Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo trình Phương Pháp Dạy Học Thể Dục và Trò Chơi Vận Động Cho Học Sinh Tiểu Học

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Định dạng file word

  MỤC LỤC

  Trang


  Lời nói đầu
  Phần I: Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu học.
  Chủ đề I: Đặc điểm tâm lý và sinh lý vận động của HS tiểu học
  Chủ đề II: Ảnh hưởng và tác dụng của tập luyện TDTT đối với HS tiểu
  học.
  Chủ đề III: Phương pháp tập luyện nâng cao sức khoẻ và phát triển các tố
  chất vận động cho HS tiểu học.
  Chủ đề IV: Kiểm tra theo dõi sức khoẻ HS trong tập luyện TDTT
  Thông tin phản hồi
  Đánh giá sau khi học tiểu môđun
  Phần II: Phương pháp dạy học môn TD ở tiểu học
  Chủ đề I: Lý luận chung về giáo dục thể chất cho học sinh phổ thông
  Chủ đề II: Phương tiện giáo dục thể chất
  Chủ đề III: Các nguyên tắc giáo dục thể chất
  Chủ đề IV: Phương pháp giảng dạy thể dục thể thao
  Hoạt động 1: Các phương pháp trực quan và các phương pháp sử dụng lời
  nói (ngôn ngữ) trong giảng dạy thể dục thể thao
  Hoạt động 2: Các phương pháp thực hiện bài tập thể chất
  Hoạt động 3: Phương pháp sửa chữa động tác sai trong giảng dạy thể dục thể
  thao
  Hoạt động 4: Phương pháp lên lớp giờ thể dục
  Hoạt động 5: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn thể dục.
  Hoạt động 6: Kiểm tra và đánh giá kết quả dạy- học thể dục.
  Hoạt động 7: Phương pháp lập kế hoạch GDTC.
  Thông tin phản hồi cho chủ đề IV
  Chủ đề V: Các phương pháp nghiên cứu khoa học GDTC
  Chủ đề VI: Vệ sinh tập luyện thể dục thể thao.
  Đánh giá sau khi học tiểu mô đun
  Phần III: Trò chơi vận động
  Chủ đề I: Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa, tác dụng của
  trò chơi
  Chủ đề II: Trò chơi vận động cho HS tiểu học và phương pháp giảng dạy
  Chủ đề III: Tổ chức hướng dẫn trò chơi vận động và thực hành các trò chơi
  vận động bậc tiểu học
  Chủ đề IV: Một số trò chơi nhằm phát triển kỹ năng vận động và các tố
  chất thể lực cho HS tiểu học
  Thông tin phản hồi
  Đánh giá sau khi học tiểu mô đun
  Tài liệu tham khảo

  LỜI NÓI ĐẦU
  Để góp phần đổi mới công tác đào tạo GV tiểu học, Dự án phát triển GV tiểu học đã tổ
  chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm (CĐSP) mới nhằm nâng
  cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học
  và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới
  (ban hành năm 2001).
  Điểm mới của các tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hoá
  hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám
  sát và đánh giá kết qủa học tập của người học; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện
  truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình/ băng tiếng .) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và
  gây được hứng thú học tập.
  Tài liệu: Phương pháp dạy học môn TD ở tiểu học và Trò chơi vận động gồm có 3 phần:
  Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu học, Phương pháp dạy học môn TD ở tiểu học và Trò
  chơi vận động.
  Phần I: Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu học là một môn học nghiên cứu các đặc
  điểm và quy luật về sự phát triển thể chất của HS tiểu học. Đồng thời, nó còn nghiên cứu mối
  quan hệ biện chứng giữa giáo dục thể chất (GDTC) đối với sự phát triển thể chất của HS tiểu học
  Giảng dạy " Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu học", nhằm:
  - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đặc điểm cấu tạo giải phẫu, sinh
  lý và tâm lý của HS tiểu học.
  - Xác định, mô tả, phân tích được các phương pháp phát triển thể chất cho HS tiểu học .
  - Có thể thể hiện được nhiều phương pháp phát triển thể chất thích hợp cho HS tiểu học.
  - Có thể thực hành các phương pháp kiểm tra theo dõi sức khoẻ cho HS tiểu học.
  - Cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua việc nghiên cứu các nội dung để thực
  hành các phương pháp tập luyện phát triển thể chất sau này cho HS tiểu học
  Phần II: Phương pháp dạy học môn TD ở tiểu học- là một khoa học, nghiên cứu các quy
  luật và phương pháp dạy- học TD; mối quan hệ biện chứng giữa Giáo dục thể chất (GDTC) với
  các mặt giáo dục khác.
  Giảng dạy phương pháp dạy học môn TD ở tiểu học nhằm làm cho sinh viên có:
  - Những hiểu biết cơ bản về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các nguyên tắc chung của
  GDTC XHCN Việt nam cũng như các nguyên tắc và phương pháp cụ thể trong dạy học TD và
  GDTC, thấy được sự cần thiết việc giữ gìn sức khoẻ và vệ sinh trong tập luyện TDTT.
  - Xác định được quy trình, phương pháp tiến hành nghiên cứu về GDTC trong trường tiểu
  học.

  - Thể thể hiện được nhiều phương pháp giảng dạy thích hợp đối với GDTC ở trường tiểu
  học.
  - Lập các loại kế hoạch chi tiết, giáo án chi tiết cho môn thể dục trong nhà trường tiểu
  học.
  - Có thể nghiên cứu về GDTC trong trường tiểu học.
  - Cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua việc nghiên cứu và thực hành giảng
  dạy.
  Phần III: Trò chơi vận động.
  Trong giáo dục thể chất, trò chơi vận động vừa là một phương tiện vừa là phương pháp tập
  luyện hữu hiệu nhằm phối hợp hoạt động một cách hưũ cơ với việc rèn luyện thân thể. Trò chơi
  vận động là một hình thức giáo dục thể chất được vận dụng rộng rãi trong nhà trường phổ thông,
  đặc biệt ở các lớp tiểu học.
  Trò chơi vận động là một nội dung quan trong trong chương trình đào tạo GV tiểu học có
  trình độ CĐSP.

  Giảng dạy trò chơi vận động nhằm:
  - Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản nhất về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và ý
  nghĩa, tác dụng của trò chơi vận động đối với SV trong các trường sư phạm đào tạo GV tiểu học
  và với HS tiểu học, về phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện trò chơi vận động cho HS
  tiểu học.
  - Xác định, mô tả, phân tích được các yêu cầu, nguyên tắc và phương pháp tổ chức thực
  hiện trò chơi cho HS tiểu học.
  - Bước đầu xác lập được một số trò chơi vận động phù hợp đặc điểm tâm – sinh lý HS tiểu
  học.
  - Thuần thục khi thực hiện tổ chức, điều khiển một số trò chơi vận động bậc tiểu học.
  - Có thể tổ chức, điều hành thi đấu một số trò chơi vận động cho HS tiểu học.
  - Có thái độ tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện tham gia các trò chơi.
  - Có thói quen nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác các trò chơi vận động và trò chơi dân gian
  phù hợp đăc điểm tâm - sinh lý HS tiểu học.
  - Hình thành cho SV kỹ năng vận dụng những tri thức đã học vào thực tiễn tập luyện và đặt
  cơ sở cho công tác giảng dạy trò chơi vận động sau này. Đồng thời, hình thành cho họ năng lực và
  các phẩm chất nghiệp vụ sư phạm về giảng dạy trò chơi vận động cho HS tiểu học.
  - Góp phần hình thành thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan khoa học, bồi
  dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho SV, trên cơ sở đó giúp cho họ tiếp tục hoàn thiện nhân cách
  người GV XHCN.
  Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn
  không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Các tác giả và Ban điều phối Dự án rất mong nhận
  được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, sinh viên các
  trường Sư phạm, GV tiểu học trong cả nước.
  Trân trọng cảm ơn!
  Dự án Phát triển GVTH
  PHẦN I
  ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

  Chủ đề I: Đặc điểm tâm lý và sinh lý vận động của HS tiểu học
  (2 tiết)
  Mục tiêu

  Học xong chủ đề này giúp sinh viên:
  - Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý và sinh lý của HS tiểu học.
  - Xác định được đặc điểm tâm lý và sinh lý của HS tiểu học để từ đó làm cơ sở cho sau này
  khi ra trường tiến hành công tác giáo dục nói chung, giảng dạy thể dục nói riêng cho HS tiểu học
  có hiệu quả.
  Trả lời · 20-09-2012 lúc 21:42
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 2,590 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10181
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

phuong phap bien soan va sang tac tro choi van dong

thiet ke giao an tro choi van dong mon the duc o tieu hoc

http:www.kilobooks.comgiao-trinh-phuong-phap-day-hoc-the-duc-va-tro-choi-van-dong-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-273135

phuong phap bien soan sang tac tro choi van dong o hoc sinh tieu hoc

Phuong phap gjang day va tro choj van dong trong the duc tjeu hoc

quy trinh day mon the duc tieu hoc

giao an bien soan va sang tac tro choi van dong

bien soan va sang tac yro choi van dong

tro choi van dong o hoc sinh tieu hoc

tro choi mon the duc o hoc sinh tieu hoc

Đề này qua quá trình hoc m0n td lớp 6 đến lp 12. Anh cki hjêu tnao la m0n TDTT Hok m0n td co tác dung j vs sk kua mk

phương pháp dạy học thể dục ở Tiể học

giao trinh tro choi van dong

Cac phuong phap su dung trong GDTC

giao trinh day tro choi van dong

quá trình dạy học động tác thể dục ở tiểu học

giao an giang day tro choi van dong

phuong phap day the duc

cac nguyen tac gjang day the duc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)