thích hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Lúc đó, cơ sở kinh tế của xã hội thay đổi, thượng tầng kiến trúc cũng phải thay đổi theo. Điều kiện vật chất để chuyển từ quan hệ cũ sang quan hệ mới đã sinh ra và phát triển ngay trong lòng hình thái cũ. QHSX mở đường phát triển rộng rãi cho LLSX. Như vậy, quy luật QHSX và tính chất LLSX nhất định phải thích hợp là quy luật kinh tế của sự phát triển xã hội.
  Trả lời · 15-10-2010 lúc 08:14 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10798
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks