Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo trình kinh tế vi mô

  H
  hunglinhquach hunglinhquach is offline (346 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. GIÁO TRÌNH KINH TẾ VI MÔ

  MỤC LỤC


  Lời nói đầu . 05
  Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học . 08
  1.1. Hoạt động kinh tế và những vấn đề cơ bản của nó 08
  1.1.1 Hoạt động kinh tế-một dạng thái hoạt động đặc biệt của đời sống xã
  hội 08
  1.1.2 Đường giới hạn khả năng sản xuất . 12
  1.1.3 Các vấn đề kinh tế cơ bản của xã hội 19
  1.1.4 Các hệ thống kinh tế . 21
  1.2. Kinh tế học là gì? . 27
  1.2.1 Định nghĩa về kinh tế học . 27
  1.2.2 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô 28
  1.2.3 Phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học . 31
  1.3. Các công cụ phân tích kinh tế 34
  Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả . 47
  2.1. Thị trường - Khái niệm và phân loại 48
  2.1.1. Khái niệm thị trường . 48
  2.1.2. Phân loại thị trường . 49
  2.2. Cầu, cung và giá cả thị trường . 50
  2.2.1. Cầu 51
  2.2.2. Cung 55
  2.2.3. Cân bằng cầu-cung 58
  2.3. Sự thay đổi giá cân bằng 63
  2.3.1. Những yếu tố làm dịch chuyển đường cầu . 63
  2.3.2. Những yếu tố làm dịch chuyển đường cung . 70
  2.3.3. Di chuyển dọc theo đường cầu và dịch chuyển đường cầu 77
  2.4. Độ co giãn của cầu và cung 79
  2.4.1. Độ co giãn của cầu 80
  2.4.2. Độ co giãn của cung 89  1  2.5 . Một vài ứng dụng về phân tích cung-cầu 92
  2.5.1. Thuế và ảnh hưởng của thuế . 92
  2.5.2. Vấn đề kiểm soát giá . 95
  Chương 3: Sự lựa chọn của người tiêu dùng 99
  3.1. Sở thích của người tiêu dùng . 99
  3.1.1. Những giả định cơ bản về hành vi của người tiêu dùng . 100
  3.1.2. Đường bàng quan 103
  3.2. Sự ràng buộc ngân sách . 112
  3.2.1. Đường ngân sách 112
  3.2.2. Ảnh hưởng của thu nhập và giá cả đối với đường ngân sách . 115
  3.3. Sự lựa chọn của người tiêu dùng . 116
  3.3.1. Tối đa hóa độ thỏa dụng của người tiêu dùng 117
  3.3.2. Sự thay đổi trong điểm lựa chọn của người tiêu dùng 119
  3.4. Đường cầu cá nhân của người tiêu dùng và đường cầu thị trường . 125
  3.4.1. Rút ra đường cầu cá nhân từ sự lựa chọn của người tiêu dung 125
  3.4.2. Đường cầu thị trường . 128
  Chương 4: Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp 131
  4.1. Tổ chức doanh nghiệp 131
  4.2. Phân tích chi phí 134
  4.2.1. Chi phí kế toán và chi phí kinh tế 134
  4.2.2. Các thước đo chi phí . 139
  4.2.3. Chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn 148
  4.2.4. Lợi thế và bất lợi thế kinh tế của quy mô 156
  4.3. Mô hình tổng quát về hành vi cung ứng của doanh nghiệp . 158
  4.3.1. Một vài khái niệm có liên quan . 158
  4.3.2. Các điều kiện tối đa hóa lợi nhuận 162
  4.3.3. Lựa chọn sản lượng của doanh nghiệp khi nhằm mục tiêu tối đa hóa
  doanh thu 165
  Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 167
  5.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo 167  2  5.1.1. Các khái niệm 167
  5.1.2. Đặc điểm và điều kiện tồn tại của thị trường cạnh tranh hoàn hảo . 169
  5.2. Cung ứng sản phẩm của doanh gnhiệp cạnh tranh hoàn hảo 174
  5.2.1. Cung ứng trong ngắn hạn 174
  5.2.2. Cung ứng trong dài hạn 179
  5.3. Cung ứng sản phẩm của ngành cạnh tranh hoàn hảo 183
  5.3.1. Đường cung ngắn hạn của ngành 183
  5.3.2. Đường cung dài hạn của ngành 184
  Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo 194
  6.1. Đặc điểm và nguồn gốc của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo 194
  6.1.1. Đặc điểm chung . 194
  6.1.2. Nguồn gốc . 198
  6.2. Thị trường độc quyền thuần túy 203
  6.2.1. Quyết định về sản lượng và giá cả của nhà độc quyền . 203
  6.2.2. Sự phân biệt đối xử về giá của doanh nghiệp độc quyền 211
  6.3. Thị trường độc quyền nhóm 214
  6.3.1. Khái niệm và đặc trưng . 214
  6.3.2. Cạnh tranh và hợp tác trên thị trường độc quyền nhóm . 216
  6.4. Thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền 230
  6.4.1. Đặc điểm . 230
  6.4.2. Lựa chọn sản lượng và định giá 231
  6.4.3. Cân bằng dài hạn . 233
  Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất và sự lựa chọn của doanh
  nghiệp . 236
  7.1. Hàm sản xuất và quy luật về sản phẩm biên 237
  7.1.1. Hàm sản xuất . 237
  7.1.2. Quy luật sản phẩm biên có xu hướng giảm dần 240
  7.2. Cầu về các yếu tố sản xuất 246
  7.2.1. Cầu về các yếu tố sản xuất của một doanh nghiệp . 246
  7.2.2. Cầu thị trường về yếu tố sản xuất . 261  3  7.3. Cung về các yếu tố sản xuất và sự cân bằng trên thị trường yếu tố sản
  xuất 264
  7.3.1. Cung về các yếu tố sản xuất 264
  7.3.2. Cân bằng cung, cầu về yếu tố sản xuất trên thị trường cạnh tranh
  (ngắn hạn, dài hạn) 268
  7.3.3. Tiền thuê (yếu tố) tối thiểu và tiền thuê kinh tế 271
  Chương 8: Thị trường lao động . 274
  8.1. Sự cân bằng trên thị trường lao động . 274
  8.1.1. Cầu, cung và cân bằng trên thị trường lao động . 274
  8.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng của thị trường lao động 289
  8.2. Sự chênh lệch về lương . 295
  8.2.1. Những lý do chủ yếu dẫn đến sự chênh lệch về lương . 297
  8.2.2. Vốn nhân lực và sự khác biệt về tiền lương . 303
  Chương 9: Thị trường vốn và đất đai . 310
  9.1. Thị trường vốn . 311
  9.1.1. Thị trường dịch vụ vốn hiện vật 311
  9.1.2. Thị trường vốn hiện vật . 323
  9.2. Thị trường đất đai (và các tài nguyên thiên nhiên khác) . 329
  9.2.1. Đặc điểm của thị trường đất đai và sự hình thành tiền thuê đất . 329
  9.2.2. Thuế đất và các tài nguyên khan hiếm khác . 335
  9.2.3. Phân bổ đất đai cho những mục tiêu sử dụng khác nhau . 336
  Chương 10: Vai trò kinh tế của nhà nước 341
  10.1. Thị trường và hiệu quả . 342
  10.1.1. Khái niệm hiệu quả Pareto 342
  10.1.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hiệu quả Pareto 344
  10.2. Các khuyết tật thị trường 349
  10.3. Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường . 361
  10.3.1. Mục tiêu (chức năng) công cụ . 361
  10.3.2. Sửa chữa, khắc phục các khuyết tật của thị trường . 364
  Tài liệu tham khảo . 377
  4


  LỜI NÓI ĐẦU

  Cùng với Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô được coi là một trong
  những môn học quan trọng nhất cung cấp các kiến thức nền tảng cho
  những ai muốn hiểu về sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Khác với
  Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể, Kinh tế vi mô tập
  trung vào việc phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế như người
  sản xuất, người tiêu dùng, thậm chí là chính phủ trên từng thị trường
  riêng biệt. Những tương tác khác nhau của các chủ thể này tạo ra những
  kết cục chung trên các thị trường cũng như xu hướng biến động của
  chúng. Hiểu được cách mà một thị trường hoạt động như thế nào và ảnh
  hưởng lẫn nhau giữa các thị trường, trên thực tế là cơ sở để hiểu được sự
  vận hành của cả nền kinh tế, cắt nghĩa được các hiện tượng kinh tế xảy ra
  trong đời sống thực, miễn đây là nền kinh tế dựa trên những nguyên tắc
  thị trường. Đây là điểm xuất phát cực kỳ quan trọng để để mỗi cá nhân, tổ
  chức cũng như chính phủ có thể dựa vào để đưa ra những ứng xử thích
  hợp nhằm thích nghi và cải thiện trạng huống kinh tế.
  Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với quá trình
  chuyển đổi nền kinh tế dần sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Kinh
  tế vi mô đã được đưa vào giảng dạy ở Khoa Kinh tế (nay là trường Đại
  học Kinh tế), Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban đầu nó tồn tại như một học
  phần trong môn học chung là Kinh tế học, sau đó được tách ra như một
  môn học riêng biệt. Ở những năm đầu, trong các chương trình đào tạo cử
  nhân, Kinh tế vi mô chỉ được giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất như
  là môn học cơ sở cho các môn kinh tế học cụ thể. Những năm gần đây,
  trong hầu hết các chương trình đào tạo, bên cạnh Kinh tế vi mô cơ sở

  (Kinh tế vi mô I), sinh viên các năm cuối còn được nghiên cứu Kinh tế vi
  mô nâng cao (Kinh tế vi mô II). Điều này thể hiện sự hoàn thiện dần của
  kết cấu chương trình cũng như tầm quan trọng của việc nghiên cứu các
  chủ đề kinh tế học trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành kinh tế.
  Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho
  những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học. Nó được biên
  soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã tiến hành nhiều năm trong các


  5

  khóa học về kinh tế vi mô ở trong và ngoài trường. Từ năm học 2005 -
  2006, bản thảo của nó đã được lưu hành nội bộ trong cơ sở đào tạo như một tài liệu tham khảo chính thức cho việc giảng dạy và học tập. Sau một thời gian thử nghiệm, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và sinh viên, bản thảo đã được chỉnh sửa, nghiệm thu và giờ đây có điều kiện để công bố chính thức.
  Là một cuốn sách giáo khoa có tính chất nhập môn, giáo trình này
  trình bày những nguyên lý cơ bản của môn Kinh tế vi mô. Nó được biên
  soạn thành 10 chương. Chương 1 được dành để giới thiệu chung về kinh
  tế học như một môn khoa học xã hội đặc thù, làm rõ sự phân nhánh trong
  cách tiếp cận kinh tế học thành Kinh tế (học) vi mô và Kinh tế (học) vĩ
  mô cũng như giúp sinh viên làm quen với một số công cụ chung thường
  được dung trong phân tích kinh tế. Chương 2 tập trung trình bày về mô
  hình cung - cầu như là một mô hình cơ bản để tư duy về sự vận hành của
  một thị trường. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người
  tiêu dung nhằm vạch ra những gì ẩn giấu đằng sau đường cầu của thị
  trường. Sự lựa chọn của doanh nghiệp trên thị trường đầu ra (giúp người
  ta hiểu những gì nằm đằng sau đường cung) được phân tích trong các
  chương 4, 5, 6; trong đó chương 4 được dành để trình bày những nguyên
  tắc chung trước khi việc áp dụng chúng trong các cấu trúc thị trường cụ
  thể được phát triển ở các chương sau. Chủ đề về hoạt động của các thị
  trường các yếu tố đầu vào được thảo luận ở từ chương 7 đến chương 9
  cũng theo nguyên tắc đi từ cái chung đến cái cụ thể. Cuối cùng, giáo trình
  khép lại với chương 10 như là sự tổng kết bước đầu về cơ chế phân bổ
  nguồn lực theo nguyên tắc thị trường. Bên cạnh những ưu thế rõ rệt của
  cơ chế này, các thất bại thị trường được xem như cơ sở của các hoạt động
  kinh tế của Nhà nước. Những khía cạnh sâu hơn bao gồm cả những vấn
  đề của kinh tế học phúc lợi sẽ không được giới thiệu trong giáo trình nhập
  môn này.
  Để công bố cuốn giáo trình này, tác giả đã nhận được những lời cổ
  vũ và những đóng góp quý báu của nhiều người. Trước tiên đó là những
  đồng nghiệp ở bộ môn Kinh tế học của Khoa Kinh tế (nay thuộc Khoa
  Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế), Đại học Quốc gia Hà Nội.


  6

  Trong số này tác giả muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến TS. Vũ Đức
  Thanh, TS Phạm Quang Vinh, TS. Tạ Đức Khánh, GV Vũ Minh Viêng,
  Th.S. Trần Trọng Kim, Th.S. Nguyễn Hữu Sở - những người đã nhiều
  năm tham gia giảng dạy môn học và có những nhận xét, bình luận xác
  đáng giúp tác giả hoàn thiện giáo trình ngay khi nó còn ở dạng sơ thảo.
  Những góp ý của các đồng nghiệp khác như TS. Đào Bích Thủy, Th.S.
  Nguyễn Vĩnh Hà cũng được đánh giá cao. Về phía những đồng nghiệp
  ngoài trường, người viết đặc biệt trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp
  ý chi tiết, nhiều thiện ý của GS.TS Nguyễn Khắc Minh (Trường Đại học
  Kinh tế Quốc dân Hà Nội), PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn (Trường Đại học
  Bách khoa Hà Nội) về bản thảo giáo trình. Nhờ tất cả những góp ý này
  mà nội dung của giáo trình trở nên ít sai sót hơn.
  Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị bản thảo, tác giả cũng nhận được
  sự giúp đỡ nhiệt tình về phương diện kỹ thuật của những người như:
  Nguyễn Thị Vũ Hà, Nguyễn Minh Phương, Ngô Thùy Dung. Cùng với sự
  hỗ trợ của các đồng nghiệp ở các bộ phận khác nhau trong nhà trường
  cũng như sự động viên của các em sinh viên - đối tượng mà giáo trình
  này hướng tới, sự giúp đỡ vô tư của họ được tác giả đánh giá cao.
  Dù khá cẩn trọng và cố gắng để giáo trình ít khiếm khuyết nhất ở mức có thể, song cuốn sách này chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót nếu có này và sẵn sàng đón nhận mọi góp ý. Những đóng góp về giáo trình này xin được gửi về địa chỉ:
  Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Nhà E4, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, Hà Nội.


  Tác giả
  Trả lời · 14-07-2012 lúc 17:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  hunglinhquach hunglinhquach is offline (346 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 1,275 Mua 5 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  351
  Tài liệu đã gửi
  346
  Tài liệu đã bán
  292
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  665074
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nhanpham87 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 27-04-2013 lúc 15:04 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  512724
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  trieuquangtrong · Thành Viên KiloBooks · 22 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 19-09-2013 lúc 15:14 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã mua
  36
  Mã số thành viên
  684366
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  mainam1001 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 03-09-2014 lúc 14:23 #4
 13. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1202783
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)