Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo trình Thống Kê Doanh Nghiệp

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC 1

  I. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học: 1
  1 Sơ lược về sự ra đời và phát triển của thống kê học: 1
  2. Đối tượng của thống kê học: 1

  II. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học 1
  2. Đơn vị tổng thể trong thống kê 2
  3. Tiêu thức thống kê 2
  4. Chỉ tiêu thống kê: 2

  CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

  I. SỐ TUYỆT ĐỐI TRONG THỐNG KÊ: 3
  1.Khái niệm 3
  2.Ý nghĩa: 3
  3. Đặc điểm, đơn vị tính số tuyệt đối: 3
  4. Các loại số tuyệt đối: 4
  II. SỐ TƯƠNG ĐỐI TRONG THỐNG KÊ: 4
  1. Khái niệm 4
  2. Ý nghĩa: 4
  3. Đặc điểm, hình thức biểu hiện số tương đối 4
  4. Các loại số tương đối: 4
  III SỐ BÌNH QUÂN TRONG THỐNG KÊ (Số trung bình): 8
  1. Khái niệm, ý nghĩa của số bình quân: 8
  2. Đăc điểm số bình quân: 8
  IV. CHỈ SỐ THỐNG KÊ 12
  1. Khái niệm chỉ số thống kê: 12
  2. Ý nghĩa của chỉ số: 13
  3. Phương pháp tính chỉ số: 13

  CHƯƠNG III THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 19

  I. Những khái niệm cơ bản có quan hệ đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN 19
  1.Khái niệm về hoạt động kinh doanh của DN. 19
  2. Khái niệm về kết quả sản xuất kinh doanh của DN 19
  3. Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất kinh doanh của DN 19
  II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả SXKD của DN và phương pháp tính toán. 19
  1. Chỉ tiêu sản phẩm hiện vật của DN. 19
  2. Tổng giá trị sản xuất 20
  3. Giá trị gia tăng (hay giá trị tăng thêm) 27
  III. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 30
  1. Đối với sản lượng tính bằng hiện vật: 30
  2. Đối với sản lượng tính bằng giá trị: 30

  CHUƠNG 4 THỐNG KÊ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 32

  I. THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG CỦA DN 32
  1. Thống kê số lượng lao động của DN 32
  2. Thống kế thời gian lao động của DN 33
  II. THỐNG KÊ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 37
  1. Phương pháp tính năng suất lao động (NSLĐ) 37

  2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới mức năng suất lao động. 38
  III. THỐNG KÊ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DN 39
  1. Khái niệm về thu nhập của người LĐ. 39
  2. Nội dung cấu thành của thu nhập. Bao gồm: 39
  3. Các chỉ tiêu thống kê thu nhập của người lao động trong DN 40
  4. Phân tích biến động quĩ tièn lương 41
  5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương bình quân 42

  CHƯƠNG 5 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 44

  I. KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QỦA SXKD 44
  II. PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SXKD 44
  1. Nội dung kết quả kinh tế và chi phí kinh tế 44
  2. Phương pháp tính hiệu quả sản xuất kinh doanh 44
  3. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN 45
  III.ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ SXKD ĐẾN KẾT QUẢ VÀ CHI PHÍ KTẾ 45
  1. Xác định ảnh hưởng của hiệu quả SXKD đến kết quả kinh tế 45
  2. Xác định ảnh hưởng của hiệu quả SXKD đến chi phí kinh tế 46
  III.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HUỞNG TỚI CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP 47
  1. Ảnh hưởng của các nhân tố hiệu quả sử dụng nguồn lực và qui mô nguồn lực 47
  2. Ảnh hưởng của các nhân tố trực tiếp cấu thành doanh thu và lợi nhuận. 48
  Trả lời · 30-09-2009 lúc 17:59
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 3,416 Mua 7 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  trang-HVNH · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 03-12-2013 lúc 20:29 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1105168
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Hac Bach · Facebook User · Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam · 3 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 09-04-2015 lúc 15:36 #3
 11. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1277932
  Tài khoản thưởng
  40 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)