Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Học viện Chính trị khu vực I

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Học viện Chính trị khu vực I


  Luận văn dài 80 trang

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong thời đại ngày nay, những thành tựu của cuộc cách mạng Công nghệ Thông tin đã thâm nhập và ảnh hưởng ngày càng sâu sắc tới mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Mọi sự sáng tạo đột phá và vươn lên của thế giới hiện đại đều bắt nguồn từ thông tin và trên cơ sở của thông tin.
  Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tin của con người ngày càng gia tăng. Thông tin chính trị, xã hội giúp con người có định hướng đúng, làm chủ được cuộc sống và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình. Hoạt động thông tin đã trở thành một yếu tố quan trọng tác động tới sự phát triển kinh tế- xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới.
  Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động thông tin, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã chỉ rõ cần phải: “Đẩy mạnh công tác thông tin phục vụ nghiên cứu”( Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, CTQG, 2001, tr.122) và “Trình độ làm chủ thông tin, tri thức có ý nghĩa quyết định sự phát triển” (Sđd, tr. 157).
  Trong xu thế đó, các cơ quan thông tin không chỉ là nơi tàng trữ, bảo quản tài liệu, mà còn là nơi đáp ứng và thoả mãn nhanh chóng, đầy đủ, chính xác nhu cầu không phân biệt ranh giới không gian, thời gian và địa lý bằng các phương tiện hiện đại nhất.
  Học viện Chính trị Khu vực I được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân chính trị và bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức thuộc các ban, ngành Trung ương và 28 tỉnh thành phía Bắc. Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị thuộc Học viện có chức năng thu thập, lưu trữ, khai thác và phục vụ thông tin. Hoạt động thông tin lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng kịp thời yêu cầu về đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ lý luận chính trị cao, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện của Trung tâm đóng vai trò quyết định trong hoạt động thông tin chính trị xã hội, là công cụ, phương tiện là cầu nối giữa người dùng tin và nguồn lực thông tin, giúp họ truy nhập, khai thác các nguồn tin một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện còn giúp cho việc trao đổi và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa Trung tâm với các cơ quan thông tin khác, phản ánh vai trò và năng lực của Trung tâm đối với quá trình phát triển của Học viện Chính trị Khu vực I. Chính vì vậy, chất lượng của hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện được coi là thước đo hiệu quả hoạt động thông tin, là yếu tố cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TT - TL - TV.
  Sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện là kết quả cuối cùng của toàn bộ hoạt động thông tin thư viện, được xây dựng trên cơ sở nhu cầu tin, mà nhu cầu về thông tin của người dùng tin tại Học viện Chính trị Khu vực I rất đa dạng, phong phú, không ngừng thay đổi, đòi hỏi hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin của Trung tâm TT - TL - TV cần phải được hoàn thiện, phát triển để đáp ứng kịp thời cho những nhu cầu đó.
  Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới của việc giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động thông tin- thư viện của Trung tâm chưa tương xứng với vị trí, vai trò nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như việc nghiên cứu khoa học. Điều đó thể hiện qua hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin của Trung tâm hiện nay còn mang nặng tính truyền thống, không chỉ nghèo về loại hình, mà chất lượng còn chưa cao. Vì vậy, việc đáp ứng nhu cần tin cho người dùng tin ở Học viện Chính trị Khu vực I còn rất nhiều hạn chế.
  Để thực hiện Nghị quyết số 52/NQ- TW ngày 30/7/2005 của Bộ Chính trị về công tác thông tin: “Trong những năm tới, ưu tiên đầu tư kế hoạch, chú trọng đầu tư về công nghệ thông tin” đáp ứng cho nhu cầu giao lưu, hội nhập, hợp tác trong hoạt động thông tin - thư viện. Do vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách của Trung tâm hiện nay là phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin thư viện, trong đó việc hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin trên cơ sở có tính tới đặc điểm người dùng tin đang là một vấn đề cần phải được nghiên cứu.
  Với mong muốn tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện, đáp ứng kịp thời, có chất lượng và hiệu quả nhất về nhu cầu tin của người dùng tin ở Học viện hiện nay cũng như trong trong thời gian tới, tôi lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Học viện Chính trị khu vực I” làm luận văn thạc sĩ khoa học của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  3. Mục đích, nhiệm vụ
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Kết cấu của luận văn
  Chương I: HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN- THƯ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
  1.1. KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN- THƯ VIỆN
  1.1.1. Khái quát về Học viện Chính trị khu vực I
  1.1.2. Hoạt động thông tin - thư viện tại Học viện Chính trị khu vực I
  1.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
  1.2.1. Khái niệm sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
  1.2.1.1 Khái niệm sản phẩm thông tin - thư viện
  1.2.1.2. Khái niệm dịch vụ thông tin thư viện
  1.2.2. Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
  1.2.3. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin
  1.3. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN
  1.3.1. Yếu tố của môi trường kinh tế - xã hội
  1.3.2. Yếu tố của các cơ quan thông tin- thư viện
  1.3.3. Mối quan hệ giữa sản phẩm và dịch vụ thông tin
  Chương 2: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

  2.1. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN
  2.1.1. Phương pháp khảo sát sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
  2.1.1.1. Điều tra bằng phiếu
  2.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn
  2.1.1.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp phiếu điều tra
  2.1.2. Tiêu chí hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện
  2.1.2.1. Tiêu chí đánh giá sản phẩm thông tin - thư viện
  2.1.2.2. Tiêu chí đánh giá dịch vụ thông tin - thư viện
  2.2.1. Hệ thống mục lục phiếu
  2.2.2. Thư mục dạng in
  2.2.2.1. Thư mục Thông báo sách mới
  2.2.2.2. Thư mục luận văn, chuyên đề tốt nghiệp
  2.2.2.3. Thư mục thông báo tư liệu mới

  2.2.2.4. Tạp san Thông tin chuyên đề
  2.2.3. Cơ sở dữ liệu
  2.3.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu
  2.3.1.1. Đọc tài liệu tại chỗ
  2.3.1.2. Dịch vụ mượn về nhà
  2.3.1.3. Dịch vụ sao chụp tài liệu
  2.3.2. Dịch vụ tư vấn thông tin
  2.3.3. Dịch vụ hỏi - đáp thông tin
  2.3.4. Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc (SDI)
  2.3.5. Dịch vụ tra cứu thông tin
  2.3.6. Dịch vụ trao đổi thông tin
  2.3.6.1. Triển lãm sách
  2.3.6.2. Hội nghị bạn đọc
  2.3.6.3. Nói chuyện chuyên đề
  2.4. HỆ THỐNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN CỦA CÁC KHOA, PHÒNG TRONG HVCTKV I
  2.4.1. Sản phẩm của các khoa, phòng
  2.4.2. Dịch vụ Internet
  2.5.1. Những thuận lợi và khó khăn của Trung tâm
  2.5.2. Những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin- thư viện
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN
  Trả lời · 10-05-2011 lúc 16:05
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 553 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)