Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel – Chi nhánh Hà Nội

  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  11
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  39
 5. Công cụ
 6. Mục lục
  PHẦN MỞ ĐẦU 3
  CHưƠNG 1 . 4
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 4
  1.1. ĐỊNH NGHĨA VỀ KÊNH PHÂN PHỐI. 4
  1.2. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 5
  1.2.1. Vai trò của kênh phân phối. . 5
  1.2.2. Chức năng của kênh phân phối. . 6
  1.3. SƠ LưỢC VỀ CẤU TRÚC KÊNH. . 8
  1.3.1. Định nghĩa cấu trúc kênh phân phối 8
  1.3.2. Vai trò của cấu trúc kênh phân phối. . 8
  1.4. CÁC LOẠI CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI. 8
  1.4.1. Cấu trúc kênh phân phối theo chiều dọc. . 8
  1.4.2. Cấu trúc kênh phân phối theo chiều ngang. 9
  1.4.3. Cấu trúc kênh phân phối đa kênh. . 9
  1.5. SƠ ĐỒ CÁC KÊNH PHÂN PHỐI. 10
  1.5.1. Cấu trúc kênh phân phối hàng tiêu dùng. 10
  1.5.2. Cấu trúc kênh phân phối hàng công nghiệp. 11
  1.6. CƠ CẤU VÀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KÊNH. . 12
  1.6.1. Những người tham gia kênh. 12
  1.6.2. Sơ lược về các thành viên của kênh 13
  1.7. CÁC DÒNG CHẢY TRONG KÊNH. . 14
  1.7.1. Dòng sản phẩm. 15
  1.7.2. Dòng đàm phán. . 15
  1.7.3. Dòng sở hữu. 16
  1.7.4. Dòng thanh toán. 16
  1.7.5. Dòng thông tin. . 16
  1.7.6. Dòng xúc tiến. . 16
  1.7.7. Dòng đặt hàng. 16
  1.7.8. Dòng chia sẻ rủi ro. 16
  1.7.9. Dòng tài chính. . 16
  1.7.10. Dòng thu hồi, tái sử dụng lại bao gói. 16
  1.8. CÁC XUNG ĐỘT TRONG KÊNH. 17
  1.8.1. Những nguyên nhân của xung đột trong kênh. . 17
  1.8.2. Xung đột trong kênh và hiệu quả của kênh. . 18
  1.8.3. Quản lý xung đột trong kênh. . 18
  1.9. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI 19
  CHưƠNG 2 . 21
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VIETTEL – CHI NHÁNH HÀ NỘI 21

  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH HÀ NỘI CỦA VIETTEL. 21
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Viettel. 21
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy củaViettel- Chi nhánh Hà Nội. 23
  2.1.3. Môi trường kinh doanh. 26
  2.1.4. Báo cáo kết quả kinh doanh của Viettel-Chi nhánh Hà Nội (năm 2007-2008) . 30
  2.1.5. Các đối thủ cạnh tranh. 31
  2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CHI NHÁNH HÀ NỘI. . 35
  2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối hiện nay của Viettel-Chi nhánh Hà Nội. 36
  2.2.2. Sơ đồ kênh phân phối của một số Công ty viễn thông của Việt Nam. 38
  2.2.3. Những qui chế về kênh phân phối. . 40
  2.2.4. Khả năng hoạt động của các loại kênh hiện tại. . 43
  2.2.5. Những xung đột tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của Chi nhánh. . 52
  2.3. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN TẠI. 52
  2.3.1. Tổ chức quản trị hoạt động của các thành viên. 52
  2.3.2. Phụ trách kênh bán hàng. 53
  2.4. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐưỢC VÀ TỒN TẠI CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. . 53
  2.4.1. Kết quả đạt được của kênh phân phối. 53
  2.4.2. Những tồn tại của kênh phân phối. . 54
  2.5. KẾT LUẬN CHưƠNG HAI. . 56
  CHưƠNG 3 . 57
  ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN
  PHỐI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VIETTEL- CHI NHÁNH HÀ NỘI . 57
  3.1.PHưƠNG HưỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA VIETTEL . 57
  3.1.1. Phương hướng. . 57

  3.1.2. Mục tiêu. . 57
  3.2. ĐỊNH HưỚNG HOÀN THIỆN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI. 58
  3.3. BIỆN PHÁP THỨ NHẤT. “THIẾT LẬP MỘT SỐ CỬA HÀNG TRỰC TIẾP Ở
  NHỮNG VÙNG NGOẠI THÀNH VÀ NÔNG THÔN TIỀM NĂNG” 59
  3.3.1. Lý do thực hiện biện pháp. . 59
  3.3.2. Triển khai biện pháp. 59
  3.3.3. Phụ trách thực hiện . 62
  3.3.4. Hiệu quả của biện pháp thứ nhất. 62
  3.4. BIỆN PHÁP THỨ HAI. “THIẾT LẬP MẠNG LưỚI CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP Ở CÁC VÙNG NGOẠI THÀNH VÀ NÔNG THÔN 63
  3.4.1. Lý do thực hiện biện pháp. . 63
  3.4.2. Cách thức thực hiện biện pháp. 64
  3.4.3. Thù lao của Cộng tác viên. . 65
  3.4.4. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên. 67
  3.4.5. Quy trình quản lý các Cộng tác viên( Cộng tác viên bán hàng và điểm bán). . 67
  3.4.6. Hiệu quả của biện pháp xây dựng mạng lưới Cộng tác viên. 71
  3.4.7. Kiến nghị để thực hiện các biện pháp. . 71
  3.5. BIỆN PHÁP THỨ BA. “CẢI TẠO MỘT SỐ CỬA HÀNG TRỰC TIẾP CỦA VIETTEL - CHI NHÁNH HÀ NỘI.” . 72
  3.5.1. Lý do thực hiện biện pháp. . 72
  3.5.2. Triển khai biện pháp. 72
  3.5.3. Thực hiện biện pháp. 72
  3.5.4. Hiệu quả của biện pháp thứ ba. . 77
  3.5.5. Kiến nghị để thực hiện biện pháp. 78
  PHẦN KẾT LUẬN. . 79

  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 80
  Trả lời · 28-03-2011 lúc 17:51
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 4,379 Mua 39 Bình luận 11

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  P
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,964
  Tài liệu đã gửi
  1746
  Tài liệu đã bán
  2192
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  128720
  Tài khoản thưởng
  600 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  PHẦN MỞ ĐẦU

  Sau 5 năm học ngồi trên ghế nhà trường, được sự dạy dỗ tâm huyết của các Thầy Cô Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt ở Khoa Kinh tế và Quản lý, ở đó chúng em được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế và xã hội.
  Em nhận thấy dù một doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì họ đều phải đem tất cả những sản phẩm và dịch vụ của mình tới tận tay khách hàng và làm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hay dịch vụ của họ. Dẫn đến các doanh nghiệp cần phải biết thiết lập và sử dụng các kênh phân phối như là công cụ quan trọng giúp họ thành công trên thị trường trong dài hạn.
  Trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay, việc tạo được lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài còn khó hơn nhiều. Các biện pháp về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán chỉ là các lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác nhanh chóng bắt chước làm theo. Việc tập trung phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn.
  Mục đích và phạm vi nghiên cứu của bài viết này nhằm hoàn thiện tiếp các kênh phân phối hiện tại của Viettel – Chi nhánh Hà Nội. Để đưa các sản phẩm và dịch vụ của Viettel đến gần tầm tay của khách hàng hơn và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
  Bởi vì vậy em đã chọn đề tài tốt nghiệp của mình là “Hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel – Chi nhánh Hà Nội” để thông qua cơ hội làm đề tài, em có thể hiểu rõ hơn cách thiết lập kênh và quản trị kênh phân phối sao cho có hiệu quả.
  Phương pháp nghiên cứu của bài viết là đi sâu tìm hiểu thực tế, phát hiện các tồn tại của các kênh phân phối.
  Nội dung của bài viết được chia thành ba chương:
  Chương 1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về quản trị kênh phân phối:
  Chương 2. Phân tích thực trạng quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel - Chi nhánh Hà Nội:
  Chương 3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel – Chi nhánh Hà Nội.

  Được sự giúp đỡ của ban giám đốc, các phòng ban, các trung tâm kinh doanh, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Ngô Trần Ánh và sự cố gẵng nỗ lực trong làm việc và học tập, em đã tìm hiểu các góc độ, các khía cạnh trong kinh doanh của Viettel - Chi nhánh Hà Nội, thấy được các kế hoạch sản xuất kinh doanh của các phòng ban, phương pháp hạch toán, cách tổ chức quản lý bộ máy hoạt động toàn Chi nhánh.
  Sau khi tìm hiểu những lĩnh vực trên bằng những kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế em đã có những phân tích, nhận xét đánh giá ở một số mặt hoạt động của Chi nhánh kinh doanh Hà Nội.
  Do hạn chế về kiến thức, thời gian và giới hạn về đề tài nên trong bài viết không tránh khỏi những sai sót nhất định, vì vậy em rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của Thầy, Cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn
  Trả lời · 03-05-2011 lúc 15:02 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  1. TS. Ngô Trần Ánh (2008). Bài giảng quản trị marketing, khoa kinh tế và quản lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội
  2. Ths Phan Văn Thanh(2007). Bài giảng marketing cơ bản, khoa kinh tế và quản lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội
  3. Ths Lê Thị Phương Hiệp (2006). Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật,
  4. TS. Trần Thị Ngọc Trang, (2008). Quản trị kênh phân phối, nhà xuất bản thống kê.
  5. PGS.TS. Trương Đình Chiến,(2008). Quản trị kênh phân phối, nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân.
  6. Các tài liệu văn bản có liên quan tại Chi nhánh Hà Nội.
  7. Philip Kotler, Marketing Management, Ninth edition Prentice Hall 1997.
  8. Philip Kotler, Marketing Insight from A to Z
  Trả lời · 03-05-2011 lúc 15:03 #3
 11. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 12. S
  seaman1987 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  toi có down đề tài :
  Hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel – Chi nhánh Hà Nội


  nhưng bị lỗi down giữa chừng ko dơn đc xin admin giúp cho , sớm gửi lại link cho toi . tôi vô cùng cảm ơn .
  Trả lời · 02-05-2012 lúc 23:22 #4
 13. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  596703
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. P
  phuocduy86 · Thành Viên Tích Cực · 1,964 bài gởi
  Mình đã nhờ BQT fix lại tài liệu. có gì bạn down lại nhé. Thanks bạn
  Trả lời · 03-05-2012 lúc 09:26 #5
 15. P
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,964
  Tài liệu đã gửi
  1746
  Tài liệu đã bán
  2192
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  128720
  Tài khoản thưởng
  600 đ
 16. P
  phuyeuthat · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 26-12-2012 lúc 14:16 #6
 17. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  859753
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  thaopham.vnpt · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 23-01-2013 lúc 18:45 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  882952
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  thainv · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 26-02-2013 lúc 11:32 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  906552
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. G
  giangade89 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 10-03-2013 lúc 08:45 #9
 23. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  610478
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  truongquangcuong · Thành Viên KiloBooks · 21 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 07-04-2013 lúc 20:07 #10
 25. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã mua
  59
  Mã số thành viên
  517502
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  viettel định hướng kênh phan phối

  sơ đồ hệ thống kênh phân phối của viettel

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)