QUYỂN 4: VLTL HỆ HÔ HẤP
1. ÔN TẬP VỀ GIẢI PHẪU HỌC HỆ HÔ HẤP . 1
2. HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN KHÍ 1
2.1. Mũi : 1
2.2. Khí quản và phế quản .2
2.2.1. Sinh lý dịch tiết : . 2
3. CHỨC NĂNG HÔ HẤP . 3
4. CÁC CƠ CÓ CHỨC NĂNG HÔ HẤP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ NÀY 4
HÌNH PHỔI (tài liệu dành cho học viên) 6
HÌNH PHỔI (tài liệu dành cho giáo viên) .7
HÌNH THÙY PHỔI (tài liệu dành cho học viên) 8
HÌNH THÙY PHỔI (tài liệu dành cho giáo viên) .9
Chương trình tập huấn 10
Tài liệu dùng cho học viên:
5. LƯỢNG KHÍ VÀ DUNG TÍCH HÔ HẤP . 10
5.1. Đại cương: 10
5.1.1. Khí quản .10
5.1.2. Màng phổi .11
5.2. Cơ chế hô hấp : . .12
5.2.1. các áp suất phổi : 12
5.2.1.1. Hít vào: . 13
5.2.1.2. Thở ra : . 14
5.2.2. Các lượng khí và dung tích phổi .14
5.2.3. Áp lực bề mặt phế nang : . .15
5.3. Hệ tuần hoàn: 16
5.3.1. Tổ chức bộ máy hô hấp 17
5.3.2. Việc phân tỏa khí ở màng phế nang- mao mạch 17
5.3.3. Việc chuyên chở CO2 và O2 trong máu : 17
Tài liệu dùng cho giáo viên
5. LƯỢNG KHÍ VÀ DUNG TÍCH HÔ HẤP . 20
5.1. Đại cương: 20
5.1.1. Khí quản .20
5.1.2. Màng phổi .21
5.2. Cơ chế hô hấp : . .21
5.2.1. các áp suất phổi : 21
5.2.1.1. Hít vào: . 22
5.2.1.2. Thở ra : . 23
5.2.2. Lượng khí và dung tích phổi 23
5.2.3. Áp lực bề mặt phế nang : . .24
5.3. Hệ tuần hoàn : . 24
5.3.1. Tổ chức bộ máy hô hấp 25
5.3.2. Việc phân tỏa khí ở màng phế nang- mao mạch .25
5.3.3. Việc chuyên chở CO2 và O2 trong máu 26
HÌNH HỆ HÔ HẤP .28
Chương trình tập huấn 29
KHÁM HỆ HÔ HẤP
1 CÁC CHỈ DẪN THEO TRÌNH TỰ TỔNG QUÁT, THEO HỒ SƠ .30
2 PHIẾU KHÁM TỔNG QUÁT VLTL 30
2.1 Dấu hiệu chức năng 30
2.1.1 Khó thở .30
2.1.2 Ho 30
2.1.3 Các vấn đề khác: .30
2.2 Bộ máy hô hấp, thành ngực bụng, mặt . 31
2.2.1 quan sát chung 31
2.2.2 quan sát vùng ngực bụng 31
2.2.2.1 dạng tĩnh : . 31
2.2.2.2 dạng động: 31
2.3 thính chẩn: 31
2.4 đo ngực 31

2.5 khám cơ .31
2.6 khám hình thái 31
3 KIỂM TRA CHỨC NĂNG HÔ HẤP . 32
4 KỸ THUẬT THỰC HÀNH PHIẾU KHÁM .33
4.1 Thử cơ hoành 33
4.1.1 Cơ hoành .33
4.1.1.1 Hình dạng .33
4.1.1.2 Trung tâm cơ hoành .3 3
4.1.1.3 Các sợi cơ . 33
4.1.2 Cơ chế của cơ hoành .33
4.1.2.1 bước đầu tiên : . .33
4.1.2.2 bước thứ hai : .34
4.1.3 Kỹ thuật 34
4.1.3.1 bậc 0 và 1 : .34
4.1.3.2 bậc 2 : .34
4.1.3.3 bậc 3 .34
4.1.3.4 Bậc 4 và 5 .35
4.2 Thính chấn .35
4.3 Đo lồng ngực . 35
HÌNH THÙY PHỔI . 36
HÌNH PHỔI . 38
SỬ DỤNG MÁY DUNG TÍCH PHẾ 40
Chương trình tập huấn 41
Chương trình tập huấn 42